Daily Archives: март 27, 2019

Летящ старт за плевенски състезатели по шотокан карате-до в новата състезателна година

Летящ старт за плевенски състезатели по шотокан карате-до в новата състезателна годинаkarate sastezateliПрез последните два уикенда се проведоха Държавните първенства за всички възрасти по Шотокан карате-до. Над 400 състезатели от всички клубове, членове на федерацията мериха сили за титлата Държавен шампион за 2019 г.
Децата до 12 г. се състезаваха в Бургас на 16 март. Плевенският шотокан клуб „Спартак 14“ взе участие с 25 състезатели и донесе за града ни 6 златни 5 сребърни и 4 бронзови медала.
Държавни шампиони при децата за 2019 г. са Тихомир Тодоров – шобу кумите, Дариан Абди – два златни медала (на ката и санбон кумите), отбора по ката в състав Далия Гочева, Стефани Ангелова и Тихомир Тодоров, дебютанта Йоан Тонов и Стефани Ангелова в дисциплината санбон кумите. Сребърни медалисти са Йонан Михайлов, Далия Гочева, Теодора Иванова, Тихомир Тодоров и Петър Станчев. Брозовите медали са на Теодора Иванова и Дария Петкова в санбон кумите, Амира Абулибде в ката и Стефани Иванова.
При по- големите – над 12 г., юноши, девойки, младежи и мъже/жени, състезателите на „Спартак 14“ завоюваха 12 държавни титли, 6 сребърни медала и 16 бронзови. Състезанието се проведе на 23 и 24 март в София – зала Арена Армеец.
Имената на Държавните ни шампиони са :
Мирела Йолова – 1 място шотокан ката, 3 място шобу кумите
Илхан Василев – 1 място шобу кумите – ученик на Спортно училище
Мариян Тодоров – 1 място шобу кумите- ученик на Спортно училище
Габриел Рупчански – 1 място шобу кумите- ученик на Спортно училище
Максимилиан Рупчански – 1 място ката, 3 място шобу кумите
Диана Каменова – 1 място ката и 1 място шобу кумите- ученичка на Спортно училище
Йоанна Куманова – 1 място асай рю ката, 1 място джу ипон кумите и 2 място шотокан ката
Павлин Цолов – 1 място шобу кумите
Великослав Василев – 1 място шобу кумите
Отбора по кумите – микс ( юноши и девойки 16-20 г.) в състав : Ивайло Боев, Мирела Йолова, Габриел Рупчански, Марк Томов, Елка Панайотова – Държавни шампиони
Вицешампиони са Елка Панайотова – шобу кумите- ученичка на Спортно училище, Васил Брайков – шобу кумите, Виктор Владимиров – шобу кумите, София Калчева – шобу кумите и отбора по кумите 12-15 г. юноши до 55 кг. ( отбор 1)
Бронзовите медалисти : Натали Йонкова- ученичка на Спортно училище, Елица Станчева, Емилия Кирова- ученичка на Спортно училище, Петя Николова, Марк Томов, Никола Чонов-на ката и шобу кумите, Петър Радоловски и Християн Нинов.
В отборните битки девойките в шобу кумите 16-20 г. са бронзови медалстки, отбора на момчетата 12-15 г. до 55 кг. ( отбор 2) , отбора на девойките 12-15 г. и отбор 16-20 г. юноши – също .
Резултатите и отличните срещи на състезателите ни показват, че и през този подготвителен сезон всички – треньори и състезатели, са си свършили отлично работата. След този отличен старт на състезателната година, предстои най-сериозното изпитание за сезона – Европейското първенство и купа по Шотокан карате-до, което ще се проведе от 12 до 14 април в Бар, Черна гора.
С изключение на Натали Йонкова, която още лекува травма на глезена и участието й още е под въпрос, всички други състезатели на клуба, които ще участват, са в добро здраве и отлична форма за постижения от най-висок ранг.

Powered by WPeMatico

ПОКАНА ЗА КРЕДИТ.

ПОКАНА ЗА КРЕДИТ.П О К А Н А

за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави краткосрочен кредит на Община Червен бряг

На основание Решение от 26.03.2019г. на Общински съвет – Червен бряг и чл. 19 от Закона за общинския дълг, Община Червен бряг отправя покана до всички заинтересовани финансови институции за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави краткосрочен кредит на Община Червен бряг при следните задължителни условия и параметри:

 1. Максимален размер на дълга – 1 000 000 лв.;
 2. Валута – български лева BG;
 3. Вид на дълга – краткосрочен, поет с договор за общински заем;
 4. Начин на обезпечение

– Залог върху вземанията на Община Червен бряг по Договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0178/10.10.2016г. и Договор за БПФ №BG16RFOP001-2.001-0163/14.11.2016г., сключени с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по извънбюджетната банковата сметка на Община Червен бряг, както и залог на сметката, по която постъпват описаните вземания.

– Залог по реда на ЗОЗ върху всички настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи  настоящи и бъдещи приходи на Община Червен бряг, съгласно чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси, и бюджетните взаимоотношения на Община Червен бряг по чл.52,ал.1 от Закона за публичните финанси и залог на сметката, по която постъпват описаните вземания.

5.Срокове и начин за усвояване – поетапно след представяне на разходооправдателни документи до 11 месеца от датата на сключване на договора за общински заем

6.Условия за  погасяване:

-12 месеца, считано  от датата на сключване на договора за общински заем;

-Погасяване на главницата –до 3 работни дни от получаване на средствата от Управляващият орган на съответната оперативна програма.През периода се изплаща лихва върху текущия остатък от заема.

7.Максимален лихвен процент -обявен от БНБ + максимална надбавка , но не по-голям от 3,1%.

8.Други такси ,наказателни лихви,неустойки, разноски,  комисионни и други-съгласно ценовата политика на Управляващата банка.

9.Източници за погасяване на дълга-средства получени от Управляващият орган  в Община Червен бряг по Договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0178/10.10.2016г. и Договор за БПФ №BG16RFOP001-2.001-0163/14.11.2016г.и собствени бюджетни средства на Община Червен бряг

Съгласно решението на Общински съвет – Червен бряг, критерият за избор на финансова институция е предложен най-нисък лихвен процент по главницата, но не по-висок от посочения в т.7 по-горе.

Оферти за участие в процедурата могат да подават всички местни и чуждестранни банки с валиден лиценз за извършване на банкова дейност на територията на Република България; чуждестранни лица, които според законодателството на съответната държава имат право да предоставят кредити на територията на Република България, както и всички финансови институции или фондове и други лица, които имат право да предоставят кредити по силата на действащото към настоящия момент законодателство, независимо дали са получили персонална покана или не.

Всяка оферта следва да съдържа:

 1. Административни сведения за участника – наименование, ЕИК, лице за контакт, адрес, телефон, факс, e-mail.
 2. Заверено копие от лиценз за извършване на банкова дейност или дейност като кредитна институция или фонд.
 3. Изрична декларация, че участника приема условията и параметрите по кредита определени с Решението на Общински съвет – Червен бряг.
 4. Размерът на годишния лихвен процент за редовна главница, формиран като ОЛП на БНБ плюс надбавка, като изрично посочи размерът на надбавката цифром и словом до два знака след десетичната запетая.
 5. Размер на лихвения процент при просрочие на главница и неустойка при просрочие на лихва, но не по-високи от 5 /пет/ процентни пункта над лихвения процент за редовна главница на годишна база.

С оглед спешно разплащане по европейски проекти, предмет на настоящият кредит участниците да подадат своите оферти  в по кратък срок от обявения в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Червен бряг или по пощата или чрез куриер на адрес гр. Червен бряг, ул. Антим 1 .

Срока за подаване на офертите е до  до 17.00 часа на 04.04.2019г.

Пликът следва да бъде надписан, както следва:

Община Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. „Антим I” № 1/Оферта за кредит/

ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА  ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ПРЕДОСТАВИ КРАТКОСРОЧЕН КРЕДИТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

Наименование на участника:

Адрес за кореспонденция, телефон:

Факс и електронен адрес:

  Офертите на участниците ще бъдат отворени по реда на тяхното постъпване на заседание на комисията, назначена от Кмета на Община Червен бряг, което ще се проведе на 05.04.2019 г. от 10.00 ч. в залата на Община Червен бряг. На заседанието имат право да присъстват представляващите на участниците подали оферти или техни упълномощени представители, които следва да представят нотариално заверено пълномощно.

    Комисията разглежда подадените оферти, като проверява тяхната допустимост съгласно условията по Решение на Общински съвет – Червен бряг  от 26.03.2019г., както и за пълен комплект от изискваните документи. Оферти, които не отговарят на изискванията на решението и/или не са представени съгласно изискванията на настоящата покана се отстраняват. Комисията класира допуснатите участници съгласно предложения от тях лихвен процент във възходящ ред, като предложилия най-нисък лихвен процент по главницата се класира на първо място.

За дейността си, комисията изготвя протоколи, като след определяне на класирания на първо място участник, същата изготвя предложение до Кмета на Община Червен бряг за издаване на заповед за обявяване на резултатите от класирането, която заповед се изпраща на всички участници в тридневен срок от обявяването.

В срок до 14 работни дни от датата на получаване на заповедта, класираният на първо място участник следва да подпише договор за кредит с Община Червен бряг, при условията на Решение на Общински съвет – Червен бряг и подадената от него оферта. В случай, че класираният на първо място участник откаже да сключи договор, Община Червен бряг отправя писмена покана за сключване на договор за кредит с класирания на второ място участник.

инж.ДАНАИЛ  ВЪЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico

Ремонт на надлеза към жк „Сторгозия” и на улици в Индустриална зона ще се прави с европейски пари

Ремонт на надлеза към жк „Сторгозия” и на улици в Индустриална зона ще се прави с европейски париStorgozia mostБлизо 3 млн. лв. е освободеният ресурс към момента от одобрените общо 47,5 млн. лв. в Инвестиционната програма на Община Плевен по приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие” на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. Средствата са генерирани от разликата между обявените от Общината суми по обществени поръчки и офертите на фирмите изпълнителки, които са предложили по-ниски от прогнозните цени, обясни кметът Георг Спартански. Изпълняваните в момента проекти са в три от инвестиционните приоритети – „Градска среда”, „Образователна инфраструктура” и „Интегриран градски транспорт”, откъдето е спестен ресурсът. Съгласно решение на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г. с тези средства общините ще имат възможност да реализират и други проекти. Община Плевен има намерение да кандидатства по инвестиционен приоритет „Градска среда” с три обекта, разписани в резервния списък на Инвестиционната си програма. Обектите на интервенция по проекта „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап II” са ул. „Вит”, ул. „Северна” в Индустриална зона и надлезът към жк „Сторгозия”. Този е най-тежкият от обектите и там не става дума за преасфалтиране и смяна на мантинели, а за тежки конструктивни проблеми на съоръжението, които да бъдат решени, уточни г-н Спартански.

Powered by WPeMatico

От утре продължава ремонтът на още един виадукт на АМ „Хемус“

От утре продължава ремонтът на още един виадукт на АМ „Хемус“От утре – 28 март, движението от 14-ти до 23-ти километър на АМ „Хемус“ ще се осъществява двупосочно в платното за София поради ремонт на платното за Варна на виадукта при 19-ти км /„Потоп“/. През м. г. бяха ремонтирани колоните на съоръжението, т. нар. долно строене, и сега работата продължава по пътното платно. Съоръжението не е основно обновявано от въвеждането му в експлотация преди повече от 30 години. Дължината му е 525 метра.

За улеснение на трафика в края на работната седмица – в петък и събота, в района на ремонтирания участък ще има две ленти в посока Варна и една за София, а в неделя и понеделник сутрин ще има две ленти за София и една за Варна. Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат разумно и да спазват стриктно въведената временна организация на движението по време на строителните работи. Ремонтът е наложителен и трябва да бъде направен, за да се пътува след това много по-удобно по обновени пътни участъци.

От 26 март движението от 33-ти до 40-ти километър на АМ „Хемус“ се осъществява двупосочно в платното за София поради ремонта на два виадукта – при 36-ти км /„Коренишки дол“/ и при 37-ми км в платното за Варна. През м. г. беше обновено платното за София на двете съоръжения и сега трафикът преминава по тях. Очаква се предвидените дейности да завършат до края на строителния сезон. Ще се ремонтира както пътното платно, така и колоните на съоръженията. В момента на АМ „Хемус“ се ремонтира и тръбата за София на тунел „Витиня“. Движението се осъществява двупосочно в основно обновената тръба за Варна, която е с вентилационни, пожароизвестителни и осветителни системи. След ремонта и тръбата в посока столицата ще бъде в същия вид и същите системи за безопасност.

На АМ „Хемус“ на територията на област Варна се ремонтират 10,4 км от АМ „Хемус“ в платното в посока София (от км 389+717 до км 400+100). Това е участъкът между пътен възел „Неофит Рилски“ и естакада „Девня“. Движението се извършва двупосочно в платното за Варна и скоростта е ограничена до 90 км/ч. Очаква се строителните работи да завършат до 25 май т. г. Те включват фрезоване на асфалтовата настилка, демонтаж на стари и монтаж на нови бордюри, полагане на нов асфалт, ремонт на отводнителни съоръжения, профилиране на банкети, нова хоризонтална маркировка.

На АМ „Тракия“ се ремонтира платното за Бургас на три мостови съоръжения – при 13-ти, 15-ти и 20-ти километър. Виадуктите не са обновявани повече от 30 години. При извършването на строителните работи движението се осъществява двупосочно в платното за София. За улеснение на трафика в края на работната седмица – в петък и събота, в района на ремонтирания участък, ще има две ленти в посока Пловдив и една за София, а в неделя и понеделник сутрин ще има две ленти за София и една за Пловдив.

Предвижда се строителните работи на АМ „Тракия“ да завършат преди началото на активния туристически сезон. На трите виадукта ще бъде направен ремонт на пътните плочи, греди, дилатационни фуги и тротоарни блокове, хидроизолация, нова асфалтова настилка, маркировка, нови предпазни парапети и мантинели. Съоръжението при 13-ти км е с дължина 254 м, при 15-ти км – 322 м, а при 20-ти км – 400 м.

Ремонтира се и мостът над река Тополница на АМ „Тракия“. До 30 април движението от 77-ми до 78-ми км в посока Пловдив е ограничено в активната и аварийната лента и се осъществява в изпреварващата. Предвиден е ремонт на дилатационна фуга, хидроизолация, възстановяване на бетонови повърхности на устой и греда, нова асфалтова настилка и хоризонтална маркировка.

От 7 март движението по моста над река Елшишка при км 89-ти на АМ „Тракия“ се осъществява двупосочно в платното за София, поради ремонт на платното за Пловдив. Дейностите включват смяна на гредите на мостовото съоръжение, нова хидроизолация, асфалтиране и хоризонтална маркировка. Очаква се строителните работи да приключат до края на май т. г. В края на ноември миналата година завърши ремонтът на платното за София. За улеснение на трафика от 13 ч. всеки петък до 17 ч. в събота има две ленти в посока Пловдив и една за София. От 17 ч. всяка събота до 10 ч. в понеделник ще има две ленти за София и една лента за Пловдив.

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

ВИДЕО доказа, че партньорството между Меси, Шави и Иниеста беше уникално

ВИДЕО доказа, че партньорството между Меси, Шави и Иниеста беше уникално,,

програма

   <fieldset></fieldset>


     <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Let's block ads!</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>