Daily Archives: юни 9, 2022

Ръководството на МУ-Плевен отчете първата година от мандата си на управление

Ръководството на МУ-Плевен отчете първата година от мандата си на управление

        На отчетно общо събрание на Медицински университет – Плевен, Академичното ръководство на висшето училище отчете първата година от мандата си на управление. В дневния ред на заседанието делегатите трябваше да актуализират състава на мандатната комисия, на академичния съвет, както и да приемат отчета на Ръководството и на Контролния съвет, също и предложенията за промени в правилника за устройството и дейността на висшето училище.

В отчета си за изминалата първа година от управлението на новото Ръководство ректорът проф. д-р Добромир Димитров наблегна на положителните промени, на постиженията и успехите в основните направления на дейност на Университета.

В образователната сфера проф. Димитров очерта най-високата стратегическа цел, която стои пред Ръководството на МУ-Плевен – разкриване на ново основно звено в структурата на висшето училище – пети Факултет по ветеринарна медицина, чрез изграждане на нов учебен корпус и разкриване на специалност „Ветеринарна медицина“. По отношение на разширяване на портфолиото от предлагани специалности предстои въвеждане на обучение по специалностите „Телемедицина“ и „Авиационен парамедик“ по хибридни програми с Висшето училище за телекомуникации и пощи (ВУТП) и Висшето военно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия. Подписани са и меморандуми за сътрудничество с цел разработане на интердисциплинарни хибридни учебни програми с Технически университет – Габрово и Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Паралелно с това, целогодишната активна кандидатстудентска кампания отбелязва рекорден брой кандидат-студенти от 2010 г. насам – 874 зрелостници за специланостите „Медицина“ и „Фармация“ за прием 2021. За пореден път МУ-Плевен се доказа като привлекателно и предпочитано място за обучение и за изключително висок брой чуждестранни студенти – 712 чуждестранни  кандидати от 80 държави подадоха своите документи. От тях приети в англоезичен курс на обучение по медицина са 368 чуждестранни студенти от 29 държави. Иновативният облик на висшето училище през изминалата година бе надграден с откриването на Ресусцитационен център за обучение в областта на спешните и реанимационни състояния, както и на инсталация за холограмни изображения.

Относно прием 2022 за първи път в балообразуването за магистърските специалности „Медицина“ и „Фармация“ влиза оценката от ДЗИ по български език и литература, заедно с утроените оценки от изпитите по биология и химия.

В научноизследователската дейност МУ-Плевен е на 11-то място от всички 46 регистрирани институции и на 9-то от 29 висши учебни заведения по качени в Българския портал за отворена наука пълнотекстови публикации. Университетът е включен в Националния план за възстановяване и устойчивост като висше училище с потенциал да стане изследователски университет. Тенденцията за растеж на цитируемостта се запазва и през 2021 г., както и се наблюдава устойчиво възходящо развитие по количество и качество на международно видимата научна продукция.

През отчетния период продължи академичното развитие и израстване на преподавателския състав – успешно бяха защитени 14 дисертационни труда за придобиване на ОНС „Доктор“; проведени са 33 конкурсни процедури, от които 20 за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“, 11 – за заемане на академичната длъжност „Доцент“ и 2 – за заемане на академичната длъжност „Професор“.

Професор Димитров подчерта значението на факта, че членовете на академичния състав на МУ-Плевен продължиха активно да участват в разработването и реализирането на множество научни и образователни проекти на национално и международно ниво, част от които са съфинансирани от Европейските фондове, други – от Фонд „Научни изследвания“. Проектът „Механизми на модулиране на имунния отговор в тумора и неговата микросреда за  дефиниране на прогностични групи и оптимизиране на лечебния алгоритъм при пациенти с карцином на маточната шийка“, разработен от екип от учени на Медицински университет – Плевен и университетски болници в Плевен и София, се класира сред деветте одобрени в направление „Медицински фундаментални науки“.

Високите резултати в образователната и научноизследователската дейност донесоха на МУ-Плевен престижни отличия и награди през изминалата една година. Екип на МУ-Плевен спечели престижното първо място в конкурс на „Капитал“ за иновации в здравеопазването по време на годишната конференция „Иновации и добри практики в здравния сектор“. Награденият проект е на тема: „Вакуум-асистирана биопсия – иновативен подход за диагностика на заболявания на млечната жлеза“, който се реализира в Лабораторията за стереотактични вакуум аспирационни биопсии към Центъра за компетентност. Друго важно отличие за внедрени иновативни технологии за 2021 година бе присъдено на МУ-Плевен от предаването „На фокус“ на Зетра ТВ. Петокурсникът Илия Михайлов от специалност „Медицина“ спечели престижното Второ място в категория „Здравеопазване“ на годишното състезание Студент на годината 2021.

Ректорът проф. Димитров подчерта, че за академичната общност е огромна чест, че на 8 април 2022 г. лично Министърът на образованието и науката акад. Николай Денков официално откри Центъра за компетентност Леонардо да Винчи. Министър Денков и официалните гости разгледаха изградената високотехнологична инфраструктура на Центъра за компетентност и се запознаха с учените и изследователите в новоразкритите лаборатории: лаборатория по геномна медицина и прецизна онкология, лаборатория по прецизна патология с приложение на методи на телепатология, морфометрия и телемедицина; лаборатория за 3D принтиране, моделиране и анализ и лаборатория за изследване и обучение в среда на виртуална реалност VR. Академик Денков отбеляза, че изградените лаборатории са на изключително високо европейско, дори световно ниво, а Центърът е уникален за България в направленията, по които работи.

На финала на представянето на отчетния доклад на Ръководството, проф. Димитров подчерта, че въпреки кризите, предизвикателствата и изпитанията, МУ-Плевен доказа, че е адаптивен и способен да поддържа устойчиво и трайно развитие. А успехите и постиженията са плод на екипна работа, затова той благодари на цялата академична общност, на ръководителите на основните направления и структурни звена, на преподавателите, на студентите и на администрацията за вложените усилия и енергия.

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

Община Никопол изпълни успешно проект за енергийна ефективност на жилищни сгради

Община Никопол изпълни успешно проект за енергийна ефективност на жилищни сгради

        <a href="http://www.mychervenbryag.com/wp-content/uploads/2022/06/capture-20220609-154540.png"><img loading="lazy" src="http://www.mychervenbryag.com/wp-content/uploads/2022/06/capture-20220609-154540.png" alt width="508" height="76" data-sizes="(max-width: 508px) 100vw, 508px" srcset="http://www.mychervenbryag.com/wp-content/uploads/2022/06/capture-20220609-154540.png 508w, https://infopleven.com/wp-content/uploads/2022/06/capture-20220609-154540-300x45.png 300w"></a>

Община Никопол изпълни успешно проект № BG16RFOP001-2.003-0023 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Многофамилни жилищни сгради на територията на град Никопол“.

Във връзка със сключен договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.003 – „Енергийна ефективност в периферните райони-3” по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, бе реализирано проектно предложение № BG16RFOP001-2.003-0023 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Многофамилни жилищни сгради на територията на град Никопол“. Проектът е финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинасиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Към настоящия момент дейностите по проекта са приключили и са обновени следните многофамилни жилищни сгради, находящи се в гр. Никопол, а именно: на МЖС на ул.“Раковска“ №8 , МЖС на ул.“Елия“ №47-49 , МЖС на пл.“Европа“ № 1 и МЖС на ул.“Крепостна“ №12 и обектите са въведени в експлоатация. Общата цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност на домовете на територията на град Никопол и осъществяване на рентабилна експлоатация на сградите, което ще позволи устойчиво да продължи използването и поддържането им с оглед подобряване на условията на живот на обитателите на сградите.

Стойност на бюджета: 1 154 083.19 лева

Финансиране от ЕС (ЕФРР): 980 970.72 лева

Национално финансиране: 173 112.47 лева

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

Мартин Митев запазва поста председател на Общински съвет – Плевен

Мартин Митев запазва поста председател на Общински съвет – Плевен

        Мартин Митев остава на поста председател на Общински съвет Плевен, след като на свиканото днес извънредно заседание бе отхвърлено предложението за предсрочно прекратяване на неговите правомощия. Вносители на предложението бяха 15 общински съветници.

Заседанието започна с изказване на председателя и приемане на нов дневен ред от 4 точки по негово предложение, след като внесения първоначално такъв бе определен като „юридически нонсенс“, тъй като съдържа няколко искания – предсрочно прекратяване на правомощията и освобождаване на председателя на Общинския съвет, приемане на процедурни правила и провеждане на нов избор. С приемане на новия дневен ред председателстването на заседанието бе поето от заместник – председателя Петя Василева.

Сесията продължи с изказвания в залата и размяна на реплики между отделните страни. Дебатите бяха прекратени след постъпилото процедурно предложение за това и Общинският съвет премина към процедура за провеждане на таен вот по внесеното искане за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя.

За провеждане на гласуването бе избрана Временна комисия в състав: Пепо Петков /МК „Демократична България – Обединение (ПП СДС, ПП БЗНС)/ – председател на Комисията и членове: Веселка Лилова /група „ГЕРБ“/, Моника Чочева /група „БСП за България“/, Георги Славов /група „БДЦ – Български Демократичен Център“/ и Васил Петков /група „ДПС – Движение за права и свободи“/.

Преди началото на гласуването от групата на ГЕРБ декларираха, че няма да участват във вота. В тайния вот са участвали 27 общински съветници при кворум в началото на заседанието 36. Отчетените недействителни бюлетини в урната са 6. Крайният резултат от днешното гласуване е: „За“ искането са 17 общински съветници, 3 са бюлетините „против“, 1 „въздържал се“. Предложението не се приема и председателят Мартин Митев запазва поста си.

След обявяване на резултатите от тайния вот Мартин Митев благодари на колегите си общински съветници, които са го подкрепили и заяви: „Ще продължа да ви гледам честно и пряко в очите, така както го правя вече седма година.“

На финала на днешната извънредна сесия изказване в залата направи и кметът Георг Спартански. Той посочи, че „…на фона на това, което предстои на държавата, не може да си губим времето в нищоправене“ и коментира, че няма законови основания за прекратяване правомощията на Мартин Митев.

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

За Черешова задушница осигуряват допълнителни автобуси до „Чаира“

За Черешова задушница осигуряват допълнителни автобуси до „Чаира“В Плевен допълнителни електробуси ще се движат до един от гробищните паркове на Черешова задушница, която се отбелязва тази събота (11 юни), съобщават от Община Плевен. Трите електробуса ще бъдат осигурени от общинското дружество „Тролейбусен транспорт“ по автобусна линия номер 11 (ЛВТ – Гробищен парк „Чаира“).Те ще тръгнат в 8:45 часа от началната спирка по обичайния маршрут. …

Powered by WPeMatico

Бойко Рашков: Около 1 млрд.лв. от парите за пътища и АМ „Хемус“ са отишли за строеж на луксозни имоти

Бойко Рашков: Около 1 млрд.лв. от парите за пътища и АМ „Хемус“ са отишли за строеж на луксозни имотиOколо 1 милиард лева, дадени от правителството на Бойко Борисов за строеж на пътища, са били отклонени по сметки на дружества и лични сметки, изтеглени и използвани за строеж на луксозни жилищни сгради, вили, вилни селища и нежилищни сгради – в София и на около сто километра „малко на запад“ – това обяви министърът на …

Powered by WPeMatico