Daily Archives: септември 7, 2018

Стартира проект за обновяване и модернизиране на Социалната служба в Червен бряг

Стартира проект за обновяване и модернизиране на Социалната служба в Червен бряг

На 12.09.2018 г. от 15.00 часа в Община Червен бряг ще се проведе встъпителна пресконференция по Проект BG16RFOP001-2.001-0163-C01 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинска сграда „Социална служба“ на територията на гр. Червен бряг”, по процедура №BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основна цел на проекта: Планираните дейности ще доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградата, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в град Червен бряг – един от опорните центрове на полицентричната система, съгласно НКПР. Изпълнението на предвидените мерки по проекта ще допринесат за осигуряването на заетост и за създаването на нови работни места за местните малки и средни предприятия от строителния сектор, ще се насърчи конкурентоспособността, ще се увеличи енергийната сигурност и ще допринесе за по-добро адаптиране на градската среда към очакваните климатични промени. Мерките ще допринесат и за осигуряване на рентабилната експлоатация на обществената сграда, което ще позволи за продължение на нейното устойчиво управление и поддръжка. В тази връзка основна цел на проекта е да се подобри качеството и социалните услуга на публичната инфраструктура в гр. Червен бряг, един от опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система, чрез изпълнение на дейности за увеличаване на енергийна ефективност в общинска сграда „Социална служба“ – Червен бряг

Бенефициент на проекта: Община Червен бряг
Дата на стартиране – 14.11.2016 г.
Дата на приключване – 14.04.2019 г.
Обща стойност: 689 649,00 лева, от които:
Европейски фонд за регионално развитие – 586 201,66 лева
Национално финансиране – 103 447,34 лева

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico