Daily Archives: януари 27, 2022

Условна присъда за мъж, опитал да подкупи жандармеристи

Условна присъда за мъж, опитал да подкупи жандармеристи

        На 26.01.2022 година, въз основа на внесен обвинителен акт по бързо производство на Окръжна прокуратура – Плевен, състав на Окръжен съд- Плевен е осъдил Т.П.П. на 54 години. Той е признат за виновен за това, че на 07.01.2022 година на гр. Червен бряг, обл. Плевенска, като водач на МПС, по време на извършвана проверка от екип на ЗЖУ-Плевен, предложил и дал подкуп – пари в брой – 8 броя банкноти, всяка с номинал 10 лева, като ги оставил в кората на предна лява врата на служебен автомобил – престъпление по чл. 304а, вр. чл. 304 , ал.1 от НК.

Окръжен съд – Плевен е наложил наказания на Т.П.П. – „лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца,  изпълнението на което е отложено за три години, глоба в размер на 500 лева и отнемане в полза на държавата на сумата от 80 лева.

Присъдата на Окръжен съд – Плевен подлежи на обжалване пред АС – Велико Търново.

Adblock test (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico

Д-р Володя Попов остава директор на Регионален исторически музей – Плевен

Д-р Володя Попов остава директор на Регионален исторически музей – Плевен

        Д-р Володя Попов остава в директорския стол на Регионален исторически музей – Плевен, след спечелен конкурс. Другият участник е Анелия Първанова – служител в РИМ. След разглеждане на представените документи и двамата кандидати бяха допуснати до втория етап – представяне на концепция за развитието на музея и събеседване, който се проведе на 25 януари. Конкурсната комисия се председателстваше от Стефка Григорова – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” при Община Плевен. В състава й бяха двама представители на Общинската администрация; трима директори на регионални исторически музеи в страната; представители на Министерството на културата, на БАРОК и  СРОК, както и представители на  НФ „Култура” при КТ „Подкрепа” и НСФ „Култура”.

След защитата на концепциите и последващото събеседване д-р Володя Попов получи 495 точки, или 96 % от максимума, и беше класиран от комисията на първо място. Анелия Първанова е втора с 354 точки /71.5 % от максималния брой/.

Д-р Володя Попов е завършил „История“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с квалификация „Археология“. Доктор е по история към Археологическия институт при БАН.  Бил е заместник-кмет на Община Русе с ресор „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности“, а в периода 2001 – 2002 г. е бил кмет на същата община. От 2007 до 2012 г. е директор на ОП „Доходно здание“ – Русе. Има множество научни разработки и публикации в областите на опазване и изучаване на движимото културно наследство. Той оглавява Регионалния исторически музей – Плевен, от 2016 г.

С победителя в конкурса д-р Володя Попов ще бъде подписан трудов договор за следващия му петгодишен мандат като директор на РИМ от 01 февруари 2022 год.

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

Община Плевен ще отпуска еднократна помощ за деца, родени след 1 януари 2022 г

Община Плевен ще отпуска еднократна помощ за деца, родени след 1 януари 2022 г

        Община Плевен ще стимулира раждаемостта и отговорното родителство чрез отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено първо, второ и трето дете. Новата социална мярка и условията за финансовото подпомагане влиза в сила с новата Наредба за стимулиране раждаемостта на територията на общината, приета днес единодушно от Общинския съвет на Плевен. Правото за еднократна помощ възниква за деца, родени/осиновени след 01.01.2022 г.

Критерии за финансово помагане

Наредбата за стимулиране раждаемостта в община Плевен предвижда финансово помагане за новородено или осиновено до трето дете включително, за родители на новороденото, респективно осиновители, които към момента на подаване на декларация за кандидатстване отговарят на следните критерии:

 1. Да са пълнолетни граждани към датата на раждане на детето;
 2. Единият родител да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Плевен повече от 2 години преди датата на раждане на детето или датата от акта за осиновяването му, както и другият родител да е с постоянен и настоящ адрес към момента на подаване на заявление – декларацията;
 3. Майката и бащата да са с непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на заявлението – декларация за отпускане на еднократна финансова помощ;
 4. Да нямат изискуеми задължения към Община Плевен към момента на подаване на заявлението – декларация за отпускане на еднократна финансова помощ;
 5. В случай, че родителите имат други рождени или осиновени деца, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование, съгласно Закона за предучилищното и училищно образование, същите да са записани и да посещават съответното учебно заведение на територията на община Плевен.

Необходими документи

За отпускане на финансовата помощ родителите, отговарящи на заложените критерии, ще подават заявление-декларацията в Центъра за обслужване на граждани, с приложени към заявлението следните документи:

 • Копие от удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта;
 • Удостоверение за родените/ осиновените от майката деца;
 • Удостоверение за постоянен и настоящ адрес на родителите, респективно осиновителите;
 • Копие от диплома за завършено образование на родителя/осиновителя;
 • Копие от влязло в сила решение на съда за упражняване на родителски права от единия родител при развод;
 • Копие от влязло в сила решение на съда за допускане на пълно осиновяване на детето ( при пълно осиновяване);
 • Служебна бележка/удостоверение, издадени от детска градина или училище, в случай че родителите имат други рождени/осиновени деца, подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование, съгл. чл.8 от Закона за предучилищното и училищно образование, с което да удостоверят, че децата са записани и посещават учебно заведение на територията на Община Плевен;
 • Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, за извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето;
 • Номер на банковата сметка с титуляр единият от родителите, посочена в Заявлението – декларация, по която да бъде преведена еднократната финансова помощ;
 • Лична карта за справка;
 • Справка за здравноосигурителния статус на родителите. 

Процедура за разглеждане на подадените заявления

Подадените заявления ще се разглеждат и одобряват от 5-членна комисия /служители на общинска администрация/, назначена със заповед на кмета на Община Плевен. Комисията ще заседава поне веднъж в месеца и ще излиза с писмено мотивирано решение за отпускане/отказ на еднократната парична помощ. Когато към подаденото заявление – декларация липсват някои от изискуемите документи, лицето ще се уведомява за това писмено от председателя на комисията с препоръчано писмо на посочен от заявителите адрес. В случай, че в двуседмичен срок от датата на получаване на уведомителното писмо, лицето не предостави липсващите документи, Комисията ще се произнася с решение за отказ за отпускане на еднократната финансова помощ. 

Размер на еднократната финансова помощ

Размерът на еднократната парична помощ при спазване на изискванията на тази Наредба, за всяко новородено/осиновено до трето дете включително, е както следва:

За първо дете:

 1. Първа група (родител/осиновител без или с основно образование) – 100 лв.
 2. Втора група (родител/осиновител със средно или висше образование) – 200 лв.

За второ дете:

 1. Първа група (родител/осиновител без или с основно образование) – 200 лв.
 2. Втора група (родител/осиновител със средно или висше образование) – 300 лв.“

За трето дете:

 1. Първа група (родител/осиновител без или с основно образование) – 350 лв.
 2. Втора група (родител/осиновител със средно или висше образование) – 400 лв.

При раждане на близнаци, тризнаци и т.н. , еднократната парична помощ се изплаща за всяко дете в размер на 500 лв., без да се отчита образованието на родителя, както и поредността на децата.

При родители/осиновители с различна степен на образование, еднократната помощ ще се определя като се зачита по-благоприятното обстоятелство за помощта, отпускана за степента на образование на всеки един родител.

Еднократната парична помощ ще се изплаща безкасово по банков път, по съответната сметка на получаващия помощта. Помощи, изплатени в нарушение на Наредбата, ще подлежат на връщане със законна лихва.

Прилагането на новата Наредба за стимулиране раждаемостта на територията на община Плевен ще се обезпечава ежегодно с финансови средства от бюджета на Общината, като правото на еднократна парична помощ ще се придобива от датата на раждане на детето или от датата на акта за неговото осиновяване. Помощта ще може да се заявява при раждане/осиновяване на детето в срок от 3 месеца, считано от края на месеца, през който е родено/осиновено детето и ще се изплаща в 30-дневен срок от издаване на заповедта за отпускане. Заявленията-декларации ще се приемат и обработват целогодишно.

Наредбата влиза в сила в 7-дневен срок от публикуването й на интернет страницата на Общински съвет – Плевен

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

Освобождават директора на Басейнова дирекция Източно – Беломорски район инж. Никола Кърнолски

Освобождават директора на Басейнова дирекция Източно – Беломорски район инж. Никола Кърнолски

Пловдив. Освобождават директора на Басейнова дирекция Източно-Беломорски район инж. Никола Кърнолски, съобщи в Пловдив вицепремиерът и министърът на околната среда и водите Борислав Сандов, предаде репортер на Радио “Фокус”- Пловдив. “Ще имаме нов директор на дирекцията, това ще е Георги Велев”, каза Сандов. “Смяната ще стане веднага, след като Кърнолски се завърне в институцията след болнични. Георги Велев е юрист и от дълги години работи в Басейнова дирекция и добре познава дейността й, с добри познания е в сектора, ползва се с моето сериозно доверие през годините”, каза още Сандов. 

Причината за рокадата е фактът, че институцията работи мудно, има десетки забавени преписки и не се изпълняват преките задължения, поясни министърът.
Цветана ТОНЧЕВА

© 2022 Всички права запазени. Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации без предварителното съгласие на Информационна агенция “Фокус”!

Adblock test (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico

ББР обнови условията по програмата си за кредитиране на творческите професии

ББР обнови условията по програмата си за кредитиране на творческите професииБългарската банка за развитие обнови условията по програмата си за кредитиране на творческите професии. Изискването за самоучастие вече е намалено до пет процента, а срокът за кандидатстване за такъв кредит е удължен до края на юни, съобщи БНР.

Размерът на отпусканите кредити за творчески бизнеси е до 500 000 лева. От банката припомнят, че стартиращите компании могат да се възползват от финансиране до 250 000 лева.

За гаранция може да се използва закупеният актив, а не залог на имущество, допълват от ББР.

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico