Daily Archives: февруари 5, 2019

Възстановено е движението на камионите над 12 т в посока София в участъка между 35-ти и 47-ти км на „Хемус“

Възстановено е движението на камионите над 12 т в посока София в участъка между 35-ти и 47-ти км на „Хемус“AM hemus1От днес е възстановен трафикът на тежкотоварни автомобили над 12 тона в посока София в участъка преди тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“. Това е участъкът между 35-ти и 47-ти км на автомагистралата, информират от АПИ.
До завършването на ремонтно-възстановителните дейности на виадуктите на АМ „Хемус“ движението на превозни средства над 12 тона в отсечката в района на тунел „Витиня“ ще се осъществява двупосочно в платното за Варна. Обособени са една лента за София и една лента за Варна.
Товарните автомобили над 12 тона, пътуващи за София, се отклоняват при пътна връзка при км 35+450 на АМ „Хемус“, продължават по път I-1 Ботевград – София и се включват отново на автомагистралата при пътен възел „Витинска река“ при км 30+260.
Продължават ремонтните дейности на път I-1 София – Ботевград в 9-километров участък от с. Врачеш /196-ти км/ до язовир „Бебреш“ /205-ти км/, които стартираха на 31 януари т. г. Целта е повишаване безопасността на движение в отсечката, която е обходен маршрут за тежкотоварните камиони над 12 т в посока София при ремонта на АМ „Хемус“ в района на Витиня. Необходимо е шофьорите да карат с повишено внимание и да спазват стриктно поставената сигнализация.
Продължава ремонтът на долното строене на 4 виадукта на АМ „Хемус“ – при 19-ти км (виадукт „Потоп“), 33-ти км (съоръжението при тунел „Витиня“), при 37-ми км и при 51-ви км (виадукт „Разлив“). В зависимост от метеорологичните условия отделни видове дейности се извършват и в момента. Ремонтните работи на съоръженията са необходими, за да се пътува по тях след това удобно и безопасно.

Powered by WPeMatico

ВАС: Алексей Трифонов веднага да оглави СГС

ВАС: Алексей Трифонов веднага да оглави СГСВърховният административен съд (ВАС) допусна предварително изпълнение на решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) за избора на съдия Алексей Трифонов за председател на Софийски градски съд (СГС). Това съобщи „Правен свят“.

Предложението за такова искане бе направено от съдебния кадровик Драгомир Кояджиков преди 2 седмици, с аргумент, че най-големият окръжен съд у нас вече година и три месеца е без титулярен ръководител, което не дава възможност за залагане на по-дългосрочни планове за развитието му и вреди на организацията на работата му. Освен това той напомни, че през изминалата година се наблюдава значително текучество на зам.-председатели на съда, като към настоящия момент свободните места за този пост са четири. Мнозинството от членовете на Колегията се съгласиха със становището на Кояджиков и изпратиха искането за предварително изпълнение на решението си във ВАС.

От определението на върховните съдии става ясно, че и те споделят голяма част от изводите на Драгомир Кояджиков и мнозинството в Съдийската колегия. „Изпълнението на функциите на и.ф. административни ръководители е временно правно състояние, което е допустимо от закона и равнозначно на управлението от титуляр, но особеностите на конкретния случай са извън хипотезата на закона. Временното изпълнение не следва да е повече от техническото време за избор на титуляр и при условие, че няма промяна /влошаване/ в останалите параметри на управлението на звеното от съдебната система. Текучеството на зам. председатели и свободни длъжности за зам. председатели неминуемо се отразява на работата СГС както структурно, така и функционално с оглед залагането на цели и оптимизиране на работата, както се твърди в искането“, смятат върховните магистрати.

Според съдиите от ВАС е неоснователен и доводът на Евгени Георгиев, с който той се противопостави на искането на Съдийската колегия за предварително изпълнение на решението й, „че без ръководен екип съдът се е справял много добре, видно от статистическите отчети за 2017 и 2018г.“. „Такъв довод обезсмисля функцията на административния ръководител, която съществува по закон и само поради това е неоснователен. От друга страна, преценката относно работата на съда е изключително в правомощията на СК на ВСС относно перспективите на звеното, управленската обезпеченост, материална обезпеченост и ефективността на правораздаването“, пише в определението на магистратите.

„Предвид изложеното дефицитът в управленския екип, изразяващ се в продължително изпълнение на длъжността от временно изпълняващ, неокомплектоваността на екипа и липсата на стратегия в управлението следва да се приеме, че винаги се отразява негативно на работата на СГС, от което следва, че от закъснение на изпълнението на решението ще настъпят значителни вреди“, категорични са съдиите Марчева, Георгиев и Тодоров.

Определението на ВАС е окончателно, но е подписано с особено мнение на един от членовете на състава.

Алексей Трифонов бе избран безапелационно за административен ръководител на СГС на 27 ноември м.г. В резултат на решението на Съдийската колегия опонентът му Евгени Георгиев, който на два пъти се явява в процедурата, но не събра нужното мнозинство, обжалва решението на съдебните кадровици пред ВАС. По-късно той поиска и отвод на един от върховните магистрати – съдия Юлия Тодорова, която бе част от съдебния състав, на който се падна делото му и го получи.

Съдия Тодорова бе заменена в състава с колежката си Наталия Марчева. Предстои първото заседание по делото на Георгиев по същество срещу решението на Съдийската колегия да се проведе на 26 февруари т.г.

Ето и пълния текст на определението на ВАС:

Производството е образувано по жалба от Е. Георгиев, съдия в Софийски градски съд срещу решение на Съдийската колегия /СК/ на Висшия съдебен съвет /ВСС/ по т. 2 от Протокол № 37 от 27.11.2018г. за избор на председател на СГС. С молба от 23.01.2019г., чрез процесуален представител СК на ВСС е поискала на основание чл. 167, ал. 1 АПК във връзка с чл. 194б от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ от съда да допусне предварително изпълнение на решението за избор на председател на Софийски градски съд. Представени са доказателства по опис, в които и извлечение от протокол № 2 от заседание на СК на ВСС, проведено на 22.01.2019г. по т. 36.

Поддържа се в искането, че е налице особено важен обществен интерес, както и че от закъснение изпълнението на административния акт могат да настъпят значителни вреди по смисъла на чл. 60, ал. 1 АПК.

Поддържа се, че с решението е избран административен ръководител на Софийски градски съд в изпълнение на една от основните функции на СК на ВСС за оптимизация на работата и постигане на възможно най ефективни резултати в работата съда за максимално кратък срок от избрания за длъжността кандидат. Отглагането или забавянето на изпълнението ще засегне негативно работата на съда и на съдебната влас като цяло с оглед обстоятелството, че СГС е най големия съд в страната пред който се разглеждат и разрешават сериозни и значими правни спорове с голям обществен интерес. Наред с това се поддържа, че продължително време длъжността се заема от изпълняващ функциите административен ръководител, през което време е настъпило почти пълно разформироване на управленския екип, поради напускане на зам. предеседателите, водещо след себе си до дезорганизация в работата и до достигане на резултати под оптималните за продължителен период от време и невъзможност за провеждане на управленската концепция на избрания за административен ръководител, които обстоятелства пораждат сериозна опасност от увреждане на особено важни обществени интереси. Също така, че вече година и три месеца съдът се управлява от и.ф административен ръководител, което е пречка за приемането на стратегия за управлението на съда и залагането на дългосрочни цели. Налице е текучество на зам. председатели на съда като и към настоящия момент са свободни 4 длъжности за зам. председател.

Поддържа се и това, че с предварителното изпълнение на акта не би могло да се засегне неблагоприятно нечии права и интереси, още по малко би увредило интересите на некласираните кандидати и няма да бъде нарушен чл. 6 АПК за засягане в по голяма степен от необходимото за целта. Постъпила е допълнителна молба от 30..01.2019г. от процесуален представител на СК на ВСС с която се поддържа направеното искане и се представя пълен стенографски протокол от заседанието, проведено на 22.01.2019г.

По така направеното искане е взел становище жалбоподателят Е. Георгиев в което поддържа доводи за неговата неоснователност. Възражението се състои в това, че с искането не са представени никакви доказателства, че чрез допускането на предварителното изпълнение ще се защити особено важен обществен интерес и, че без допускането на предварително изпълнение ще настъпят значителни вреди от липсата на предварително изпълнение. При липсата на доказателства няма как да се направи извод, че от закъснение на изпълнението на решението ще се засегне важен обществен интерес и ще настъпят значителни вреди. Поддържа се, че и в други подобни случаи звена от съдебната система са били без пълен управленски екип, което не е навредило на работата им като се дава за пример Върховен административен съд. Наред с това се оспорват твърденията, че има влошаване в показателите на работата на СГС, а напротив се е подобрила, видно от обобщените таблици за работата през първото полугодие на 2017 и второто полугодие на 2018г.

Поддържа се и това, че принципното положение заложено в чл. 187, ал. 1 ЗСВ е, че жалбата спира изпълнението, и допускането му е по изключение и при наличие на извънредни обстоятелства, каквито в случая не са налице.

Отговор с възражение от заинтересованата страна А. Трифонов не е постъпил.

Върховен административен съд, шесто отделение за да се произнесе по направеното искане взе предвид следното:

Разпоредбата на чл. 167, ал. 1 АПК предвижда, че при всяко положение на делото по искане на страна съдът може да допусне предварителното изпълнение на административния акт при условията, при което може да бъде допуснато от административния орган. В чл. 60, ал. 1 АПК са посочени хипотезите, в които се преценява дали се налага допускане на предварително изпълнение, включително за защита на особено важни обществени интереси и когато от закъснение на изпълнението може да последва значителна вреда.

Така цитирана уредбата дава право на всяка от страните по делото да иска предварително изпълнение в хипотезите и на основанията в закона, наличието на които следва да бъдат преценени в конкретния съдебен правен спор.

Решението на СК на Висшия съдебен съвет, чието предварително изпълнение се иска, е постановено в резултат на изпълнение на едно от функционалните му правомощия по чл. 130а, ал. 5 от КРБ и по чл. 30, ал. 5 ЗСВ. Тези правомощия го характеризират като кадрови колективен орган включително и по определяне броя, назначаване и освобождаване на административните ръководители и техните заместнии в органите на съдебната власт и да решават въпроси за организацията и дейността на съответната система от органи на съдебната власт. Характеристиката на тези правомощия, наред с останалите водят до извода, че структурирането, управлението и контролът по отношение на работата на звената в съдебната система и в нейната в цялост е непрекъснат процес в който кадровият орган е непрекъснато ангажиран.

Поради това, след постановяване на решението за избор на административен ръководител СК на ВСС продължава да е ангажирана с изпълнението на това решение и оценка на изпълнението му от избрания кандидат. Това определя и съдържанието на правният интерес в случая да иска предварително изпълнение от съда на решението си. Това право е предоставено по чл. 167, ал. 1 АПК и не е поставено в зависимост от обстоятелството дали е било упражнено от органа при издаване на акта, а в зависимост от предивените в чл. 60 АПК материални предпоставки. По конкретното искане следва да се прецени тяхното наличие, а именно защита на важен обществен интерес и дали от закъснение на изпълрнението на акта могат да настъпят значителни вреди.

Искането е мотивирано на първо място с обстоятелството, че забавянето засяга най големия окръжен съд в страната и съдебната власт като цяло с оглед броя и значимостта на делата, които се разглеждат в него. Тези доводи самостоятелно не могат автоматично да доведат до извода, че е наложително предварително изпълнение на акта за избор на административен ръководител, защото най важният обществен интерес в случая е да бъде законно избран, което е предмета на спора по същество. Ако предварителното изпълнение на решението за избор на административен ръководител на този съд е от особена важност само поради характеристиката на звеното от съдебната власт, то не имало пречка да е предвидено предварително изпълнение по закон, което не е направено.

Преценката на този довод обаче следва да бъде извършена наред с останалите доводи. Те са, че дълго време – година и три месеца длъжността не се заема от титуляр и управленският екип се е разпаднал и на практика го няма, което прави невъзможно изграждане и изпълнение на стратегическа управленска програма с разпределение на функциите между членовете на екипа. Наред с това, че е невъзможно да бъде изпълнявана концепцията на избрания административен ръководител. Тези доводи в конкретния случай са основателни. В разпоредбата на чл. 194б, ал. 1 т. 2 ЗСВ е предвидено, че кандидатите в рамките на събеседването се преценяват за управленска компетентност като административни ръководители, за което защитават концепция за стратегическо управление на съответния орган на съдебната власт. Законово е предвидено каква да е структурата на звената на съдебната власт и органите за тяхното управление.

Изпълнението на функциите на и.ф. административни ръководители е временно правно състояние, което е допустимо от закона и равнозначно на управлението от титуляр, но особеностите на конкретния случай са извън хипотезата на закона. Временното изпълнение не следва да е повече от техническото време за избор на титуляр и при условие, че няма промяна/влошаване/ в останалите параметри на управлението на звеното от съдебната система. Текучеството на зам. председатели и свободни длъжности за зам. председатели неминуемо се отразява на работата СГС както структурно, така функционално с оглед залагането на цели и оптимизиране на работата, както се твърди в искането. Този извод се налага и без да се прилагат доказателства. Неоснователен е доводът, че без ръководен екип съдът се е справял много добре, видно от статистическите отчети за 2017 и 2018г.

Такъв довод обезмисля функцията на административния ръководител, която съществува по закон и само поради това е неоснователен. От друга страна, преценката относно работата на съда е изключително в правомощията на СК на ВСС относно перспективите на звеното, управленската обезпеченост, материална обезпеченост и ефективността на правораздаването. Екипността в управлението на звената от съдебната система е правило в управлението й, и изключенията от това правило, макар и да не са се отразили на отделни звена, не може да служи като пример и основание да не се приложи правилото, както неоснователно поддържа жалбоподателят във възражението си.

Предвид изложеното дефицитът в управленския екип, изразяващ се в продължително изпълнение на длъжността от временно изпълняващ, неокомплектованост на екипа и липса на стратегия в управлението следва да се приеме, че винаги се отразява негативно на работата на СГС, от което следва, че от закъснение на изпълнението на решението ще настяпят значителни вреди.

Тези вреди могат да се изразяват по различен начин – неблагоприятно влияние в прякото и непосредствено организиране на функционирането на звеното от съдебната система, оптимизиране на работата, създаване и поддържане на оптимални материални условия за работата на магистратите и др. които параметри са в преценката на кадровия орган и което обосновава правният интерес от искане на предварително изпълнение на акта.

Предвид изложеното следва дабъде допуснато предварително изпълнение на решение на Съдийската колегия /СК/ на Висшия съдебен съвет /ВСС/ по т. 2 от Протокол № 37 от 27.11.2018г. за избор на председател на СГС.

Разпоредбата на чл. 167, ал. 3 АПСК предвижда, че определението по искането подлежи на обжалване, което е в синхрон с двуинстанционноста на съдебното производство.

С разпоредбата на чл. 194б, ал. 5 ЗСВ се предвижда, че решението на съответната колегия на ВСС по ал. 4 може да се обжалва по реда на чл. 187 ЗСВ, според която решението на съда е окончателно.

При това законово изключение от двуинстанционността на производството по основния спор по същество, определението по искане за допускане на предварително изпълнение на обжалвания акт също не следва да подлежи на двуинстанционен контрол, в този смисъл определение № 10296 от 1.08.2018г. на ВАС петчелен състав на Първа колегия по адм. дело № 9465/2018г.

Воден от горното и на основание чл. 167, ал. 1 АПК, ВАС шесто отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА предварително изпълнение на решение на Съдийската колегия /СК/ на Висшия съдебен съвет /ВСС/ по т. 2 от Протокол № 37 от 27.11.2018г. за избор на председател на СГС до постановяване на влязъл в сила съдебен акт по адм. дело № 14988/2018г. по описа на Върховен административен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

ЦСКА 1948 направи 1:1 с македонци

ЦСКА 1948 направи 1:1 с македонци,,

ЦСКА завърши 1:1 с Македония Гьорче Петров във втората контрола на турска земя. Гущеров откри за армейците в 20-ата минута. Адеми изравни от фаул в 93-ата за шестите в първенството на комшиите.

Българите започнаха в страховито темпо и до 30-ата минута трябваше да водят с няколко гола. Спас Георгиев и Пешов обаче пропуснаха в началото. Все пак неизбежното се случи в 20-ата минута. Тогава Димо Атанасов центрира отляво и Гущеров откри головата си сметка за новата година. Нападателят вкара красиво с глава.

След почивката треньорът Петко Петков направи постепенно всички възможни смени и играта очаквано се поизгуби. Турските рефери допълнително побутнаха Македония. Първо в 71-ата минута съперникът получи доста съмнителна дузпа. Вратарят Емо Михайлов обаче хвана удара на Костовски по блестящ начин.

След това Радой Божилов изпусна най-чистото положение да ЦСКА, изведен сам пред малкия пеналт. Халфът обаче се забави с удара и топката му беше избита.

Най-лошото дойде в продължението. Тогава Гущеров беше контузен със зверски ритник в центъра. Реферът не показа червен картон, а в третата минута на продължението даде поредния съмнителен фаул около пеналта. Трябва да се признае, Адеми го изпълни перфектно за 1:1.

„Ядосан съм от контузията на Гущеров. Съдията като че ли искаше да докара резултата до равен. Но нищо, това са контроли. Видях хубави неща, видях и пропуски, върху които ще работим“, бяха първите дума на треньора Петко Петков пред сайта на ЦСКА.

Поклон пред агитката, която пристигна в Анталия с кола от Търговище. Феновете ни опънаха две знамена и подкрепяха тима до последните секунди! Благодарим им!

Следващата проверка в Турция е на 9 февруари – събота, когато армейците срещат Армавир от руската втора дивизия.

Съставът на ЦСКА

ЦСКА: Михайлов, Ал. Александров (90 – Кепов), Сандански (46 – Генчев), Попов (62 – Стоичков), Атанасов (61 – Буров), Ивайлов, Огнянов (77 – Петков), Георгиев (51 – Божилов), Пешов (71 – Анданов), Д. Александров (67 – Зоров),  Гущеров (88 – Тодоров)

Треньор Петко Петков

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

Гастрол на Варненския драматичен театър „Стоян Бъчваров“ в София (Програма)

Гастрол на Варненския драматичен театър „Стоян Бъчваров“ в София (Програма)

И през 2019-а Варненският драматичен театър при Tеатрално-музикален продуцентски център Варна по традиция гостува в началото на годината в София с най-новите си постановки.

Столичани ще могат да видят през февруари и март на различни сцени петте най-нови варненски заглавия: „Драконът“ с 3 представления на 11 и 12 февруари, 19.00; 12 февруари, 16.00, Театър „София“, Изборът на Марта“ с 2 представления на 13 и 14 февруари, 19.00, Театър „Българска армия“,  „Приключения опасни със герои сладкогласни“ на  15 февруари, 14.00 и 19.00, Театър „Театро“,  „Магьосническо езеро“ 2 представления на 16 март, 17.00 и 20.00, Учебен театър „НАТФИЗ“ и „Телефонът на мъртвеца“ с 2 представления на 17 март, 17.00 и 20.00, Театър „Крикор Азарян“, НДК.

Различни като жанр и режисьорски прочит, те свидетелстват за интересните творчески търсения и естетически постижения на една от водещите театрални трупи в България.

Билети в мрежата на EVENTIM.BG и на съответните театрални каси.

Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico

Поредни промени за касовите апарати шокира бензиностанциите

Поредни промени за касовите апарати шокира бензиностанциитеСамо пет месеца след като управляващите решиха да се подменят всички касови апарати и въведоха по-строги изисквания за софтуера, който управлява продажбите, те наложиха нови промени, които шокираха бизнеса. Този път ударът е върху бензиностанциите, за които се въвеждат допълнителни изисквания как да изглеждат касовите бележки при покупка на горива. Според експерти допълнителните разходи могат да доведат и до повишаване на цената на горивата, предупреждава в. „Сега“.

От 1 април всяка бензиностанция е задължена да издава касови бележки, в които да е видно каква част от платената сума е за акциз и ДДС и каква е стойността на горивото без тях. Освен това търговците трябва да посочат и на каква цена са купили горивото от доставчика си. На бележките трябва да бъде отпечатан и QR код, който при сканиране със смартфон дава информация на потребителя дали покупката му е отчетена в НАП. Това е описано в обнародваните в петък изменения в наредбата в „Държавен вестник“.

Промените пораждат пореден технически проблем пред бизнеса. Въпреки че са регистрирани по ДДС, срокът, в който бензиностанциите трябва да се съобразят с новите изисквания за софтуера, който управлява електронните им системи с фискална памет, т.нар. ЕСФП, е 30 юни 2019 г. Появата на нова дата за покриване на изискванията на наредбата – 31 март 2019 г., напряга фирмите. В момента собствениците на бензиностанции гадаят дали от тях се иска до края на март да съобразят системите си с новите изисквания срещу манипулации при продажби, или тази нова дата се отнася само за касовите бележки с отделни редове за ДДС, акциз, нетна и покупна стойност на горивото.

„Дори да става въпрос само за промяна в софтуера на фискалните устройство, така че да отпечатват касови бележки с отделни редове и QR код, това е сложна операция, която не става за ден-два, тъй като имаме по-сложен обект като бензиностанция“, обясни за в. „Сега“ Ясен Танев от Българската асоциация за развитие на бизнес софтуер. Това, разбира се, ще струва нови разходи за фирмите, които ще бъдат най-големи за веригите бензиностанции. И в крайна сметка може да доведат до вдигане на цената на бензина.

Идеята за новите подробности в касовите бележки на бензиностанциите бе лансирана от финансовия министър Владислав Горанов след поредицата протести в цялата страна през есента на миналата година срещу високите цени на горивата. В началото на декември цената на литър от най-масовия бензин бе стигнала до 2.40 лв. и това възмути много българи, които блокираха пътища и магистрали.

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico