Daily Archives: февруари 8, 2019

Обявиха конкурси за директори на две детски градини в община Червен бряг

Обявиха конкурси за директори на две детски градини в община Червен бряг

Община Червен бряг обявава конкурс по Кодекса на труда за длъжността „Директор“ на Детска градина „Пролет“, гр. Койнаре, община Червен бряг и за длъжността „Директор“ на Детска градина „Снежанка“ с. Рупци, община Червен бряг.

Място на работа: Детска градина „Пролет“, гр. Койнаре, община Червен бряг и Детска градина „Снежанка“ с. Рупци, община Червен бряг
Характер на работата: Ръководи образователния процес в институцията, в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в детската градина.
Директорът изпълнява и задължителна минимална норма преподавателска работа от 72 часа годишно или 25 часа седмично, съгласно Наредба № 4/20.04.2017 година за нормиране и заплащане на труда, издадена от Министъра на образованието и науката.

III. Изисквания към кандидатите:

Да са български граждани; образование – висше; образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“; специалност от професионално направление „педагогика“, с присъдена професионална квалификация „педагог“ и/или „детски учител“, „детски или начален учител“; специалност от друго професионално направление с присъдена професионална квалификация „учител“ и допълнителна професионална квалификация „детски учител“;

Професионален опит – 5 години учителски стаж, по смисъла на чл.213, ал.2 от ЗПУО;

Компютърна грамотност;

Кандидатът да не е: осъждан за престъпления от общ характер по смисъла на чл.215, ал.1, т.1 от ЗПУО и/или лишен по съдебен ред от правото да упражнява учителска професия по смисъла на чл.215, ал.1, т.2 от ЗПУО; с наложено дисциплинарно наказание по чл.188, ал.3 от КТ, освен ако наказанието е заличено; с прекратен трудов договор на основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ до една година преди обявяването на конкурса; да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, по смисъла на чл.2 от Наредба № 4 от 24 октомври 2016 г. на МЗ.

Да притежава организационни умения, отлични познания на действащото законодателство, способност да планира, организира и контролира работата си, да работи в екип и да ръководи екип, способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите, да познава особеностите на целевата група и нейните характеристики.

Необходими документи:
Заявление до Кмета на община Червен бряг за участие в конкурса – по образец;

Декларация за обстоятелствата по чл. 107а от Кодекса на труда;

Заверени копия от : диплом за завършено висше образование, документ за придобита квалификация, правоспособност, професионално- квалификационна степен;

Професионална автобиография /европейски формат/;

Копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит /учителски трудов стаж/ – трудова книжка и/или осигурителна книжка;

Свидетелство за съдимост /оригинал, в срок на валидност/;

Медицинско свидетелство, във връзка с кандидатстването за длъжността „директор“ на детска градина /оригинал/;

Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболявания по чл.2, от Наредба №4 от 24 октомври 2016г. на МЗ за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците;

Копия от други документи – за компютърни компетенции; владеене на чужд език и др./ при наличие/.

Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи и заверени с „Вярно с оригинала“ лично от кандидата.

Образците на заявление и декларация се получават в ЦУИГ на партера на сградата на Общинска администрация.

При подаване на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Начин на провеждане на конкурса
Комисия, назначена от Кмета на общината, преглежда представените от кандидатите документи за определяне на допуснатите до участие в конкурса, като не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за конкурсната длъжност.

Конкурсът да се проведе чрез представяне на концепция за развитието на детската градина за период от 3 години и интервю.

Комисията оценява кандидатите по следните критерии:

– за концепцията: степен на реална приложимост на поставените цели и задачи; съответствие на концепцията с нормативните документи; съответствие на целите и задачите с вида и предмета на дейност; анализ на възпитателно-образователния процес в детската градина; съответствие на концепцията с обективното състояние на детското заведение; логическа структура на разработката;

–за интервюто: заложени приоритети и задачи на детската градина в съответствие с националната политика в областта на образованието; степен на познаване на нормативната уредба; способност за планиране и вземане на управленски решения; административни умения, професионални и делови качества; комуникативни и организационни способности; способност за обективни преценки и вземане на адекватни решения на конкретен проблем.

Място и срок за подаване на документите:
Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в сградата на Община Червен бряг, ул. «Антим I“ №1, Център за услуги и информация на гражданите, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17:00 ч. в срок от 11.02.2019 година до 16:00 ч. на 12.03.2019 година в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността „директор“ на ДГ „Пролет“, гр. Койнаре“ и/или ДГ „Снежанка“, с. Рупци и се посочват трите имена на кандидата, точен адрес и телефон за връзка.

VII. Място за обявяването на списъците и/или други съобщения във връзка с конкурса:

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса, е информационното табло в сградата на Община Червен бряг, ул. «Антим I“ №1, вестник „Посоки“, както и на интернет страницата на Община Червен бряг.

Конкурсът ще се проведе на 20.03.2019 г. от 9:30 ч. в заседателната зала в сградата на Общинска администрация, стая №302, 3 етаж.

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ ОБЯВЯВЯ КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР НА ДГ „ПРОЛЕТ“ ГР. КОЙНАРЕ И ДГ „СНЕЖАНКА“ С. РУПЦИ.

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ ОБЯВЯВЯ КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР НА ДГ „ПРОЛЕТ“ ГР. КОЙНАРЕ И ДГ „СНЕЖАНКА“ С. РУПЦИ.На основание чл.90, ал.1 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.217, ал.3 и ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование, Заповед № РД-09-47/07.02.2019 г. на Кмета на община Червен бряг и утвърдените Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на детска градина в Община Червен бряг

ОБ Я В Я В А

Конкурс по Кодекса на труда за длъжността „Директор“ на Детска градина „Пролет“, гр. Койнаре, община Червен бряг и за длъжността „Директор“ на Детска градина „Снежанка“ с. Рупци, община Червен бряг.

  1. Място на работа: Детска градина „Пролет“, гр. Койнаре, община Червен бряг и Детска градина „Снежанка“ с. Рупци, община Червен бряг
  1. Характер на работата: Ръководи образователния процес в институцията, в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в детската градина.

Директорът изпълнява и задължителна минимална норма преподавателска работа от 72 часа годишно или 25 часа седмично, съгласно Наредба № 4/20.04.2017 година за нормиране и заплащане на труда, издадена от Министъра на образованието и науката.

III. Изисквания към кандидатите:

Да са български граждани; образование – висше; образователно-квалификационна степен  „бакалавър“ или „магистър“; специалност от професионално направление „педагогика“, с присъдена професионална квалификация „педагог“ и/или „детски учител“, „детски или начален учител“; специалност от друго професионално направление с присъдена професионална квалификация „учител“ и допълнителна професионална квалификация „детски учител“;

Професионален опит – 5 години учителски стаж, по смисъла на чл.213, ал.2 от ЗПУО;

Компютърна грамотност;

Кандидатът да не е: осъждан за престъпления от общ характер по смисъла на чл.215, ал.1, т.1 от ЗПУО и/или лишен по съдебен ред от правото да упражнява учителска професия по смисъла на чл.215, ал.1, т.2 от ЗПУО; с наложено дисциплинарно наказание по чл.188, ал.3 от КТ, освен ако наказанието е заличено; с прекратен трудов договор на основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ до една година преди обявяването на конкурса; да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, по смисъла на чл.2 от Наредба № 4 от 24 октомври 2016 г. на МЗ.

Да притежава организационни умения, отлични познания на действащото законодателство, способност да планира, организира и контролира работата си, да работи в екип и да ръководи екип, способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите, да познава особеностите на целевата група и нейните характеристики.

  1. Необходими документи:

Заявление до Кмета на община Червен бряг за участие в конкурса – по образец;

Декларация за обстоятелствата по чл. 107а от Кодекса на труда;

Заверени копия от : диплом за завършено висше образование, документ за придобита квалификация, правоспособност, професионално- квалификационна степен;

Професионална автобиография /европейски формат/;

Копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит /учителски трудов стаж/ – трудова книжка и/или осигурителна книжка;

Свидетелство за съдимост /оригинал, в срок на валидност/;

Медицинско свидетелство, във връзка с кандидатстването за длъжността „директор“ на детска градина /оригинал/;

Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболявания по чл.2, от Наредба №4 от 24 октомври 2016г. на МЗ за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците;

Копия от други документи – за компютърни компетенции; владеене на чужд език и др./ при наличие/.

Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи и заверени с „Вярно с оригинала“ лично от кандидата.

Образците на заявление и декларация се получават в ЦУИГ на партера на сградата на Общинска администрация.

При подаване на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

  1. Начин на провеждане на конкурса

Комисия, назначена от Кмета на общината, преглежда представените от кандидатите документи за определяне на допуснатите до участие в конкурса, като не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на  изискванията за конкурсната длъжност.

Конкурсът да се проведе чрез представяне на концепция за развитието на детската градина за период от 3 години и интервю.

Комисията оценява кандидатите по следните критерии:

– за концепцията: степен на реална приложимост на поставените цели и задачи; съответствие на концепцията с нормативните документи; съответствие на целите и задачите с вида и предмета на дейност; анализ на възпитателно-образователния процес в детската градина; съответствие на концепцията с обективното състояние на детското заведение; логическа структура на разработката;

за интервюто: заложени приоритети и задачи на детската градина  в съответствие с националната политика в областта на образованието; степен на познаване на нормативната уредба; способност за планиране и вземане на управленски решения; административни умения, професионални и делови качества; комуникативни и организационни  способности; способност за обективни преценки и вземане на адекватни решения на конкретен проблем.

  1. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в сградата на Община Червен бряг, ул. «Антим I“ №1, Център за услуги и информация на гражданите, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17:00 ч. в срок от 11.02.2019 година до 16:00 ч. на 12.03.2019 година в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността „директор“ на ДГ  „Пролет“, гр. Койнаре“ и/или ДГ „Снежанка“, с. Рупци и се посочват трите имена на кандидата, точен адрес и телефон за връзка.

VII. Място за обявяването на списъците и/или други съобщения във връзка с конкурса:

Общодостъпно място, на  което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса, е информационното табло в  сградата на Община Червен бряг, ул. «Антим I“ №1, вестник „Посоки“, както и на интернет страницата на Община Червен бряг.

Конкурсът ще се проведе на 20.03.2019 г. от 9:30 ч. в заседателната зала в сградата на Общинска администрация, стая №302, 3 етаж.

 Заповед

 Правила

 Длъжностна характеристика

инж. Данаил Вълов      /п/

Кмет на община Червен бряг
Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico

Поради извършване на спешни, аварийни ремонтни дейности на „ВиК”- Ловеч по магистрален водопровод „Златна Панега” днес- петък, 8 февруари 2019 г., е спряно подаването на вода по вик мрежата, до отстраняване на аварията.

Поради извършване на спешни, аварийни ремонтни дейности на „ВиК”- Ловеч по магистрален водопровод „Златна Панега” днес- петък, 8 февруари 2019 г., е спряно подаването на вода по вик мрежата, до отстраняване на аварията.“В и К“ ЕООД гр. Плевен
Район „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Поради извършване на спешни, аварийни ремонтни дейности на „ВиК”- Ловеч по магистрален водопровод „Златна Панега” днес- петък, 8 февруари 2019 г., е спряно подаването на вода по вик мрежата, до отстраняване на аварията. В тази връзка, нарушено водоснабдяване ще има в селищата: гр.Червен бряг- Пети квартал, високата част на града и ж.к. „Победа”, в с. Радомирци, с. Чомаковци и високата част на село Рупци.

Водоснабдяване и канализация”- Плевен се извинява за причинените неудобства!
Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

ДФЗ завърши административното оценяване на 161 общински проекта

ДФЗ завърши административното оценяване на 161 общински проектаPRSR 2014-2020ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката на административно съответствие и допустимост на 161 проекта, подадени от малките общини. Инвестиционните предложения са по четири процедури, обявени чрез ИСУН. Те са по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г.
Публикувани са и списъците с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка. Списъците обхващат инвестиционните предложения, подадени по трите процедури:
             № BG06RDNP001-7.007 – Спорт
             № BG06RDNP001-7.005 – Физкултурни салони
             № BG06RDNP001-7.002 – Училища
Предложението за отказ ще бъде изпратено на кандидатите и чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването му, те могат да подадат възражения пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА.
Кандидатите, които са допустими за подпомагане ще бъдат поканени за подписване на административни договори. Това ще стане след приключване на процедурата по обжалване.
Всички проектни предложения, подадени от общините за реконструкция на детски градини по процедура № BG06RDNP001-7.004, преминават оценка за административно съответствие и допустимост. За тях ще бъде извършена техническа и финансова оценка.

Powered by WPeMatico

Откриха мъртва жена в квартира във Варна

Откриха мъртва жена в квартира във ВарнаТялото на 48-годишна жена е било открито тази сутрин в апартамент на ул. „Опълченска“ във Варна, съобщи Varna24.

Съседи разказаха, че жената живеела сама на квартира в апартамента на първия етаж.

От пресцентъра на полицията потвърдиха за случая, като уточниха, че е подаден сигнал за открита жена, починала в дома си и няма улики за престъпление.

На място сутринта е имало полиция, по-късно трупна линейка е откарала тялото за аутопсия.

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico