Daily Archives: януари 9, 2022

Георги Георгиев, Дългопол: Пред общината наред с изпълнението на редица инфраструктурни проекти, стоят за решаване и неотложни задачи

Георги Георгиев, Дългопол: Пред общината наред с изпълнението на редица инфраструктурни проекти, стоят за решаване и неотложни задачи

Дългопол. Пред общината наред с изпълнението на редица инфраструктурни проекти, стоят за решаване и неотложни задачи, като лавинообразното повишаване на цените на електрическата енергия. Това заяви кметът на община Дългопол Георги Георгиев, съобщиха от пресцентъра на Общинската администрация . Той посочи, че за 2021г. Община Дългопол е заплатила за улично осветление 120 000лв. при цена – 109лв. за мегаватчас.

“За месец декември 2021г. средната цена на електрическата енергия е 429лв. мегаватчас, тоест имаме увеличение от 320лв. Съпоставено на годишна база, това означава, че ще заплатим около 472 000лв. за улично осветление през 2022г.

След приспадане на компенсацията получена от Правителството /100лв. на мегаватчас/, разликата за дофинансиране остава 252 000лв.

Нашата община не разполага с допълнителен финансов ресурс, с който да компенсира разликата в цената на уличното осветление.

Поради тия причини предприемам ограничение в осветената част на нощта, както следва:

– Вечер – осветление ще има от 17:30 до 21:00 часа

– Сутрин – от 04:30 до 07:00 часа

Проблем с недофинансирането при нас ще се появи както за уличното осветление, така и за училищата и детските градини”, каза още Георгиев.

Той допълни, че има няколко възможности за решение на проблема:

1. Правителството да предложи на Парламента държавните и общински учреждения да си купуват ел. енергия от държавните електроцентрали.

2. Община Дългопол може да изтегли заем, с който да се закупят соларни осветителни тела. За 300 000лв. ще закупим 5 000 лампи, за пълна подмяна на съществуващото осветление, като в следващите 3 години в рамките на гаранцията им реализираната икономия ще е за над 1 500 000лв.

“Ако правителството не предприеме реални мерки за пълно компенсиране на разликата в цената на електрическата енергия до края на месец януари 2022г., аз ще предложа на ОбС Дългопол да емитира дълг в размер на 300 000лв., за трайно решаване на проблема с уличното осветление.

Надявам се на разбиране от Ваша страна и поднасям своите извинения за причиненото Ви неудобство”, каза в заключение Георгиев.

© 2022 Всички права запазени. Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации без предварителното съгласие на Информационна агенция “Фокус”!

Adblock test (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico

Партията на Божков настоява да бъде извадена от списъка “Магнитски”

Партията на Божков настоява да бъде извадена от списъка “Магнитски”От ГП “Българско лято” настояват да бъдат премахнати от списъка “Магнитски”. Те изпратиха своето искане до представителите на Министерски съвет, МВР, Министерството на финансите и Държавна агенция “Национална сигурност”.

Според ГП “Българско лято” има нарушение в българското законодателство. В позицията си те визират отхвърлянето на партията на Божков на изборите от страна на ВАС.

ЦИК първа отказа да регистрира “Българско лято” за вота. Причината – към заявлението за участие не е приложено удостоверение за актуална банкова сметка съгласно изискванията на Изборния кодекс, като при приемане на заявлението са дадени указания да бъде приложено такова удостоверение.

В тази връзка от партията поясняват, че от БНБ са им отказвали да открият банкова сметка на ПП ГПБЛ. Чрез Решението на МС се засяга възможността на ПП ГПБЛ да участва в избори, поясняват те в позицията си.

Според тях, това, което МС всъщност прави с Решението е, че се опитва да регулира дейността на ПП ГПБЛ с подзаконов акт, а не със закон. Действията на МС са в очевидно нарушение на Конституцията на Република България.

По казуса “Магнитски” от партията посочват, че в учредяването на ПП ГПБЛ участват пълнолетни граждани. “В съставите на изброените централни ръководни органи НЕ фигурира лицето Васил Крумов Божков или друго лице с наложени рестрикции па американския закон “Магнитски”, което да е основание за включването на ПП ГПБЛ под номер 5 в Списъка”, поясняват те.

От ПП ГПБЛ обясняват, че е единственият политически субект в страната, който има право на държавна субсидия, но не може да я получи. Излиза, че ако ГПБЛ няма банкова сметка, държавната субсидия, на която тя има право по закон, не може да бъде получена от нея. До този момент, обаче, ГБПЛ не може да получи държавната си субсидия, поради това, че няма открита банкова сметка.

“Присъствието на партията в Списъка не е подкрепено от никакви аргументи или доказателства. Всичко това води до извода за преднамерено лишаване на Партията от участие в избори, или за административен произвол”.

От ГП “Българско лято” настояват да бъдат извадени от Списъка със санкционирани лица.

На 2 юни САЩ обявиха трима българи, които попадат под санкциите на Глобалния закон Магнитски – Васил Крумов Божков, Делян Славчев Пеевски и Илко Димитров Желязков. Като реакция Министерският съвет прие решение Министерството на финансите да публикува списъци на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC).

Ето и целия текст на писмото на “Българско лято” до институциите:

ДО

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО

ПОСТОЯННА РАБОТНА ГРУПА,

С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ,

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ И

НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ

И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА

ОТНОСНО: Решение на Министерски съвет №441 за създаване на работна група, която да предприеме действия в отговор на наложените санкции от Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ, която да изготви и поддържа списък на лицата, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ.

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАНС,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР НА НАП,

Обръщам се за пореден път към Вас, в качеството си на председател и представляващ политическа партия „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“, ЕИК 177481686, вписана в регистъра на политическите партии под №426, том 13, стр.175, ф.д.№2/2021 по описа на СГС за 2021г., със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Оборище, ул. „Московска“ № 43, e-mail: team@gpbl.bg („ПП ГПБЛ“), с искане да я премахнете от списъка на лицата, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ („Списъка“). Считам, че включването на представляваната от мен Партия в Списъка е необосновано и незаконосъобразно.

Моля, да приемете изложеното по-долу, чрез което още веднъж заявяваме, че правата, свободите и законните интереси на ПП ГПБЛ са реално засегнати, поради което трябва да постановите незабавно изваждането на Партията от Списъка.

На 04 юни 2021 г. МС в свое Решение № 441 („Решението“) създава постоянна работна група, с участието на представители на Министерството на вътрешните работи („МВР“), Министерството на финансите („МФ“), Държавна агенция „Национална сигурност“ („ДАНС“) и Националната агенция за приходите („НАП“), която в спешен порядък да изготви и да поддържа списък на лицата, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ. В Списъка без всякакво основание попада под номер 5 при „Юридическите лица“ и ПП ГПБЛ. Вследствие на това включване, правата и законните интереси на Партията бяха сериозно засегнати.

Предприетите от Ваша страна действия като работна група, са в пряко противоречие с редица разпоредби от Конституцията на Република България, българското и европейското законодателство. Международните договори имат предимство пред нормите на вътрешното законодателство, съгласно чл. 5, ал. 4 от КРБ. България е пълноправна държава-членка на ЕС и като такава участва в изграждането и развитието на ЕС, а не на САЩ – извод от чл. 4, ал. 3 КРБ. В този смисъл се приема, че правото на ЕС има приоритет пред националните правни системи на държавите-членки. Нарушавайки върховния закон в България, Вие приложихте американското законодателство и подчинихте на него издадените в последствия указания.

Измина повече от половин година от налагането на санкциите по „Магнитски“, а в България продължава да няма изработена нормативна рамка, по която да се предприемат действия в случай на санкции, наложени от органи на друга държава. Прави впечатление, че по заведените над 60 дела пред Върховен административен съд не е представен превод на американския закон, което води до абсурдния извод, че суверенна, независима и правова държава каквато е България прилага непреведен, неприет от конституционните органи на страната и нератифициран от нея чужд закон и задължава държавните ведомства да се съобразяват с него. Списъкът всъщност представлява чисто политически акт на административен орган на изпълнителната власт на чужда държава, който не задължава с каквото и да било титуляря на изпълнителната власт съобразно нашата Конституция – Министерски съвет („МС“). Този политически акт не трябва и не може да служи като основание за налагане на санкции у нас. МС е в правомощията си да направи също политическо изявление по него като най-висшия орган на изпълнителната власт в Република България, имащ обща компетентност в осъществяването на външната ѝ и вътрешна политика. Например, би могъл да заяви, дали одобрява или не такова грубо вмешателство в политическия живот на страната ни като произволното обявяване на санкции от друга държава срещу новосъздадена, независима и демократична партия като ПП ГПБЛ. Но не може да използва политически акт (Списъка) като фактическо основание и да създава постоянна работна група за налагане на санкции срещу български граждани или организации.

Непосредствено след публикуването на изготвения от Вас списък, ПП ГПБЛ изпрати жалба с искане за премахване на Партията от него – надлежно подаден в деловодствата на всяко от ведомствата, част от работната група. Макар да бяхте явно и надлежно сезирани с аргументирани доводи, Вие решихте да не отговорите и да не дадете обяснения за налагане на санкции, само и единствено по отношение ПП ГПБЛ. Очевидно, че в този случай е налице дискриминация, основана на политическа принадлежност, тъй като няма влязъл в сила акт на държавен съдебен орган в България или в която и да било държава по света, установяващ, че Партията или лица от управителните ѝ органи са извършили каквото и да било нарушение или престъпление (за физическите лица) на територията на страната, ЕС или която и да било друга държава по света. Няма нито един аргумент, който да обосновава включването на ГПБЛ в рестриктивен списък на лица, чиито права следва да бъдат ограничени. И въпреки това, този политически акт на изпълнителната власт служи като основание за налагане на санкции срещу една законосъобразно създадена демократична партия. Парадоксално е как МС има компетентност да издава властнически волеизявления, но не и компетентност да разреши казусите, възникнали от тях. Парадоксално е как МФ има правомощия да включва лица в рестриктивен списък, но няма правомощия да ги изключва.

Последиците, които Партията несправедливо вече повече от половин година търпи са изключително тежки и сериозни. Следствие от включването на ПП ГПБЛ в списъка с рестриктивни мерки е дезактивираната и впоследствие закрита банкова сметка – едностранно от страна на „Интернешънъл Асет Банк“ АД. Без всякакво обяснение и без да са налице каквито и да било законови основания за отказ, лицензираните от БНБ банки в страната изрично или мълчаливо отказват да открият банкова сметка на ПП ГПБЛ. Повечето не удостояват Партията дори с отговор. Отказите са основани на спуснатите от БНБ задължителни указания, които поставят Партията в графа „Рисков профил“.

Чрез Решението на МС се засяга възможността на ПП ГПБЛ да участва в избори. Политическите партии стоят в основата на управлението на всяка една демократична държава, особено в рамките на Европейския съюз („ЕС“). Съгласно разпоредбата на чл. 11 от Конституцията, политическият живот в България се основава именно върху принципа на политически плурализъм. „Плурализъм“ произлиза от латинската дума „pluralis“ и означава множественост. По-конкретно, политическият плурализъм е наличието на множество различни, а понякога и противоречащи си интереси и убеждения в обществото. България, като суверенна и независима държава и като част от ЕС, признава съществуването на тези различни интереси и убеждения, както и правото на хората да се сдружават с цел да ги защитават. Затова и разпоредбата на чл. 11, ал. 3 от Конституцията е следната:

Чл. 11, ал. 3 от Конституцията на Република България:

„Партиите съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите. Редът за образуване и прекратяване на политически партии, както и условията за тяхната дейност се уреждат със закон.“

Това, което МС всъщност прави с Решението е, че се опитва да регулира дейността на ПП ГПБЛ с подзаконов акт, а не със закон. Действията на МС са в очевидно нарушение на Конституцията на Република България.

Разпоредбата на чл. 2, ал. 1 на Закона за политическите партии („ЗПП“) дефинира политическите партии като „доброволни сдружения на граждани с избирателни права съгласно българското законодателство“. Съгласно ЗПП те изпълняват общественополезна дейност: „съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите чрез избори или по други демократични начини“. По дефиниция „политическите партии използват демократични средства и методи за постигане на политическите си цели“. Единствено те са организациите, които могат да участват в избори (извод от чл. 3 ЗПП). Българското право установява принципа на законоустановената дейност на политическите партии – „организацията и дейността на политическите партии се осъществяват въз основа на Конституцията, законите и в съответствие с техните устави“ (чл. 4 ЗПП). Членове на политическа партия според българския закон могат да бъдат само физически лица („граждани с избирателни права“), но дори не всички физически лица, а такива, които са достигнали пълнолетие и за които не е налице несъвместимост – „военнослужещите, служителите в областта на вътрешната сигурност и обществения ред, следователите, прокурорите, съдиите, служителите в дипломатическата служба, както и други лица, за които със специален закон е забранено членство в политическа партия“ (чл. 9, ал. 1 ЗПП).

ПП ГПБЛ е независима българска политическа партия, учредена от граждански инициативен комитет, от български граждани, регистрирана съгласно Конституцията и законите на Република България от компетентен орган на суверенна държава членка на ЕС. Вписана е в Националния регистър на българските политически партии на Софийския градски съд („СГС“). Преминала е през двуинстанционен съдебен контрол – както през СГС, така и през Върховния касационен съд („ВКС“). Партията е регистрирана на 5 февруари 2021 година. Тя е включена в Националния регистър на политическите партии, воден от СГС, вписана в него от VI отделение, 7-ми състав на съда (прилагам копие на Решението на СГС за учредяване на ПП ГПБЛ). В учредяването на ПП ГПБЛ участват пълнолетни, дееспособни, свободни, демократично мислещи български граждани, сред които НЕ попада никое от лицата с наложени рестрикции по американския закон „Магнитски“ (прилагам копие от протокола). След успешната регистрация, ПП ГПБЛ избира от състава на членската си маса ръководни органи, каквито съгласно Устава на ПП ГПБЛ (копие, от който прилагам) са Председател, Национален съвет, Изпълнителен съвет и Контролен съвет. В съставите на изброените централни ръководни органи НЕ фигурира лицето Васил Крумов Божков или друго лице с наложени рестрикции па американския закон „Магнитски“, което да е основание за включването на ПП ГПБЛ под номер 5 в Списъка (прилагам копие от Актуално състояние на Партията). Нещо повече, няма подписана дори Декларация за членство от лицата, санкционирани по „Магнитски“, което да обосновава включването на ПП ГПБЛ под номер 5 в Списъка. Връзката, която се прави с Васил Божков е несъстоятелна, тъй като той е човекът, дал идеята за налагане на пряката демокрация в управлението на страната, която идея впоследствие се възприе и разви от учредителите и членовете на ПП ГПБЛ. Този факт недвусмислено поражда въпроса защо в Списъка с рестриктивни мерки не фигурират други политически формирования, заявили явна и недвусмислена подкрепа в полза на друго лице от Списъка.

Решение на МС и създадения въз основа на него рестриктивен списък грубо нарушават разпоредбата на чл. 44 от Конституцията, регламентираща правото на българските граждани на свободно сдружаване. Ограничаването на правата на ГПБЛ и всичките ѝ симпатизанти чрез налагане на рестриктивни мерки и лишаване от участие в изборите, единствено поради липса на банкова сметка, сериозно застрашават устоите на демокрацията и съществуването на партиите, изразяващи волята на своите избиратели. Невъзможността за активно и пълноправно участие в изборния процес е в разрез с понятията „политически плурализъм“, „парламентаризъм“ и „честни избори“.

ПП ГПБЛ е единственият политически субект в страната, който има право на държавна субсидия, но не може да я получи. Субсидията се превежда от Министерство на правосъдието по банков път. Това е изводът от изречение трето на чл. 26, ал. 3 ЗПП – „Министерството на правосъдието превежда държавната субсидия по банкова сметка, посочена от съответната партия по изречение първо.“ На 26 август 2021 г. служебният министър на правосъдието е издал Заповед № ЛС-04-434/26.08.2021 г. („Заповедта на министъра на правосъдието“), според която в срок до 02.09.2021 г. партиите, отговарящи на изискванията на чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗПП (иначе казано тези, които имат право на държавна субсидия, сред които е и Партията) съгласно предоставените от Централната избирателна комисия („ЦИК“) данни за произведените на 11 юли 2021 г. избори за народни представители следва писмено да заявят със заявление по образец пред Министерството на правосъдието получаването на държавна субсидия. Съгласно Заповедта на министъра на правосъдието към заявлението си партиите задължително прилагат удостоверение от обслужващата банка, че титуляр на посочената банкова сметка е съответната партия – в оригинал (раздел I, т. 2, б. „б“). Излиза, че ако ГПБЛ няма банкова сметка, държавната субсидия, на която тя има право по закон, не може да бъде получена от нея. Това би представлявало напълно недопустима дискриминация по политически признак и пряко нарушение на чл. 6, ал. 2 на Конституцията на Република България: „Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.“ До този момент, обаче, ГБПЛ не може да получи държавната си субсидия, поради това, че няма открита банкова сметка.

Редица медии и предприятия, предоставящи професионални услуги в областта на маркетинга, рекламата или публичните комуникации отказват да предоставят услуги на ПП ГПБЛ с единствения аргумент, че Партията е включена в санкционен Списък. Основна задача на ЦИК и цел на Изборния кодекс („ИК“) е да гарантират недискриминационно и равнопоставено участие на политическите партии в изборите, а с това и в политическия живот на страната в съответствие с българската конституция и законите на страната. Включването на ПП ГПБЛ в Списъка не съответства на тази цел и нарушава принципите на ИК и Конституцията.

Всичко гореизложено доказва, че правата, свободите и законните интереси на ПП ГПБЛ са реално засегнати. Няма нито един аргумент, който да обосновава включването на ПП ГПБЛ в рестриктивен списък на лица, чиито права следва да бъдат ограничени. Присъствието на Партията в Списъка не е подкрепено от никакви аргументи или доказателства. Всичко това води до извода за преднамерено лишаване на Партията от участие в избори, или за административен произвол.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С оглед гореизложеното, се обръщам отново към Вас, предвид, че сте компетентни институции в конкретния казус, с искане да извадите политическа партия „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ от Списъка със санкционирани лица.

София, 07 януари 2022 година

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico

Договори се: Зидан поема ПСЖ

Договори се: Зидан поема ПСЖ,,

Бившият старши треньор на Реал Мадрид Зинедин Зидан се е споразумял за договор с френския футболен клуб Пари Сен Жермен, твърди испанският вестник “Спорт”. Французинът ще води тима от лятото. Съобщава се, че ръководството на ПСЖ няма доверие на настоящия наставник Маурусио Почетино.

49-годишният Зидан е без работа от лятото на 2021 година, когато напусна поста си старши треньор на Реал Мадрид. През миналия сезон под негово ръководство Реал зае второ място в Ла Лига и се класира за полуфиналите на Шампионската лига, където загуби от бъдещия победител в турнира Челси.

свързани статии

Преди това Зидан ръководеше Реал Мадрид от 2016 до 2018 година. Под негово ръководство в онзи период испанците спечелиха три пъти Шампионската лига и два пъти станаха шампион на страната, поставяйки рекорд за най-дълга серия без загуба в клубната история – 40 мача.

В края на 2017 Зидан беше признат за най-добър треньор от Международната футболна федерация (ФИФА) и авторитетното френско списание “Франс Футбол”.
Adblock test (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico

Томислав Дончев, ГЕРБ: Дебютът на правителството е неубедителен и катастрофален

Томислав Дончев, ГЕРБ: Дебютът на правителството е неубедителен и катастрофален

Освен правителството да говори и анлизира, не би било зле да свърши малко работа. Считаме, че е наше задължение да предпазим правителството от грешки в някои сфери. Дебютът е меко казано неубедителен, катастрофален. Това заяви на брифинг в централата на партията зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев.

Бившият социален министър Деница Сачева критикува правителството за водената от него пенсионна политика.
„По времето, в което служебното правителство внесе актуализацията в Народното събрание, непрекъснато коментирахме темата за пенсиите. Казвахме, че не е работа на служебното правителство да предприема реформи в пенсионната сиистема. Ние предупредихме, че заигравката с пенсиите ще доведе до тежки политически щети. Пенсионерите са получили по-малко средства от тези през декември и “увеличението” реално е под 12%. Затова бихме искали да направим пълно изслушване на министъра на труда и социалната политика, който да обясни каква е политиката за изчисляване на пенсиите и как точно ще бъдат компенсирани хората, които са получили намаляване на доходите през последните месеци”, заяви тя.

Деница Сачева припомни за индексациите на пенсиите, постигнати по времето на управлението на ГЕРБ и изтъкна, че в Кодекса за социално осигуряване е отбелязано изрично, че пенсията ще се осъвременява съгласно нормативната уредба, действаща до 21 декември 2021 г., т.е. отчитайки индексациите, направени през последните 10 години.

“Очевидно тази тема беше използвана предизборно – както от ПП, така и от президента Радев. Така че господин Гьоков и дори господин Радев трябва да дадат обяснение защо пенсионерите бяха ощетени”, каза още тя.

От своя страна Десислава Атанасова коментира имало ли е теч на данни от регистър БУЛСТАТ.
“За информацията, която БУЛСТАТ поддържа, е ясно, че е представена доброволно, защото регистърът, както и Министерството на правосъдието, разполагат с лични данни. Но факт е, че имаше теч на лични данни и всички твърдения, че няма застрашени българи, са категорична лъжа. В този смисъл – хубаво е, че имаме министър на електронното управление. Хубаво е, че министър Йорданова осъзна за различни проблеми в подчинени й агенции. Но е добре да се обясни какво министър Йорданова и министър Божанов са анализирали относно теча на данни от регистъра БУЛСТАТ. В този смисъл питам – допуснато ли е изтичането на лични данни на над 300 000 българи? Вярно ли е, че Агенцията по вписванията не само ЕГН е допуснала да е видимо, но и настоящ адрес, мейли, без съгласието на упоменатите лица?”, посочи тя.

Томислав Дончев коментира първата външнополитическа визита на премиера, която ще бъде в съседна Северна Македония. “Това беше грешка. Първата визита трябваше да бъде в Румъния. Защото трябва да изпълним поетите ангажименти към строежа на инфраструктурен обект. Моля ви, господа управляващи, преди да коментирате по този казус, отделете си половин ден и отидете на място, за да проверите какво се случва там”.

© 2022 Всички права запазени. Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации без предварителното съгласие на Информационна агенция “Фокус”!

Adblock test (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico

Бойко Ноев: Петков да отиде в Скопие с послание

Бойко Ноев: Петков да отиде в Скопие с посланиеНищо не налага България да прави отстъпки в този момент. Топката е в полето на Северна Македония. Те са на една думичка разстояние от нашето съгласие. В Република Северна Македония е забранено да си българин. Това е най-краткото описание на проблема между нашите две страни. Това коментира пред БНР бившият министър на отбраната и дипломат Бойко Ноев.

Според него в РСМ вече десетилетия тече процес на дебългаризация.

“Не се прави магистрала, жп, дигитална свързаност, защото някои кръгове в Скопие продължават да считат, че откъсвайки България от РСМ, българизацията ще бъде приключена окончателно. … Премиерът не трябва да търси причините за това защо няма самолетна линия София-Скопие, като отиде там, а трябва на 18 януари да отиде в Скопие с ясно разбиране за тези причини”.

По думите на Ноев няма как да се надгради политическа позиция с работна бизнес група:

“Защото българският бизнес не е допускан в РСМ, за разлика от сръбския, гръцкия и албанския бизнес. Премиерът Кирил Петков да отиде в Скопие с ясно послание, че два въпроса останаха. Една думичка в Конституцията на Северна Македония и съгласие по петте точки. България иска българите в РСМ да бъдат включени наравно с останалите части от народи – има изброени 7 народностни групи, а ги няма само българите. Ние искаме българите да бъдат добавени в Конституцията на РСМ”.

Ноев отправи апел към премиера Петков да бъде внимателен с темата РСМ, защото тя е хлъзгава.

“Ако КСНС излезе със съвместно заключение и препоръки – значи нещата вървят в правилната посока, ако това не се случи – значи България има проблем”, коментира Ноев.

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico