Daily Archives: януари 25, 2022

Да не се променя таксата за смет в Плевен ще обсъждат на предстоящата сесия

Да не се променя таксата за смет в Плевен ще обсъждат на предстоящата сесия

        Общински съвет – Плевен, се събира за редовно заседание в четвъртък, 27 януари.  Предварителният дневен ред на първата за тази година сесия включва 21 предложения и питане от общински съветник.

Първа точка в дневния ред е предложение за Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца в община Плевен. Предложеният нормативен документ има за цел подкрепа на отговорното родителство и стимулиране на раждаемостта на територията на общината чрез предоставянето на еднократна финансова помощ на родителите за всяко новородено/осиновено първо, второ и трето дете.  Предвижда се подпомагането да бъде стъпаловидно – да зависи от поредността на детето в семейството и от образователния ценз на родителите. Преди предстоящото обсъждане в Общинския съвет, предложението бе разгледано в три от постоянните комисии – ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“, ПК по „Здравеопазване и социална политика“ и ПК по „Бюджет и финансова политика“. Спазен е и 30-дневният срок за обществено обсъждане, в който заинтересованите лица имаха възможност за предложения и становища по изготвения проект.

Втора точка е предложение за приемане на План – сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен през 2022 г. План-сметката на общината включва прогнозни разходи за: закупуване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа и др. инсталации за третиране; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО и за почистване на териториите, предназначени за обществено ползване. Действащите в момента размери на такса битови отпадъци за населените места в община Плевен са определени с Решение №026 от 21.12.2015 г. на Общинския съвет. Предложеният проект за решение е същите да останат в сила и през 2022 г.

Този месец за обсъждане в Общинския съвет влиза предложение и за определяне размер на разноски, одобряване на имот частна собственост за площадка за излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и сключване на договор за възлагане на дейностите по тяхното предаване, събиране и съхранение. Процедурата за предаването, съхранението и манипулирането им в общината е разписана в Раздел IV на общинската Наредба №2 за опазване на околната среда. В цитирания раздел е предвидено на територията на град Плевен да се определи(ят) площадка(и) и/или център за разкомплектоване за предаване на ИУМПС. До настоящия момент дейностите бяха възложени по реда на чл.16 от Наредбата и се извършваха на собствена площадка от юридическото лице, съгласно решение на РИОС – Плевен. По искане на изпълнителя, считано от 1 януари тази година, договорът е прекратен. В тази връзка се предлага нов проект на договор с изпълнител.

Предложение за отдаване под наем на язовир „Бохот-2“, представляващ част от имот – публична общинска собственост, находящ се в землището на село Бохот, е пета точка в предварителния дневен ред на сесията. С решение на съветниците от март миналата година за имота е прието да бъде прекратено действието на договор за предоставянето му на концесия. Настоящото предложение е язовирът да бъде включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г., които Община Плевен има намерение да предостави под наем.

Януарското заседание включва още: Предложение за прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между Община Плевен и физическо лице; Приемане на схема за разполагане на преместваеми съоръжения – контейнери /модулни, 2 бр./ за обществено хранене към НУ „Христо Ботев“; Предложение за продажба на общински незастроен поземлен имот по регулационния план на с.Ясен, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг; Приемане на схема за разполагане на павилиони за продажба и консумация на храни и напитки в с. Буковлък; Разрешения за изработването на проекти за подробни устройствени планове за имоти в общината; др.

Последна точка в предварителния дневен ред е питане от общинския съветник Йордан Грижов във връзка с повишените цени на електроенергията. Питането касае статута на спортен комплекс „Спартак” ката потребител на ел.енергия – битов или небитов клиент, което се отразява съответно и на сметките за ток, заплащани от спортните клубове, ползващи комплекса.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието на 27 януари, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен – https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/ Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 27.01.2022г. – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-27012022-g

Заседанието започва в 9 часа и ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет: https://obs.pleven.bg/.

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

Плевенски депутати търсят спешно финансиране за ремонт на театъра в града

Плевенски депутати търсят спешно финансиране за ремонт на театъра в града

        Народният представител от БСП за България Илиян Йончев, заедно с колегите си от „Продължаваме промяната“ в Плевен – Стоил Стоилов, Иван Манев,  се срещнаха с директора на плевенския театър Васил Василев. На срещата присъства и заместник-областният управител Виолета Йеремиева

По време на разговора бе обсъдена спешната нужда от финансиране за реконструкцията на театъра. За ремонтните дейности има готов проект и строително разрешение.

Ремонтът на театъра ще осигури по-комфортна среда за зрителите, актьорите и екипа. Ще помогне да се разширят възможностите му, но и да се съхрани уникалната архитектура на сградата и салона.

Срещата с директора на театъра е част от поредицата срещи на Йончев за облагородяване на Плевен и региона.  В следващите дни народният представител ще представи проекта за ремонт на театъра пред министъра на културата.

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

Деца  от арт школа „Колорит“ с Почетния плакет на ЮНЕСКО във Франция

Деца  от арт школа „Колорит“ с Почетния плакет на ЮНЕСКО във Франция

        Виктория Иванова – 16г., и Ралица Савчева – 10г., от арт школа „Колорит“  спечелиха най-високата награда „Лауреат“ и носител на „Почетния плакет на ЮНЕСКО“ от Международния конкурс за детска рисунка „Пътуването, мечта или кошмар“, организиран от  Центъра на ЮНЕСКО „Luis Francois” в град Троа – Франция.

Виктория печели престижната награда с живописната си творба “Цветен полет над света“, а Ралица с рисунката си „Въображаемо пътуване до Луната“. По време на пандемията, когато пътуването в материалния свят е ограничено, но възможно в мечтите и въображението, децата нарисуваха своите приказни пътешествия, каза Майя Ананиева, арт ръководител на школа „Колорит”.

В конкурса са се състезавали 3 000 творби на деца от 60 страни. Рисунките на плевенските талантливи момичета са публикувани в каталога на победителите. Техните творби ще бъдат съхранявани като артистична памет на човечеството в Световния музей на детското творчество  на ЮНЕСКО в град  Троа Франция.

 

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

Министър Борислав Сандов проведе среща за партньорство със студентските съвети

Министър Борислав Сандов проведе среща за партньорство със студентските съвети

София. Участието на студентите в инициативи и кампании с екологична насоченост и за адаптация към климатичните промени обсъди министър Борислав Сандов на среща с председателя на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) Даниел Парушев и представители на организацията.

Двете страни коментираха възможностите за съвместно провеждане на инициативи, на които да бъдат представени усилията на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) за запазване на околната среда и ограничаване на вредните емисии. Студентите защитиха пред министъра своето виждане за необходимостта от репатриране на автомобили в район „Студентски”, които са извън движение в студентското градче, и по други важни теми за чистотата в градската среда. Председателят на НПСС Даниел Парушев го запозна с проблемите на обучението в електронна среда и поиска подкрепа за връщане на студентите в университетите.

Министър Сандов увери студентите, че в негово лице имат партньор по въпросите, които попадат в компетентността на МОСВ, и коментира, че ще проведе разговори с другите отговорни институции, за да се търсят решения на всички поставени проблеми. Той информира, че се очаква поставяне на вендинг машини за отпадъци в Студентски град, които ще бъдат ползвани от бъдещите висшисти.

Министърът коментира със студентите въвеждането на ниско емисионни зони в София и включване на Студентски град в такава зона, както и необходимостта да бъдат изградени два буферни паркинга в район „Студентски”. Бяха обсъдени и възможностите за стажантски програми, с които младите хора да се запознаят отблизо с дейността на МОСВ. В края на срещата двете страни се договориха да организират семинар по ключови политики на опазването на околната среда и климатичните промени.

© 2022 Всички права запазени. Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации без предварителното съгласие на Информационна агенция “Фокус”!

Adblock test (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico

38% от учениците са онлайн тази седмица

38% от учениците са онлайн тази седмицаТридесет и осем на сто от учениците се обучават онлайн през тази седмица. Това са почти 266 000 деца и младежи, показват данните от последното изследване за COVID-19 в училищата, проведено на 24 януари т.г. Останалите почти две трети от учениците са в училище. През миналата седмица техният дял беше 82%.

Над 17 500 ученици продължават да посещават присъствени занятия, без да бъдат тествани за вируса, защото техните училища попадат в общини със заболяемост под 250 на 100 000 души. Други повече от 50 600 ученици са в клас без изследване, но с наличието на „зелен сертификат“ – валиден документ за ваксинация, преболедуване или наличие на антитела. Според официалната статистика на Министерството на здравеопазването към днешна дата са ваксинирани 9,25% от гимназистите, а други 14,43% от учениците от V до XII клас са преболедували COVID-19 през последната половин година.

По-малкият дял на ученици в присъствено обучение се отразява и върху броя на потвърдените положителни тестове. Тази седмица 787 ученици са дали позитивни резултати, което е почти два пъти по-малко в сравнение с миналата седмица, когато бяха 1348.

Най-много заразени този път има при децата от I до IV – общо 315, които почти навсякъде учат присъствено. 264 са положителните проби при гимназистите. Най-малко са в прогимназията – 208 в сравнение с предишното тестване, когато болните ученици от V до VII клас бяха 486.

Повишение има при позитивните тестове на учителите и непедагогическите специалисти. Тази седмица с установен коронавирус са 399 преподаватели при изследвани над 24 752. През миналата седмица позитивните бяха 366 при тествани над 27 000 педагози.

Непедагогическите специалисти с позитивен тест са 164. През миналата седмица техният брой беше 133.

В МОН продължават да постъпват заповеди от Регионалните здравни инспекции (РЗИ) за преустановяване на присъственото обучение на различни випуски в отделни общини и области. Днес министърът на образованието и науката издаде нареждане за организиране на онлайн занятия до края на седмицата за учениците от V до ХII клас в област Стара Загора.

Междувременно министърът подписа заповедта, с която обявява дните от следващата седмица за неучебни. Така на практика следващото тестване в училищата ще бъде в първия ден на втория срок – 7 февруари т.г.

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico