Daily Archives: февруари 24, 2022

Декларация по повод ситуацията между Русия и Украйна бе представена в Общински съвет – Плевен

Декларация по повод ситуацията между Русия и Украйна бе представена в Общински съвет – Плевен

        Декларация по повод напрежението в Украйна бе представена днес в Общински съвет – Плевен. Декларацията прочете Христо Таслаков – общински съветник и председател на групата МК „Демократична България – Обединение”, след което документът бе подкрепен от  общински съветници.

В декларацията се казва следното:

„Ние, общинските съветници от Общински съвет – Плевен, изразяваме нашето силно безпокойство от създалото се напрежение между два братски славянски народа и факта, че за пръв път от Втората световна война в Европа има военна ситуация.

Убедени сме, че все още съществуват дипломатически ходове  за предотвратяване на военен  конфликт и призоваваме за тяхното използване.“

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

Съветниците в Левски несъгласни за изграждане на инсталация за изгаряне на отпадъци до с. Върбовка

Съветниците в Левски несъгласни за изграждане на инсталация за изгаряне на отпадъци до с. Върбовка

        С декларация Общинският съвет в Левски изрази несъгласието си  от изграждането на инсталация за изгаряне на отпадъци до с. Върбовка,общ.Павликени, което е в близост до община Левски.

В мотивите за това се посочва: „По отношение на местоположението на инвестиционното предложение/ ИП/. Спрямо Община Левски, имотите отстоят на около 8 км. североизточно от с. Градище (землищна граница със с. Върбовка), на около 12 км. северно от град Левски и на около 10 км. северозападно от с. Асеновци. Независимо от факта, че местоположението на ИП попада в административните граници на Община Павликени, по смисъла на чл.95, ал.1 и ал.3 от ЗООС, подлагайки на тълкуване процесуалния субект от ЗООС – „засегната общественост“, то Община Левски е именно такава „заинтересована страна“, заради близкото отстояние и граничните земеделски площи.

Община Левски, в това число и останалите съседни общини, които граничат с ИП – Летница и Сухиндол са предимно земеделски райони (както и община Павликени), като традиционния поминък е свързан с земеделие и животновъдство и производни производства към този отрасъл. Районът не е индустриален и в този смисъл последствията от екологичен и агроекологичен характер, или въздействията от реализацията на ИП биха били негативни.

За нуждите на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата пътна инфраструктура. Т.е голяма част от достъпа към Обекта е ще е пътната мрежа, преминаваща през населени места от Община Левски. Това значително ще увеличи тежкотоварния трафик, преминаващ през селата и град Левски, което ще създаде сериозен дискомфорт за населението на община Левски, от гледна точка на шум, прах и отработени газове от автомобилите.

В енергийната централа към цеха за производство на каменна вата ще се използва RDF/модифицирани гориво от отпадъци/

Възложителят ни уверява, че ще се използва стандартизиран отпадък единствено и само с национален произход, като предвижда, че всички РСУО на територията на страната ще са потенциални доставчици на модифицирано твърдо гориво. За Регион – Левски/Никопол, в който влизат Общините Никопол, Белене, Левски, Свищов и Павликени, в ДОВОС са изчислени 4493 т/год. RDF. Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците Левски/Никопол не е запознато с ИП и не е поискано неговото съгласие, респективно не е запознат и Общински съвет Левски и не е постъпвало предложение за модернизация на МБТ-инсталацията в РСУО-Санадиново. Общински съвет-Левски прие Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Левски за новия програмен период 2021-2028, която е разработена в унисон с целите и приоритетите на НПУО 2021-2028, в която отсъства енергийно оползотворяване на отпадъци.

Общински съвет – Левски не приема в близост до територията на Община Левски осъществяването на процес по изгаряне на отпадъци, било то и само модифицирано твърдо гориво, класифицирано съгласно Наредба №2 от 23 юли 2014г. за класификация на отпадъците като неопасен отпадък”.

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

Общински съвет – Плевен прие решения за отдаване под наем на помещения в ремонтираната Автогара

Общински съвет – Плевен прие решения за отдаване под наем на помещения в ремонтираната Автогара

        Общинският съвет на Плевен прие поредица от решения за отдаване под наем на девет помещения в ремонтираната сграда на Автогара Плевен. Става дума за части от имота публична общинска собственост – заведение с прилежащи склад и сервизно помещение, помещения за търговска дейност, за съхранение на багаж, за поставяне на банкомат и гишета за продажба на билети.

Стопанисването и управлението на Автогара Плевен е предоставено на Общинското предприятие „Център за градска мобилност“. Съгласно Закона за общинската собственост части от имоти – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години, след решение на Общинския съвет. Съгласно общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен, за определяне на базисни наемни цени на общински имоти за нежилищни нужди, началната месечна наемна цена за административни сгради и офиси в първа зона на гр. Плевен е 10,10 лв. за кв.м. /без ДДС/.

След дебат Общинският съвет реши отдаването под наем на помещенията на територията на обновената Автогара Плевен да се извърши чрез публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен.


Ремонтът на Автогара Плевен започна през м. май 2021 г. Обновяването на сградата включваше премахване на съществуващата лепена каменна облицовка и подмяната й с нова след полагане на топлоизолационен пакет. Цялостно е променено и разпределението на пътническия салон. Подменени са дограмите, реновирана е системата за отопление, извършено е климатизиране на сградата, монтирана е и нова осветителна инсталация с LED осветители. Изцяло се преустроени водопроводната и канализационна инсталации. В основния салон обособените седящи места са 80. Дворното пространство също е обновено. Изградена е и нова стоманена навесна конструкция.

                <p><strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

Президентът Румен Радев ще бъде на работно посещение в Полша

Президентът Румен Радев ще бъде на работно посещение в Полша

<header>
  <div>
    <div>
      <div>
        <div>
        <div>
  <div>
    <div>
      <div>
        <nav>
          <a href="http://focus-radio.net/online-radio/" target="_blank">СЛУШАЙ<br>ОНЛАЙН</a>                 
        </nav>
        <div>
          <a href="http://focus-radio.net/" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" target="_blank">RADIO</a>
          <div aria-labelledby="dropdown01">
          <nav>
            <a href="http://focus-radio.net/" target="_blank">RADIO</a>
            <!--<a class="" href="http://www.focus-fen.net/" target="_blank">FEN</a>-->
            <a href="http://www.focus-press.net/" target="_blank">PRESS</a>
            <!--<a class="" href="http://www.focus-monitoring.net/" target="_blank">MONITORING</a>-->          
          </nav>
          </div>
        </div>
        <nav>            
          <a href="http://focus-radio.net/online-radio/" target="_blank">СЛУШАЙ<br>ОНЛАЙН</a>                 
        </nav>

      </div>
      <div>
        <div>

        </div>

      </div>
    </div>
  </div>
</div>
        </div>

      </div>
    </div>
    <div>
  <div>
        <a href="http://www.focus-news.net/news/2022/02/24/2937378/"><img src="http://www.mychervenbryag.com/wp-content/uploads/2022/02/focus-logo-15.png" alt="Информационна Агенция ФОКУС"></a>
        <!-- <a href="http://focus-news.net/categories/207/Izbori/"><img style="margin-top: 10px; " src="http://www.mychervenbryag.com/wp-content/uploads/2022/02/izbori-202-15.png" alt="Парламентарни Избори 2021"></a> -->

         <button type="button" data-toggle="collapse" data-target="#main_menu" aria-controls="main_menu" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
        <span></span>
       </button>
  </div>
</div>
<div>
  <div>
    <ul>
      <li>
    </ul>

  </div>
  </div>
<div>
 <div>
    <nav>

     <div>
                   <ul>
         <li>
                    <li><a href="http://www.focus-news.net/news/2022/02/24/2937378/categories/68/Institutions/">Институции</a></li>                       

                                 <li>

                                                                </li>                          <li><a href="http://www.focus-news.net/news/2022/02/24/2937378/categories/80/Politics/">Политика</a></li>                       
                          <li><a href="http://www.focus-news.net/news/2022/02/24/2937378/categories/86/Economy/">Икономика</a></li>                       
                          <li><a href="http://www.focus-news.net/news/2022/02/24/2937378/categories/121/Health-services/">Здравеопазване</a></li>                       
                          <li><a href="http://www.focus-news.net/news/2022/02/24/2937378/categories/110/Security/">Сигурност</a></li>                       
                          <li><a href="http://www.focus-news.net/news/2022/02/24/2937378/categories/171/Society/">Общество</a></li>                       
                          <li><a href="http://www.focus-news.net/news/2022/02/24/2937378/categories/140/The-Country/">Страната</a></li>                       


                                 <li>
                                 </li></ul></div></nav></div></div></div></header><strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

Атанасова за скандала в НС: Да си скъсат коалиционното споразумение

Атанасова за скандала в НС: Да си скъсат коалиционното споразумениеМного отдавна твърдим, че това правителство и това мнозинство няма ясни позиции по някои изключително важни въпроси. Това се демонстрира и днес. Това каза председателят на ПГ ГЕРБ Десислава Атанасова по време на извънреден брифинг в парламента.

“Преди няколко секунди чухте колко идеологически различни са партиите. Във време на криза и война се стигна до там, че мнозинството не успя да вземе едно общо решение, а се наложи опозицията да подкрепи правителството, което да има ясна позиция да защити света с европейските и евроатлантическите ни партньори”, допълни тя.

“Повече от шест часа водихме дебат с текст от декларация, която предложихме преди 2 дни и днес обсъждахме. Шест часа дебат за две думи – “санкции” и “Русия”. Не разбирам защо още не са си скъсали коалиционното споразумение”, каза Атанасова.

“Допустимо ли е министър в държава-член на ЕС и НАТО да не назовава войната с истинското и име и партии да гласуват против общата позиция на ЕС и НАТО, която вече е заявена от външния министър Генчовска, която ще стане официална позиция на България, ЕС и НАТО. Надявам се това да бъде урок за премиера – на кого може да разчита в тежки за държавата и Европа кризи”, завърши председателят на ПГ ГЕРБ.

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico