Daily Archives: ноември 14, 2018

Мирослав Петров: Държавата е ангажирана с трайното решаване на проблема с моста в Червен бряг

Мирослав Петров: Държавата е ангажирана с трайното решаване на проблема с моста в Червен бряг

Областният управител Мирослав Петров проведе работна среща с кмета на Община Червен бряг инж. Данаил Вълов във връзка с авариралия мост към Горник. На разговора присъстваха Валя Тарова – гл.експерт в дирекция „АКРРДС“ и Надежда Борисова –ст. юристконсулт в същата дирекция.
„От интерес на гражданите е проблемът да бъде адекватно решен възможно най-скоро, но не и за сметка на сигурността на живота и здравето на хората.“, каза областният управител Мирослав Петров по повод намеренията на общината от изминалата седмица да пусне движението по моста за автомобили до три тона. Петров настоя да получи информация за становището от сертифициран инженер – конструктор за готовността на съоръжението да понесе такъв товар при настоящото компрометирано състояние, в което се намира. По думите на кмета Вълов такова становище ще има до края на седмицата. Отново бяха детайлно очертани стъпките за кандидатстване за финансиране пред междуведомствената комисия и необходимите документи, които трябва да бъдат подготвени от страна на община Червен бряг.
„Експертите на областна администрация са на разположение за консултация и съдействие, винаги когато се нуждаете от такива. Гарантирам, че след като изпратите пълния комплект документи към Междуведомствената комисия с копие до нас, становището, което трябва да бъде предоставено от областна администрация Плевен, ще бъде изготвено и изпратено в максимално кратък срок.“, подчерта областният управител Мирослав Петров. Той бе категоричен, че държавата е ангажирана с трайното решаване на проблема.

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

Предстоящо заседание на ОбС Ч.бряг – 19.11.2018г.

Предстоящо заседание на ОбС Ч.бряг – 19.11.2018г.СЪОБЩЕНИЕ

На  19 ноември  2018 година /понеделник / от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, ще се проведе заседание на Общинския съвет при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Отчет на Общинските търговски дружества за деветмесечието на 2018 година.

– „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД

-„Медицински център“ ЕООД

– „Хърхов“ ЕООД

Докл.: Управителите на дружества , Комисия по Финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта за лечебни заведения

2.Информация относно състоянието на административното обслужване в община Червен бряг. Техническа обезпеченост  за предоставяне на електронни административни услуги.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

 1. Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Червен бряг за периода от м. април 2018г.  до м. септември 2018г.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

   4.Анализ на размера на  определените данъци и такса битови отпадъци.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

 1. Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение проекти на Община Червен бряг.(изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г. ; реш. № 279/27.06.2016г.; реш.№ 988/26.06.2018г. и № 1021/30.07.2018г.)

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

6.Информация за готовността на община Червен бряг за зимен сезон 2018-2019г.

 Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

7.Предложение относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Червен бряг

Докл:Николай Димитров -Председател на комисия “ Противодействие на корупцията“ при Общински съвет Червен бряг и всички постоянни комисии

8.Предложение относно  поемане на общински дълг чрез дългосрочен банков кредит.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

9.Предложение относно одобряване на правила за процедура за избор на  финансова/кредитна институция или финансов посредник.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

10.Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на  ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ с административен адрес гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ 12  за обект частна общинска собственост, представляващ част от ПИ с идентификатор 80501.801.208, втори етаж от сграда с идентификатор 80501.801.208.2 по КК и КР на гр. Червен бряг, стар УПИ III-186, кв.129 по ПРЗ  актуван с АОС № 1564/15.03.2010 год., имотът да бъде предоставен за ползване и нуждите на Районен съд гр. Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

11.Предложение относно издаване на запис на заповед от Кмета на Община Червен бряг в полза на Държавен фонд „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. във връзка с Решение № РД 09-607/02.07.2018 г.  на Мивистерство на земеделието, храните и горите и подписано Споразумение № РД 50-50/02.07.2018 г. между Сдружение Нестопанска Цел „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ и Програма Развитие Селските Райони 2014 – 2020 г., Оперативна Програма Развитие Човешките Ресурси 2014 – 2020 г., Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. за бенефициенти от двете общини, за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие  (СВОМР) на територията на общините Червен бряг и Искър по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, Програма Развитие Селските Райони 2014 – 2020 г.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

 1. Изпълнение на  решение № 1065/28.09.2018г.:

Визия относно:  Почивна станция Рибарица – включваща :

 1. Предложение относно необходимите средства за ремонт на материалната база за пълноценно функциониране на станцията и да се стопанисва от общината.
 2. Предложение за отдаване под наем
 3. Предложение за отдаване на концесия.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

13.Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, младежта и спорта

 1. Предложение относно отпускане персонална пенсия на дете от гр. Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси

 1. Информация относно състоянието и ползването на земите от общинския поземлен фонд и перспективите за стопанската 2018/2019 г.

Докл.: Кметът на общината,  Комисия по земеделие, гори и водно  стопанство и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

16.Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ помещения, предназначени за  лекарски кабинет за осъществяване на консултация и медицинска помощ на населението.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

17.Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ площадка за поставяне на павилион с обща площ от 20,00 кв.м, предназначен за търговски обект, находящ се в кв. 20, автогара, гр. Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

18.Предложение относно допълване на Решение № 830/29.01.2018 год., относно класификация на общинските жилища с 1 брой жилище.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

 1. Предложение относно процедура по откриване на начално училище в с. Горник, община Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по образование, култура и вероизповедания

 1. Становище във връзка с писмо от  г-жа Даниела Цоньовска – Директор на Средно Училище “Христо Смирненски“ гр. Койнаре относно реализиране на  проект BG-5M2OP001-3.002-0003/27.07.2016 г. „Заедно можем да постигнем мечтите си“ .

Докл.: Кметът на общината,  Комисия по образование, култура и вероизповедания и Комисия по  социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси

 1. Предложение относно вътрешнокомпенсаторни промени по бюджета на община Червен  бряг за 2018г.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

 1. Предложение относно разрешаване изработването на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VI , кв.40   отреден „За автоспирка и магазин“ по действащия ПУП-ПРЗ на с. Горник .

Докл.: Кметът на общината и Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология

 1. Информация  относно мерките и извършените дейности за решаване на проблемите във връзка с обявеното частично бедствено положение в община Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината

Съгласно чл.28, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, заседанията на Общинския съвет са  открити .

инж. ИВАЙЛО ИВАНОВ

Председател на Общински

съвет- Червен бряг

Прикачен файл с пълния текст на обсъжданите  материали :

Прикачен файл с предложения от постоянни комисии :
Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico

Предстоящо заседание на ОбС Ч.бряг – 19.11.2018г.

Предстоящо заседание на ОбС Ч.бряг – 19.11.2018г.СЪОБЩЕНИЕ

На  19 ноември  2018 година /понеделник / от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, ще се проведе заседание на Общинския съвет при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Отчет на Общинските търговски дружества за деветмесечието на 2018 година.

– „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД

-„Медицински център“ ЕООД

– „Хърхов“ ЕООД

Докл.: Управителите на дружества , Комисия по Финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта за лечебни заведения

2.Информация относно състоянието на административното обслужване в община Червен бряг. Техническа обезпеченост  за предоставяне на електронни административни услуги.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

 1. Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Червен бряг за периода от м. април 2018г.  до м. септември 2018г.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

   4.Анализ на размера на  определените данъци и такса битови отпадъци.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

 1. Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение проекти на Община Червен бряг.(изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г. ; реш. № 279/27.06.2016г.; реш.№ 988/26.06.2018г. и № 1021/30.07.2018г.)

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

6.Информация за готовността на община Червен бряг за зимен сезон 2018-2019г.

 Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

7.Предложение относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Червен бряг

Докл:Николай Димитров -Председател на комисия “ Противодействие на корупцията“ при Общински съвет Червен бряг и всички постоянни комисии

8.Предложение относно  поемане на общински дълг чрез дългосрочен банков кредит.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

9.Предложение относно одобряване на правила за процедура за избор на  финансова/кредитна институция или финансов посредник.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

10.Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на  ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ с административен адрес гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ 12  за обект частна общинска собственост, представляващ част от ПИ с идентификатор 80501.801.208, втори етаж от сграда с идентификатор 80501.801.208.2 по КК и КР на гр. Червен бряг, стар УПИ III-186, кв.129 по ПРЗ  актуван с АОС № 1564/15.03.2010 год., имотът да бъде предоставен за ползване и нуждите на Районен съд гр. Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

11.Предложение относно издаване на запис на заповед от Кмета на Община Червен бряг в полза на Държавен фонд „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. във връзка с Решение № РД 09-607/02.07.2018 г.  на Мивистерство на земеделието, храните и горите и подписано Споразумение № РД 50-50/02.07.2018 г. между Сдружение Нестопанска Цел „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ и Програма Развитие Селските Райони 2014 – 2020 г., Оперативна Програма Развитие Човешките Ресурси 2014 – 2020 г., Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. за бенефициенти от двете общини, за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие  (СВОМР) на територията на общините Червен бряг и Искър по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, Програма Развитие Селските Райони 2014 – 2020 г.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

 1. Изпълнение на  решение № 1065/28.09.2018г.:

Визия относно:  Почивна станция Рибарица – включваща :

 1. Предложение относно необходимите средства за ремонт на материалната база за пълноценно функциониране на станцията и да се стопанисва от общината.
 2. Предложение за отдаване под наем
 3. Предложение за отдаване на концесия.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

13.Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, младежта и спорта

 1. Предложение относно отпускане персонална пенсия на дете от гр. Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси

 1. Информация относно състоянието и ползването на земите от общинския поземлен фонд и перспективите за стопанската 2018/2019 г.

Докл.: Кметът на общината,  Комисия по земеделие, гори и водно  стопанство и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

16.Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ помещения, предназначени за  лекарски кабинет за осъществяване на консултация и медицинска помощ на населението.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

17.Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ площадка за поставяне на павилион с обща площ от 20,00 кв.м, предназначен за търговски обект, находящ се в кв. 20, автогара, гр. Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

18.Предложение относно допълване на Решение № 830/29.01.2018 год., относно класификация на общинските жилища с 1 брой жилище.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

 1. Предложение относно процедура по откриване на начално училище в с. Горник, община Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по образование, култура и вероизповедания

 1. Становище във връзка с писмо от  г-жа Даниела Цоньовска – Директор на Средно Училище “Христо Смирненски“ гр. Койнаре относно реализиране на  проект BG-5M2OP001-3.002-0003/27.07.2016 г. „Заедно можем да постигнем мечтите си“ .

Докл.: Кметът на общината,  Комисия по образование, култура и вероизповедания и Комисия по  социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси

 1. Предложение относно вътрешнокомпенсаторни промени по бюджета на община Червен  бряг за 2018г.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

 1. Предложение относно разрешаване изработването на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VI , кв.40   отреден „За автоспирка и магазин“ по действащия ПУП-ПРЗ на с. Горник .

Докл.: Кметът на общината и Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология

 1. Информация  относно мерките и извършените дейности за решаване на проблемите във връзка с обявеното частично бедствено положение в община Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината

Съгласно чл.28, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, заседанията на Общинския съвет са  открити .

инж. ИВАЙЛО ИВАНОВ

Председател на Общински

съвет- Червен бряг

Прикачен файл с пълния текст на обсъжданите  материали :

Прикачен файл с предложения от постоянни комисии :
Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico

Борисов: Ще станем гробището на Европа на дизелови автомобили, ако…

Борисов: Ще станем гробището на Европа на дизелови автомобили, ако…Като председател на ГЕРБ събрах парламентарната група на партията и им казах да върнат увеличения данък за старите автомобили. Имаше обаче възражения от кметовете – че най-големите упреци към тях са за замърсяването на въздуха. Както казва Томислав Дончев, от тези ауспуси излиза рак. И, както ме подсеща Нено Димов, срещу България има наказателна процедура от Европейската комисия по темата. Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на заседанието на Министерския съвет, пише Блиц.

Ако не вземем мерки, рискуваме да се превърнем в гробището на старите дизелови автомобили на Европа, предупреди премиерът.

От 5 години го искат, но й казах на Менда Стоянова да го оттеглят, каза Борисов за предложения лимит за обезщетения за роднини на загинали по „Гражданска отговорност“. В условията на вече поскъпнала застраховка ли трябваше да го водим този дебат, попита премиерът.

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico