Daily Archives: февруари 21, 2019

Община Червен бряг

Община Червен брягСЪОБЩЕНИЕНа 27 февруари  2019 година /сряда/  от 10.00 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  при следния проект за

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

Полагане клетва от новоизбран общински съветник

1.Отчет  на Кмета на община Червен бряг за третата година управление от мандат 2015-2019 година.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

 1. Предложение относно процедура по откриване на начално училище в с. Горник, община Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни  комисии

 1. Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение проекти на Община Червен бряг.(изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г. ; реш. № 279/27.06.2016г.; реш.№ 988/26.06.2018г. и № 1021/30.07.2018г.)

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

4.Възражение от Венцислав  Михов от гр. Плевен срещу утвърденото с решение № 1170/31.01.2019 г. на Общински съвет Червен бряг класиране от проведения конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД.

Докл.:Всички постоянни комисии

5.Предложение относно  определяне размера на основните трудови възнаграждения  на кметовете на кметства, считано от 01.01.2019 година.

Докл.:Кметът на общината и всички постоянни комисии

6.Предложение относно Издаване на Запис на заповед от Кмета на Община Червен бряг в полза на Държавен фонд „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. във връзка с Решение № РД 09-607/02.07.2018 г.  на МЗХГ и подписано Споразумение № РД 50-50/02.07.2018 г. между СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ и ПРСР 2014 – 2020 г., ОПРЧР 2014 – 2020 г., ОПНОИР 2014 – 2020 г. и ОПИК 2014 – 2020 г. за бенефициенти от двете общини, за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на общините Червен бряг и Искър по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите место развитие“, ПРСР 2014 – 2020 г.

Докл.:Кметът на общината и всички постоянни комисии

7.Предложение относно  приемане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Червен бряг

Докл.: Общ.съветник Явор Бакърджиев и всички постоянни комисии

8.Предложение относно определяне на обект „Укрепване на регистрирано свлачище №14.8050.01, засягащо път III-3006 (Плевен-Радомирци-Червен бряг), от км.8+898 до км.9+200 – при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43 и 44 по плана на града“ за обект от първостепенно значение и включване на обекта и засегнатите имоти във връзка с реализацията му в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост (програма по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост) за 2019 г., във връзка с кандидатстване с Проект „Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в кв.Бунджовица, СЗ край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“, регистриран под номер № BG16M1OP002-4.003-0009 в ИСУН 2020 по процедура BG16M1OP002-4.003 Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа), по Приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни  комисии

 1. Годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на територията на община Червен бряг“, съгласно Закона за опазване  на околната среда за 2018г.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология

 1. Годишен отчет за изпълнение на „Програма за управление на дейностите по отпадъците на  територията на община Червен бряг“, съгласно Закона за управление на отпадъците за 2018г.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология

11.Предложение  относно определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на община Червен бряг за стопанската 2019-2020 година.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по земеделие, гори и водно  стопанство

12.Предложение относно приемане  на годишен план за паша и правила за ползването на  пасища, мери и ливади на територията на община Червен бряг за стопанската 2019-2020 година.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по земеделие, гори и водно  стопанство

 1. Отчет на Плана за действие през 2018 г. и План за действие през 2019 г. към Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в община Червен бряг за периода 2017-2020 г.

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта

 1. Отчет за изпълнение на Плана за младежта през 2018 г. в община Червен бряг и Годишен план за младежта за 2019 г.  в община Червен бряг.

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта

 1. Предложение за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Червен бряг през 2019 г.

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по образование, култура и вероизповедания

 1. Информация относно пенсионерските клубове и клубовете на инвалида на територията на община Червен бряг (регистрирани, състояние, дейност, ).

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по социална политика,  трудова заетост и етнодемографски въпроси

17.Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, младежта и спорта

18.Предложение относно Общински пазар, находящ се на ул. „Хр. Ботев“ –паркинг автогара.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост и Комисия  по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология

 1. Предложение относно приемане пазарна оценка и покупко-продажба на недвижим имот  – частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 80501.801.541, с площ от 305 кв. м., трайно предназначение на територията ‘‘Урбанизирана‘‘, начин на трайно ползване „За друг обществен  обект, комплекс“, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Васил Левски“ № 12,  в кв. 2, парц. III, актуван с АОС № 2024/28.01.2015 г

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

20.Предложение относно приемане на пазарна оценка и продажба на имот частна общинска собственост, представляващ УПИ XVIII, кв. 79 по ПРЗ на с. Радомирци, предназначение: „За отдих и развлечение“, площ 1 166,00 кв. м., съгласно  АОС № 2369/26.06.2018 г.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

21.Предложение относно  приемане на пазарни оценки и продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Червен бряг, местност „Биволски камък”.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост  и Комисия по земеделие, гори и водно стопанство

22.Предложение относно  допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг през 2019 година, приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Червен бряг, местност „Ежков връх”.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

23.Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – частна общинска собственост в Община Червен бряг през 2019 г., придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор № 80501.807.82, с площ 854,00 кв. м., с начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предназначение на територията-урбанизирана, по КК и КР на гр. Червен бряг, собственост на физически лица.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

24.Предложение относно приемане на дарение и сключване на договор за дарение, между Иван Иванов, от една страна, като дарител, и Община Червен бряг от друга страна, дарен е недвижим имот с представляващ дворно място от 930 кв. м., парцел III-738, кв. 35а по ПРЗ на с. Радомирци.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

25.Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващи площадки за поставяне на кафе – автомати, находящи се в с. Реселец.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

26.Предложение относно отдаване под наем  на общински недвижим имот, представляващо помещение, находящо се в с. Радомирци – І етаж на Автоспирка.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

27.Предложение относно изтичащи договори за наем на общински недвижими имоти, представляващи площадки, находящи се в гр. Червен бряг.(отдаване под наем  площадка терен 112, пресечка ул. „Хаджи Димитър и бул.“Хр.Ботев“ и площадка до читалище „Н.Й.Вапцаров“.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

28.Предложение относно изтичащи договори за наем на общински недвижими имоти, представляващи площадки, находящи се вгр. Койнаре  (7 бр.площадки , терен 2,3,4,5,6,7 и 9)

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

29.Предложение относно обособяване на един брой временна площадка от 8.00 кв. м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 (1) от ЗУТ, находяща се в гр. Червен бряг, УПИ I, кв. 38 по ЗРП на гр. Червен бряг и провеждане на процедура за отдаване под наем.(за поставяне на фургон)

Докл.: Кметът на общината, Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост и Комисия  по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология

30.Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, временна площадка от 12.00 кв. м. за поставяне на гараж от стоманена конструкция по чл. 56 (1) от ЗУТ, находяща се в гр. Червен бряг, УПИ I, кв. 38 по ЗРП на гр. Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината, Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост и Комисия  по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология

31.Предложение относно отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи помещения, находящи се в гр. Червен бряг.(Помещение /срещу бл. ГНС –І, предназначено за ветеринарен кабинет  и помещение за хранителен магазин – V кв.)

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

32.Предложение относно:

 1. Разрешаване изработването на: Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване и регулация (ПРЗ) за новообразувани УПИ VІІ в кв.42 и УПИ ІІІ и УПИ V в кв.43 по плана на с. Реселец
 2. Одобряване на Задание с графично предложение по чл.125/ЗУТ за изработване на: Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване и регулация (ПРЗ) за новообразувани УПИ VІІ в кв.42 и УПИ ІІІ и УПИ V, в кв.43 по плана на с. Реселец , Общ.Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология

33.Предложение относно  кандидатстване на Община Червен бряг с проектно предложение „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Червен бряг“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”

Докл.:Кметът на  общината, Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти и информационни технологии и Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпрси

34.Предложение относно  увеличение на кредитната линия (овърдрафт) на МБАЛ-Червен бряг ЕООД

Докл.:Кметът на  общината, Комисия по Финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта за лечебни заведения

35.Предложение  относно разпределение на неразпределената печалба  на МБАЛ-Червен бряг ЕООД

Докл.:  Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

 1. Предложение относно разрешаване изработването  на Частично изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване и регулация (ПУП-ПРЗ)  за новообразувани поземлени имоти с жилищно предназначение в част от кв. 148, УПИ І „За основно училище“

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисията по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология

 1. Организационни(във връзка с полагане на клетва  от новоизбран общински съветник да се направят съответните  организационни промени в Общинския съвет- допълване състава на постоянни комисии)

Докл.: Ръководител група на  общинските съветници „ГОР“

Съгласно чл.28, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, заседанията на Общинския съвет са  открити .

ПЕТЬО КОСТОВ

Председател на Общински

съвет- Червен бряг

Прикачен файл с пълния текст на обсъжданите  материали:

Прикачен файл с предложения от постоянни комисии:
]]>Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

Контрол при лов и върху нерегламентираното отглеждане на свине

Контрол при лов и върху нерегламентираното отглеждане на свинеsvine afrikanska chumaОбщинските епизоотични комисии имат срок от една седмица, за да проведат заседания във връзка със заболяването Африканската чума по свинете. Това реши областната епизоотична комисия, председателствана от заместник-областния управител Татяна Божинова. Поводът за свикването й бе констатиран случай на заболяването в землището на Повеляново, област Варна.
На територията на област Плевен няма случай на Африканска чума по свинете, категорични бяха от БАБХ. На заседанието на областната епизоотична комисия бяха приети превантивни мерки за недопускане на заболяването с оглед актуалната епизоотична обстановка. Те касаят свиневъдни промишлени и тип „А” обекти с доказана биосигурност, и свиневъдни обекти от т.нар. тип „заден двор”.
В първата категория обекти е задължително отглеждане на свинете в затворени помещения, контрол на всички моторни превозни средства на входа на фермата, дезинфекции, отразяване във входящ дневник на превозното средство, както и на влизащи и излизащи лица. В свиневъдни промишлени и тип „А” обекти с доказана биосигурност не се допускат лица, които са били в контакт с диви свине, прави се пълен ежедневен контрол и проверка за здравословното състояние на свине от обслужващ ветеринарен лекар. Фуражът се съхранява в затворени помещения и се осъществява контрол на внесения фураж. Стриктно се извършват дезинфекциите при освобождаване на помещенията. При евентуално съмнение за заболяването има изрично задължение да се информира обслужващия ветеринарен лекар към ОДБХ – Плевен.
Особено внимание трябва да се обърне на свиневъдните обекти от т.нар. тип „заден двор”, призова д-р Иван Йорданов – директор на ОДБХ – Плевен. Мерките, които са разписани за този вид обекти са абсолютно задължителни. Кметовете на общини и населени места следва да осъществяват контрол върху нерегламентираното отглеждане на свине. Животните трябва да бъдат в затворени помещения и да не се допуска свободното им движение по пътища, пасища и бунища. Много важно е фуражът да се съхранява в затворени помещения. Стопаните не трябва да имат контакт с диви свине и месо от отстреляни диви прасета, предвиждат още мерките. Наред с това всички стопани, отглеждащи свине за лични нужди трябва да имат сключен договор с регистрирани ветеринарни лекари и да изпълняват изискванията на българското законодателство. От ключово значение е биосигурността по време на лов. Важно е да се осъществява и полицейски контрол върху незаконната търговия и превоз на свине, предвиждат мерките във връзка със заболяването африканска чума по свинете.
Новото, което касае ловците е, че отпадат преференциалните цени за изследване на месото на отстреляните диви прасета след края на ловния сезон, но задължението да се осъществява такъв контрол на месото и съхраняването на труповете до излизането на лабораторните резултати остава в сила, подчерта д-р Иван Йорданов.
Всички общински кметове на територията на област Плевен своевременно ще бъдат информирани за решенията на областната епизоотична комисия.

Powered by WPeMatico

Касабов за идеята на Каракачанов: Няма да стане, това е безумие

Касабов за идеята на Каракачанов: Няма да стане, това е безумиеДепутатът и заместник на Валери Симеонов в НФСБ Валентин Касабов отхвърли възможността водачът на листата на „Обединени патриоти“ за евроизборите да бъде избран чрез вътрешни избори, каквато идея лансира Красимир Каракачанов във вторник.

„Няма да стане, това е безумие. Нашето предложение за водач е Валери Симеонов, заяви пред korektno.bg Касабов.

Във вторник Каракачанов предложи водачът на евролистата на „Обединени патриоти“ да бъде определен чрез вътрешни избори. В тях право да гласуват да имат не само членовете на ВМРО, НФСБ и „Атака“, а всички симпатизанти и привърженици на трите формации. Защото той припомни, че на президентските избори за двойката на патриотите гласуваха над половин милион българи, а членската маса на трите партии е в пъти по-малка. Идеята на Каракачанов е във всяка структура да се поставят урни, като на място да има представители на трите партии, за да няма никакви съмнения за честността на вота.

„Симпатизантите на ВМРО, НФСБ и „Атака“ да гласуват и да определят кого искат за водач. Нека го направим с тези вътрешни избори – чисто, културно, демократично и патриотично. Както в Съединените щати двете основни партии провеждат вътрешни избори и който победи става кандидат-президент“, заяви лидерът на ВМРО в предаването на Цветанка Ризова по БТВ.

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

Гарет Бейл изживява последните си месеци в Реал

Гарет Бейл изживява последните си месеци в Реал,,

Това е първият сезон за Гарет Бейл на „Сантяго Бернабеу“ след напускането на Кристиано Роналдо и атакуващият полузащитник със сигурност не впечатлява с изявите си.

Според много специалисти точно португалецът е действал като преграда пред Бейл да изпъкне, но изглежда причината е другаде.

През последните месеци Бейл дори не попада в титулярния състав на наставника Сантиаго Солари, който предпочита Винисиус и Лукас Васкес пред него.

Бейл се завърна от контузия на 27 януари и оттогава е започнал само два двубоя като титуляр – срещу Аякс и срещу Алавес. 

От ръководството на „белия балет“ вече са взели решение да се разделят с Бейл и на негово място да бъде привлечен Еден Азар. Уелсецът дори ще бъде използван като разменна монета на най-вероятно в сделката за белгиеца.

„Кралският клуб“ проявява интерес и към Кристиан Ериксен от бившия клуб на Бейл Тотнъм.

[embedded content]

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

Продават имотите на мъжа на Наталия Гуркова! Но Мис България остава без наследство

Продават имотите на мъжа на Наталия Гуркова! Но Мис България остава без наследство

Майката на убития Джордже Михалевич, съпруг на Мис България 1998 Наталия Гуркова, усилено разпродава имотите му в ЮАР, узна HotArena.

 

Репортер на „Уикенд“ разкри, че Мира Михалевич пуснала за продажба къща в африканската държава. Оказа се, че това не е домът на Наталия и Джордже, защото е прекалено скромен, а къща, която семейството отдавало под наем.

 

Ергенска къща, на разположение веднага. Обзаведена и готова за наем или продажба. От собственик, сигурен парк и комплекс с басейн. Минимум 6 месеца договор за наем плюс депозит“, пише в обявата майката на разстреляния черногорец.

 

Според слуховете черногорският бизнесмен оставил голямо богатство, което обаче не може да достигне до наследниците му – съпругата Наталия, двете им деца и майка му Мира. Семейството му го кара на спестяванията, които имат в личните си сметки, но засега не могат да вземат нищо от парите на Джордже.

 

Според едната версия мафията принудила Гуркова да се откаже от всичко, което трябвало да получи като вдовица, защото иначе рискува живота и този на децата си. Според други сметките на Михалевич били запорирани, защото в ЮАР тече разследване на атентата. Разследващите проверяват дали имуществото му е придобито по престъпен начин и дали мръсни пари не са повод за екзекуцията.

 

„Ергенската къща“ е от малкото имоти, които се водят на името на опечалената родителка Мира Михалевич. Предвид ситуацията почернената майка решила да си осигури някакви доходи, като я пусне под наем или, ако се намери сериозен купувач, да я продаде.

 

След трагедията красавицата Наталия Гуркова се върна в бащиния си дом в столичния квартал „Младост“. Вдовицата на показно убития диамантен бос вече живее повече от скромно при родителите си. Именно липсата на пари я принуди дори да започне работа – водеща на предаването „Те са“.

Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico