Daily Archives: февруари 18, 2019

Прессъобщение за заключителна пресконференция на проект № BG16RFOP001-2.001-0021-C01 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Червен бряг“, процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Прессъобщение за заключителна пресконференция на проект № BG16RFOP001-2.001-0021-C01 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Червен бряг“, процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

        На 22.02.2019 г. от 11:00 часа в двора на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Червен бряг, на адрес гр. Червен бряг, ул. „Георги С. Раковски“ № 8, ще се проведе заключителната пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0021-C01 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Червен бряг“, процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На пресконференцията екипа за организация и управление ще представи резултатите от изпълнението на проекта и ефектът от внедрените мерки за енергийна ефективност в сградата обект на интервенция.

Обща стойност на проекта: 291 770,98 лева

 • Европейски фонд за регионално развитие – 241 150,94 лева
 • Национално финансиране – 42 556,04 лева
 • Собствено финансиране – 8 064,00 лева

Бенефициент: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

Изпълнител СМР: ЕТ „Лост-90- П-Пламен Любомиров“

Изпълнител строителен надзор: „Билдконсулт“ ЕООД


Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-2.001-0021-C01 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Червен бряг „, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

ПОКАНА 

за заключителна пресконференция на проект

Заключителна пресконференция на проект: BG16RFOP001-2.001-0021-C01 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Червен бряг““, процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Червен бряг в качеството на бенефициент, има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция на проект BG16RFOP001-2.001-0021-C01 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Червен бряг““, процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Постигнати резултати: 

 • Повишаване на енергийната ефективност в сградата, обект на интервенция ;
 • Достигане на нормативно изискваните нива на енергийна ефективност – клас на енергопотребление „С“ в сградата;
 • Намаляване на разходите за енергия;
 • По-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко допринася за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – до намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР 2013-2025г.;
 • Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г.;
 • осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
 • подобряване на експлоатационните характеристики с цел удължаване на жизнения цикъл на сградите;

Общата стойност на проекта е 291 770,98 лева, от които от Европейския фонд за регионално развитие – 241 150,94 лева, национално финансиране – 42 556,04 лева и собствено финансиране – 8 064,00 лева.

Срок за изпълнение – 30 месеца.

Събитието ще се състои на 22.02.2019 г. (петък) от 11:00 часа в двора на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Червен бряг, на адрес гр. Червен бряг, ул. „Георги С. Раковски“ № 8. 

За нас ще бъде удоволствие Вашето присъствие!

С уважение,

Екип на проекта

ДНЕВЕН РЕД

на ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ЗА ЗАВЪРШВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Червен бряг“, 

ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 Г. №BG16RFOP001-2.001-0021-С01

22 ФЕВРУАРИ 2019 г. от 11:00 часа

            11.00 ч.                      Пристигане на гостите и журналистите в двора на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Червен бряг, на адрес гр. Червен бряг, ул. „Георги С. Раковски“ № 8

           11.05 ч.                       Регистрация на участниците в заключителната пресконференция.

            11.10 ч.                      Начало на пресконференцията

            11.15 – 11.25 ч.         Изказване на Кмета на община Червен бряг

            11.30 – 11.35 ч.         Презентация за постигнатите резултати по проекта

            11.35 – 11.40 ч.         Въпроси и коментари 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ


Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-2.001-0021-C01 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Червен бряг „, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico

От 18.02.2019 г. стартира кампанията за плащане на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства.

От 18.02.2019 г. стартира кампанията за плащане на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства.Община Червен бряг, отдел „ Администриране на местните данъци и такси“ съобщава на всички собственици на недвижими имоти и превозни средства, че от 18.02.2019 г. стартира кампанията за плащане на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства.

Срокове за плащане:

 • Първа вноска до 30.06.2019 г.;
 • Втора вноска до  31.10.2019 г.

На предплатилите до 30.04.2019 г. за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

Начините и местата им за плащане са както следва:

– в брой или с ПОС на касите на отдел „ Администриране на местните данъци и такси“ на ул. „Иван Вазов“ № 1, от 8,30 ч. до 12,30 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч.;

– в брой във всички кметства на Община Червен бряг;

– чрез банков превод по банковата сметка на Община Червен бряг – „Експресбанк”, IBAN: BG16TTBB94008427786025, BIC:TTBBBG22;

 • чрез касите на „Изипей” АД в цялата страна;
 • чрез касите на „Български пощи” ЕАД в цялата страна;
 • чрез касите на „Банка ДСК“ в цялата страна.

ИНЖ. ДАНАИЛ ВЪЛОВ

Кмет на Община Червен бряг
Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico

Борисов приемал в кабинета си арестуван за киберизмами

Борисов приемал в кабинета си арестуван за киберизмамиАрестуваният в София преди седмица израелец Гал Барак, с прякор „Вълкът от София”, е бил приеман в кабинета на премиера Бойко Борисов. Това се вижда от публикация в онлайн изданието „Файненшъл телеграм”.

Снимката е от март 2018 г., пуснал я е в своята фейсбук-страница равин Йосиф Саломон, представител на ортодоксално еврейско религиозно течение в София.

Гал Барак беше арестуван преди седмица в сътрудничество на българската полиция с австрийски и германски служби.

Барак е обвиняван за интернет измами с криптовалути и с търговия с т. нар. бинарни опции, при която е завлякъл парите на над 100 000 интернет потребители. В публикациите се твърди, че ги е ощетил с над 200 млн. долара, а според някои източници – с над 250 млн. евро.

Т. нар. бинарни или двоични опции бяха забранени в Европейския съюз миналата година. Това е вид финансова търговия през интернет, която е по-скоро хазарт – примерно, залагаш 100 долара за курса на някакви акции или цена на суровини, ако цената се вдигне, печелиш около 70% от заложеното, ако падне, губиш заложеното.

Предполага се, че Гал Барак, който от няколко години е базиран в София и според публикациите използва за схемите си „Инвестбанк”, е бил щедър дарител на равина Саломон, а според изданието „Файненшъл телеграм”, го е вкарал в измамните си схеми.

„Информираха ни хора на Гал Барак, че той е вкарал равина в бизнеса с бинарни опции в София. Това звучи малко странно, нали? Равини и членове на тяхната общност са играли съществена роля в международно пране на пари на колумбийски кокаинов картел и в други незаконни постъпления. В края на 80-те и началото на 90-те равини в САЩ и техни съконспиратори – повечето от които са били членове на общности на равините – са били обвинени за пране на пари на колумбийски наркокартели.” – това пише изданието „Файненшъл телеграм”. Там дават и връзка с две публикации на „Ню Йорк таймс” и „Дейли нюз” от 1993 и 1994 г. (виж тук и тук) и с конкретно съдебно дело (виж тук).

По-нататък „Файненшъл телеграм” обяснява, че човек от мрежата за пране на пари през 90-те години е близък с арестувания Гал Барак и той на практика е въвлякъл равина от София в своя бизнес.

„Човек може да се учуди как въпреки многото свидетелства за неговата кибер престъпна дейност, той още не е обезпокояван от службите в България. Добре, има очевиден отговор на този въпрос: Гал Барак харчи много пари да подкупи властите и техните служители. Нещо повече – той има близки връзки с равина Йосиф Саломон в София. Тази връзка е с най-голяма важност за предпазването на „вълка от София” и неговия отбор” – пише още във „Файненшъл телеграм”.

Обслужващият Борисов в. „24 часа“ информира, че равинът Йосиф Саломон е поздравил ГЕРБ за победа на изборите.

Очевидно авторите намекват и за протекция и от най-високо ниво, щом са илюстрирали с такава снимка материала си.

Ако австрийските и германските служби, които са безкомпромисни с финансовите интернет-схеми не са се намесили, Гал Барак щеше да продължи необезпокояван да действа от офиса си в София и да зарибява още потребители на интернет.

Равинът Йосиф Саломон е изключително активен в София. Може да се види, че е бил приеман от президента Плевнелиев, от премиера Борисов, поздравявал е Борисов и ГЕРБ за изборната им победа, посещавал е областния управител на София и представители на властта из страната. Придружавал е на чествания и инициативи израелския посланик.

Това благосклонно отношение на властта и премиера към равина (Борисов дори е пускал снимки с него на фейсбук-страницата си) обяснява и защо новината за ареста на Гал Барак така старателно е премълчавана от българските медии.

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

„Само Меси и Роналдо са пред Мбапе в момента“

„Само Меси и Роналдо са пред Мбапе в момента“,,

Легендата на Франция Бишенте Лизеразу се изказа изключително ласкаво за младия нападател на ПСЖ Килиан Мбапе и го определи за следващата звезда на Световния футбол. 

„Мбапе ще бъде следващата суперзвезда във футбола, като той вече е една от тях. Мбапе е най-добрият млад футболист в света и се нарежда след Роналдо и Меси. Няма причина той да не стане най-добрия в света.“ 

Мбапе изигра и основна роля в Световната титла на Франция през миналото лято. 

[embedded content]

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

Елена Петрова не изчезва, тук си е!

Елена Петрова не изчезва, тук си е!

Да са спокойни хората, които се бяха притеснили от липсата на Елена Петрова, узна HotArena.

 

В последните години актрисата, която навремето въртеше мъжете на малкия си пръст (а после я хванаха с дрегер да шофира доволно пияна), се покри, писа „България Днес“.

 

Отдала се е на благородна кауза напоследък, помага на Нейно Превъзходителство Ирит Лилиан, посланичката на Израел у нас, и проекта „Йерусалимска градина“, който е предназначен за деца с проблеми в развитието.

Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico