35 проекта за водоснабдителни системи са подадени по подмярка 7.2 от ПРСР

35 проекта за водоснабдителни системи са подадени по подмярка 7.2 от ПРСР35 проектни предложения са подадени по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 еквивалентни жители в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване …

Powered by WPeMatico