Daily Archives: декември 6, 2018

Разрешение за строеж №53/05.12.2018 год.

Разрешение за строеж №53/05.12.2018 год.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №53/05.12.2018 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Основен ремонт и мерки за енергийна ефективност на сградата на здравна служба с.Телиш“ в УПИ ІІ-606,607, сграда с пл.№606 в кв.39 по плана на с.Телиш, обшина Червен бряг, строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, б. „г“ за строеж по б.“а“ от ЗУТ и във връзка с чл.11 за строеж по чл.10, б.“а“ от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: Община Червен бряг и „АГПИПМП по дентална медицина-ПТБ „Дентал“ ООД

Настоящето Разрешение за строеж подлежи  на обжалване чрез Главния архитект на община Червен бряг, пред Началника на Регионален отдел за „НСК“- Плевен при Регионална дирекция за национален строителен контрол–северозападен район гр.Враца в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 06.12.2018 год.
Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico

Разрешение за строеж №52/05.12.2018 год.

Разрешение за строеж №52/05.12.2018 год.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №52/05.12.2018 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ ІХ-638, кв.19 по плана на гр.Червен бряг, ПИ 80501.802.28 по КК и КР на гр.Червен бряг, строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, б. „а“ от ЗУТ и чл.10, б.“а“, т.1 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: Младенка Димитрова Андреева

Настоящето Разрешение за строеж подлежи  на обжалване чрез Главния архитект на община Червен бряг, пред Началника на Регионален отдел за „НСК“- Плевен при Регионална дирекция за национален строителен контрол–северозападен район гр.Враца в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 06.12.2018 год.
Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico

Разрешение за строеж №51/05.12.2018 год.

Разрешение за строеж №51/05.12.2018 год.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №51/05.12.2018 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Водоснабдяване на обектите в имоти с идентификатори ПИ 141066 и ПИ 141069 в м.“Рупска бара“ в землището на с.Ракита, строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, б. „г“, за обект по буква „б“ от ЗУТ и чл.11 за обект по чл.10, ал.2 и при условията на чл.13, ал.2 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: ЕТ „Петьо Христов“ с.Рупци

Настоящето Разрешение за строеж подлежи  на обжалване чрез Главния архитект на община Червен бряг, пред Началника на Регионален отдел за „НСК“- Плевен при Регионална дирекция за национален строителен контрол–северозападен район гр.Враца в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 06.12.2018 год.
Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico

От 17 декември пчеларите кандидатстват за помощ de minimis

От 17 декември пчеларите кандидатстват за помощ de minimiskosheri2От 17 декември 2018 г. до 15 януари 2019 г. пчеларите могат да подават заявления за държавна помощ de minimis в областните дирекции на ДФЗ-РА. Бюджетът на помощта е 3 500 000 лева. Това реши УС на ДФЗ на свое редовно заседание на 5 декември 2018 година.
Подпомагат се пчелари, които притежават минимум 20 бр. пчелни семейства и през 2018 г. са реализирали качествен пчелен мед в съответствие със Закона за пчеларството и Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека. Финансовата подкрепа е част от годишния разход за подхранване на пчелно семейство и има за цел да компенсира направените от пчеларите разходи за зазимяването и за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед.
Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2016 г.– 2018 г.).
Помощта се предоставя на земеделски стопани, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, отглеждащи пчелни семейства, които са регистрирани земеделски стопани, по реда на Наредба № 3 от 1999 г.
Размерът за подпомагане на пчелно семейство ще бъде определен след приема на заявления за кандидатстване по помощта. Срокът за изплащане на помощта ще бъде определен след вземане на решение от УС на ДФЗ през 2019 г. и утвърждаване на бюджета за държавни помощи за 2019 г. Още информация за помощта de minimis за пчелари може да откриете на сайта на ДФЗ.

Powered by WPeMatico

Рокади по върховете в БДЖ

Рокади по върховете в БДЖМинистърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков извърши промени в състава на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД. С протоколно решение на министъра като членове на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД са избрани Григори Григоров и Светломир Николов.

Със същото решение като членове на Съвета на директорите са освободени Велик Занчев и Владимир Владимиров.

Назначеният одит е констатирал сериозни организационни пропуски в системата за прогнозиране, планиране и провеждане на обществени поръчки за доставки и услуги, свързани с поддръжката на подвижния железопътен състав.

Одиторите сочат, че Съветът на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД не е извършил анализ на докладвани неизпълнени мерки по ремонтната програма на дружествата, забавянето на обществените поръчки, недоброто ресурсно осигуряване, липсата на професионални кадри, както и няма конкретни взети решения от Съвета на директорите за подобряване на състоянието на подвижния състав и други мерки за обезпечаване на графика на движение на влаковете.

За констатираните проблеми и пропуски министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията бе уведомен след възлагането на одитна проверка, започнала на 24 октомври 2018 г.

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico