Daily Archives: април 25, 2019

АПИ: Временният мост при Чомаковци трябва да бъде премахнат заради покачване на нивото на река Искър

АПИ: Временният мост при Чомаковци трябва да бъде премахнат заради покачване на нивото на река Искър

Временният военен мост, който в началото на януари Агенция „Пътна инфраструктура“ предостави на община Червен бряг, трябва да бъде премахнат заради покачване на нивото на р. Искър край село Чомаковци. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“. Временното съоръжение беше поставено, за да се осигури връзка на жителите от региона след аварирането на моста при село Горник, част от общинската пътна мрежа.
В края на февруари община Червен бряг завърши ремонта на моста край с. Горник и движението по него беше възстановено за междуселищните и ученическите автобуси, както и за превозните средства до 5 тона. Въпреки че с пускането на движението по общинския път, временният мост вече беше изпълнил предназначението, той беше оставен за ползване докато водите на р. Искър са ниски. С покачването на нивото на реката, след снеготопенето, се налага премахване на временното съоръжение, тъй като се застрашава животът и здравето на пътуващите. Преминаването от и до временния мост се извършва по трасето на третокласния път III-306 Червен бряг – Чомаковци и пътната агенция като стопанин на пътя трябва да предприеме нужните действие за премахване на временното съоръжение от община Червен бряг.

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

Община Червен бряг

Община Червен брягОбщина Червен брягhttps://chervenbryag.bg/bg2

Thu, 25 Apr 2019 13:01:10 +0000
bg-BG
hourly

1
Набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” № 44/ 25.04.2019 годинаhttps://chervenbryag.bg/bg2/2019/04/25/%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd/ Thu, 25 Apr 2019 13:01:10 +0000http://chervenbryag.bg/bg2/?p=43588Continue reading »]]>ДЕТСКА ГРАДИНА”ПРОЛЕТ” гр. КОЙНАРЕ С ФИЛИАЛ с. ГЛАВА
Гр. Койнаре ул. ”Гоце Делчев” № 3, тел: 0879597566 / 0884744647

ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” № 44/ 25.04.2019 година

На основание чл. 4, ал. 5, т. 6 и чл. 13б, чл. 13в и чл. 13г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”, приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г., бр.36 от 5.05.2017 г., в сила от 5.05.2017 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 43 от 25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 20.06.2018 г., бр. 97 от 23.11.2018 г., бр. 18 от 1.03.2019 г., изм., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г. /Наредбата/, с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в ДГ „Пролет“ гр. Койнаре код по АДМИН : 1500242  по Схема „Училищен плод” и по Схема „Училищно мляко”, за период от три учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г.,

ОБЯВЯВАМ:

    І. Откривам процедура за определяне /избор/ на заявител по Схема „Училищен плод” и по Схема „Училищно мляко”, за нуждите на ДГ „Пролет“ гр. Койнаре, за период от три учебни години: 2019/ 2020 г., 2020/ 2021 г. и 2021/ 2022 година.

 1. Определям срок за набиране на предложенията за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – 12 /дванадесет/ календарни дни, считано от датата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на детската градина.

Краен срок за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – 08.05.2019 г. включително, до 17,00 часа.

Предложения, получени след срока не се разглеждат.

 1. Брой на децата в детската градина 3-7 г. -101  
 2. Учебни години, за които ще се извършват доставките – три учебни години, както следва: 2019/ 2020, 2020/ 2021 и 2021/ 2022 учебни години.
 3. Максимален брой доставки за всяка учебна година:

    4.1. По схема „Училищен плод” – не повече от 46 /четиридесет и шест/ доставки за учебна година, съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредбата.

    4.2. По Схема „Училищно мляко” – не повече от 50 /петдесет/ доставки за учебна година, съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредбата.

 1. Схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в детското  заведение се прилагат през съответната учебната година – в периода от 15 септември до 31 май.

При прилагане на схемите се съблюдават условията по чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата.

 1. По Схема „Училищен плод” се съблюдават изискванията на чл. 9 от Наредбата.

По Схема „Училищно мляко” се съблюдават изискванията на чл. 10 и чл. 11 от Наредбата.

 1. Място на извършване на доставките: ДГ „Пролет“ гр. Койнаре, ул. „Гоце Делчев“ №3
 2. Заявителите задължително следва да предоставят регистрационният/ите номер/а на обект/и за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните, както и да представят издадените в тяхна полза удостоверения по чл. 12 от Закона за храните за регистрация на тези обекти.

    8.1. Заявителите следва да разполагат с обект за съхранение и търговия на едро с храни, снабден с надлежно удостоверение за регистрация, издадено от ОДБХ.или с обект кухня-майка /кетъринг/, на територията на Община Червен бряг, снабден с надлежно удостоверение по чл. 12 от Закона за храните за регистрация на обект за производство на храни.

    8.2. Регистрацията на обектите следва да включва съответните групи храни: плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, според схемата/ите, за която/ито се подава предложението.

 1. Заявителите задължително следва да предоставят регистрационният/ите номер/а на транспортното/ите средство/а, с които разполагат /собствени и/или наети с договор/ за превоз за извършване на доставки, както и да представят издадените от ОДБХ в тяхна полза удостоверения за регистрация на транспортно средство.

    9.1. Заявителите по Схема „Училищно мляко” задължително следва да разполагат с транспортно/и средство/а с устройства за поддържане на температурен режим, които осигуряват поддържане на хладилната верига, в съответствие с изискванията по чл. 10, ал. 4 от Наредбата.

 1. Заявителите по Схема „Училищен плод” задължително следва да предоставят договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от Наредбата – за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който документ трябва да бъде посочен и регистрационният номер    на земеделския стопанин.
 2. Заявителите по Схема „Училищно мляко” задължително следва да предоставят договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни   продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 от Наредбата /за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата/.
 3. Заявителите по Схема „Училищно мляко” задължително следва да предоставят копия на сертификати за производство по БДС стандарт на млечни продукти, които ще бъдат доставяни по съответната схема.
 4. Заявителите по Схема „Училищно мляко” задължително следва да предоставят писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено

производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 от Наредбата /за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредбата/.

 1. Заявителите по Схема „Училищно мляко” задължително следва да предоставят мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата.
 2. Преимущество при избора на заявител по схемите имат:

    15.1. Заявители, които разполагат със сертификати по стандартите ISO и/или FSSC, като на първо място по приоритетност са Стандарт за качество ISO 9001:2015 – Система за управление на качеството със Стандарт ISO 22 000:2005 – Система за управление безопасността на продукта или Стандарт ISO 9001:2015 – Система за управление на качеството със Стандарт FSSC 22 000 – Система за управление безопасността на продукта, за обхват на сертификацията – приготвяне и/или доставка и/или продажба на храни. Сертификатите следва да бъдат приложени към предложението, като неразделна част от същото, ако заявителят има такива сертификати и желае да се ползва от това преимущество/. Притежаването и на двата вида сертификати ISO и FSSC, дава по-голямо предимство при избора на заявител.

    15.2. Заявители с опит в прилагането на Схема „Училищен плод” и/или „Училищно мляко” – на база брой учебни години, в които заявителят е извършвал доставки по схемите и брой обекти /учебни заведения/, за които е извършвал доставки по схемите.

Доказването на опита може да става с всякакви документи, включително разпечатки от списъците за одобрение, документи за избор, референции за добро изпълнение и/или други документи, издадени от съответните учебни заведения и други. Съответните доказателства следва да бъдат приложени към предложението, като неразделна част от същото, ако заявителят има такъв опит и желае да се ползва от това преимущество.

    15.3. Заявители, които осигурят лице за осъществяване раздаването на продуктите по съответната схема на територията на детското заведение, съгласувано с Директора на ДГ „Пролет“.

Поемането на такъв ангажимент от страна на заявителя следва да се декларира в подаваното от него предложение.

    ІІ. Одобрявам Образец на Предложение за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”.

    Предложенията се представят в оригинал, по съответния образец – Приложение №1 към настоящото Обявление, надлежно подписани и подпечатани, ведно със съответните приложения.

    Приложените документите трябва да бъдат оригинал или копие, със заверка „вярно с оригинала” и подпис на лицето-заявител, което подава предложението.

Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложения в ДГ :Пролет“ -Койнаре

    Определям място на подаване на предложенията:

ДГ „Пролет“ гр. Койнаре, ул. „Гоце Делчев“ №3

    Предложенията да бъдат поставени в запечатан, непрозрачен плик, надписан по следния начин:

    „Предложение за доставка на продуктите по Схема…….. /посочват се схемата и/или схемите, по която/ито се подава предложението – Схема „Училищен плод” и/или Схема „Училищно мляко”/,  за нуждите на ДГ „Пролет“ гр. Койнаре за период от три учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г.

в процедурата, открита с Обявление № 40/18.04.2019 година на Директора на ДГ „Пролет“ -Койнаре от Заявител …………………………………………… /посочва се наименованието на заявителя, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес/”.

    ІІІ. След изтичането на срока за набиране на предложения, комисия, назначена със заповед на директора на детската градина, ще разгледа постъпилите предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” и ще извърши избор на заявител по съответната схема.

    Директорът на детската градина, въз основа на предложението на комисията, със заповед ще определи заявител по съответната схема.

    Заповедта за определяне на заявител ще бъде публикувана на интернет страницата на детската градина в срок от 3 работни дни след  датата на издаването ѝ.

    Определеният заявител се одобрява от Държавен фонд „Земеделие”, при условията и по реда на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – с акт за одобрение на заявителя по съответната схема, издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”.

    Доставки на продуктите по схемите се извършват, след като съответният заявител получи одобрение по чл. 15, ал. 1 от Наредбата.

    ІV. Определям срок на валидност на предложенията за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за набиране на предложения.

    Неразделна част от настоящото обявление е Образец на Предложение за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – Приложение №1.

Настоящото обявление да бъде публикувано на интернет страницата на детската градина  на 25.04.2019 година.

Директор:             /п/

                    /Галина Белякова/
]]>Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване.https://chervenbryag.bg/bg2/2019/04/24/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%b3-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%82-69/ Wed, 24 Apr 2019 12:14:07 +0000http://chervenbryag.bg/bg2/?p=43582Continue reading »]]>О   Б Я    В А
Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез  представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващо помещение с площ 22,80 кв. м., предназначено за обект за обществено хранене, находящо се в масивна сграда с АОС № 156/07.01.2000 г. на Общински пазар – гр. Червен бряг за срок от 5 /пет/ години.     

Дата на провеждане на търга10.05.2019 г. от 09:00 часа  в стая 406 стая на Общината.

     Цена на тръжните документи – 25.00 /двадесет и пет/ лева без ДДС, които се получават в стая 404 на Общината.

      Начална тръжна месечна наемна цена – не по-ниска от 228,00 /двеста двадесет и осем/  лева без ДДС.

     Депозит за участие – в размер на 456.00 /четиристотин петдесет и шест/ лева,  внесен в касата на Община Червен бряг или по сметка BG58DEMI92403300081716, BIC DEMIBGSF при „Търговска банка Д” АД – офис Червен бряг, до 16:00 часа на 09.05.2019 г. /При повторен търг до 16:00 часа на 16.05.2019 г./

     Срок за подаване на заявления за участиедо 16:00 часа на 09.05.2019 г. /При повторен търг до 16:00 часа на 16.05.2019 г./    

При липса на кандидати, повторен търг ще се проведе на 17.05.2019 г. от 09:00 часа при същите условия, след закупуване на нова тръжна документация за участие в публичен търг, съгласно  Глава осма, Раздел І и ІІ от НРПУРОИ.

За информация: гр. Червен бряг, ул. „Антим І” № 1, тел. 0659/ 9 31 80; 0659/9 34 65

ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА

ВрИД Кмет на Община Червен бряг

с-но Заповед № РД-09-174/08.04.2019 г.
]]>Община Червен бряг обявява публични търгове с тайно наддаване.https://chervenbryag.bg/bg2/2019/04/24/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%b3-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%82-8/ Wed, 24 Apr 2019 12:13:28 +0000http://chervenbryag.bg/bg2/?p=43579Continue reading »]]>О   Б Я   В А
Община Червен бряг обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез  представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи площадки за поставяне на автомати за топли напитки в с. Бресте, както следва: Площадка № 1, находяща се на ул. „Георги Димитров“ до автобусна спирка и Площадка № 2, находяща се на ул. „Христо Ботев“ – център, за срок от 5 /пет/ години.

     Дата на провеждане на търга10.05.2019 г. от 10:00 часа в стая 406 стая на Общината.

     Цена на тръжните документи – 25.00 /двадесет и пет/ лева без ДДС, които се получават в стая 404 на Общината.

Начална тръжна месечна наемна цена:  15,00 /петнадесет/ лева без ДДС.

     Депозит за участиев размер на 30.00 /тридесет/ лева,  внесени в касата на Общината или по сметка BG58DEMI92403300081716, BIC DEMIBGSF при „Търговска банка Д” АД – офис Червен бряг, до 16:00 часа на 09.05.2019 г. /При повторен търг – до 16:00 часа на 16.05.2019 г./

     Срок за подаване на заявления за участие – в център за услуги и информация на гражданите до 16:00 часа на 09.05.2019 г. /При повторен търг до 16:00 часа на 16.05.2019 г./

При липса на кандидати, повторен търг ще се проведе на 17.05.2019 г. в 10:00 ч. при същите условия, след закупуване на нова тръжна документация за участие в публичен търг, съгласно  Глава осма, Раздел І и ІІ от НРПУРОИ.

За информация: гр. Червен бряг, ул. „Антим І” № 1, тел. 0659/ 9 31 80; 0659/9 34 65

ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА

ВрИД Кмет на Община Червен бряг

с-но Заповед № РД-09-174/08.04.2019 г.
]]>Община Червен бряг обявява публични търгове с тайно наддаване.https://chervenbryag.bg/bg2/2019/04/24/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%b3-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%82-7/ Wed, 24 Apr 2019 12:12:40 +0000http://chervenbryag.bg/bg2/?p=43576Continue reading »]]>О   Б Я   В А
Община Червен бряг обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез  представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи площадки за поставяне на автомати за топли напитки, находящи се на партерен етаж в сградата на Община Червен бряг, както следва: Площадка № 1, автомат за топли напитки № 1 и Площадка № 1, автомат за топли напитки № 2, за срок от 5 /пет/ години.

     Дата на провеждане на търга10.05.2019 г. от 09:30 часа в стая 406 стая на Общината.

     Цена на тръжните документи – 25.00 /двадесет и пет/ лева без ДДС, които се получават в стая 404 на Общината.

Начална тръжна месечна наемна цена:  15,00 /петнадесет/ лева без ДДС.

     Депозит за участиев размер на 30.00 /тридесет/ лева,  внесени в касата на Общината или по сметка BG58DEMI92403300081716, BIC DEMIBGSF при „Търговска банка Д” АД – офис Червен бряг, до 16:00 часа на 09.05.2019 г. /При повторен търг – до 16:00 часа на 16.05.2019 г./

     Срок за подаване на заявления за участие – в център за услуги и информация на гражданите до 16:00 часа на 09.05.2019 г. /При повторен търг до 16:00 часа на 16.05.2019 г./

При липса на кандидати, повторен търг ще се проведе на 17.05.2019 г. в 09:30 ч. при същите условия, след закупуване на нова тръжна документация за участие в публичен търг, съгласно  Глава осма, Раздел І и ІІ от НРПУРОИ.

За информация: гр. Червен бряг, ул. „Антим І” № 1, тел. 0659/ 9 31 80; 0659/9 34 65

ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА

ВрИД Кмет на Община Червен бряг

с-но Заповед № РД-09-174/08.04.2019 г.
]]>С Ъ О Б Щ Е Н И Едо всички регистрирани или нерегистрирани земеделски производителиhttps://chervenbryag.bg/bg2/2019/04/24/%d1%81-%d1%8a-%d0%be-%d0%b1-%d1%89-%d0%b5-%d0%bd-%d0%b8-%d0%b5%d0%b4%d0%be-%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bb/ Wed, 24 Apr 2019 11:14:22 +0000http://chervenbryag.bg/bg2/?p=43565Continue reading »]]>Във връзка с постъпило писмо от Териториална дирекция на НАП Велико Търново –офис Плевен, Община Червен бряг Ви уведомява, че е необходимо земеделските стопани да декларират доходите си от 2018 г. до края на месец април.
Задължението да подават данъчна декларация за доходите се отнася за всички земеделски стопани – регистрирани или нерегистрирани като земеделски производители. В декларациите, се обявяват и субсидиите, получени от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Земеделските производители могат да проверят точния размер на изплатените им суми през 2018 г. от ДФЗ на адрес: https:/seu.dfz.bg/seu/f?p=727:8160:::NO:8160.

При подадена вече данъчна декларация, ако е пропуснато посочването на част от получените от ДФЗ суми, може да се подаде коригираща декларация до 30 април 2019 г.

Подробна информация за това какви данъци и осигуровки се дължат от земеделските производители е публикувана на: https://nap.bg/document?id=18377.

Повече информация за деклариране на доходите на земеделски производители може да се получи на телефон 0700 18 700 в работно време в офиса на Агенцията по постоянен адрес.

С уважение,

ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА

ВрИД Кмет на Община Червен бряг

С-но Заповед № РД-09-174/08.04.2019 г.
]]>Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи, на 24.04.2019 г. нарушено водоснабдяване ще има в с. Ракита.https://chervenbryag.bg/bg2/2019/04/24/%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d1%81-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be-74/ Wed, 24 Apr 2019 08:01:47 +0000http://chervenbryag.bg/bg2/?p=43562Continue reading »]]>“В и К“ ЕООД гр. Плевен
Район „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ 

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи, на 24.04.2019 г. нарушено водоснабдяване ще има в с. Ракита.

Прекъсване на водоснабдяването ще има и в с. Глава, поради профилактика по електрическата мрежа и съоръжения.

Водоподаването ще бъде нормализирано в рамките на същия ден.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!
]]>ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 г.https://chervenbryag.bg/bg2/2019/04/24/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b0-14-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/ Wed, 24 Apr 2019 07:24:09 +0000http://chervenbryag.bg/bg2/?p=43553Continue reading »]]>УТВЪРДИЛ
КМЕТ: ………….………

Вергиния Василева

ВрИД Кмет на Община Червен бряг

Съгласно Заповед №РД-09-174/08.04.2019 г.

ПРОТОКОЛ

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 г.

Днес, 10.04.2019 г. в 11:45 часа, в стая 406 на Общинска администрация, комисия назначена със Заповед № РД-10-78/07.03.2019 г. на Кмета на Община Червен бряг, на основание чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, Решение № 1188/27.02.2019 г. на Общински съвет – Червен бряг и Протокол от 27.03.2019 г., в състав:

Председател: инж. Бойко Бойков – нач. отдел ОбС и СД

Юрист: Ивайло Коловски

Членове: 1. Десислава Михайлова – гл. специалист ОбС и СД

 1. Николай Димитров- общински съветник
 2. Атанас Атанасов – общински съветник
 3. Явор Бакърджиев – общински съветник
 4. Радко Георгиев – общински съветник
 5. Татяна Кръстева – гл. експерт ОС „Земеделие“-Червен бряг
 6. Кмет на населеното място – Атанаска Иванова – кмет на с. Бресте, Момчил Митов – кмет на с. Горник, Данаил Тоновски – кмет на гр. Койнаре, Яница Мишева – кмет на с. Лепица, Петьо Йотов – кмет на с. Радомирци, Нинчо Иванов – кмет на с. Ракита, Георги Георгиев – кмет на с. Рупци, Христинка Димитрова – кмет на с. Сухаче, Нели Дакова – кмет на с. Телиш, Димчо Бешовишки – кмет на с. Чомаковци, Мито Митов – кмет на с. Реселец, Тихомир Минков – кмет на с. Глава, Галин Янчев – кмет на с. Девенци.

Заседанието на Комисията премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

І. Приемане на справка по собственици/ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в ИИС на БАБХ за спазване на нормативната уредба на ЗСПЗЗ, съгласно Приложение № 1.

ІІ. Разпределение на имоти пасища, мери и ливади от ОПФ по местонахождение на животновъдните обекти на собствениците/ползвателите и допълнително разпределение към действащи договори, съгласно Приложение № 2.

ІІІ. Приемане на списък на свободните имоти, пасища, мери и ливади от ОПФ по населени места на територията на Община Червен бряг за отдаване под наем чрез търг, съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, съгласно Приложение № 3.

ІV. Приемане на документация за провеждане на търговете, съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ.

Комисията започна работа след като членовете на комисията представиха декларации по смисъла на Търговския закон, че не са свързани лица с участниците в процедурата или с членове на неговите управителни или контролни органи, на основание чл. 100, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ.

Момчил Митов – кмет на с. Горник, не взе участие при допълнителното разпределение на пасища, мери и ливади към действащи договори за землището на с. Горник, съгласно § 1, ал. 1, т. 1 от ТЗ.

Предвид гореизложеното и съгласно законовите разпоредби на ЗСПЗЗ, комисията взе следните решения:

По точка І. от дневния ред,

Приема справка по собственици/ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в ИИС на БАБХ за спазване на нормативната уредба на ЗСПЗЗ, съгласно Приложение № 1.

По точка ІІ. от дневния ред,

Разпределя следните имоти пасища, мери и ливади от ОПФ по местонахождение на животновъдните обекти на собствениците/ползвателите и допълнително разпределение към действащи договори, съгласно Приложение № 2.

По точка ІІІ. от дневния ред,

Приема списък на свободните имоти пасища, мери и ливади от ОПФ по населени места на територията на Община Червен бряг за отдаване под наем чрез търг, съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, съгласно Приложение № 3.

По точка ІV. от дневния ред,

Приема представените документи за провеждане на търговете, съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, както следва:

 1. График и място на провеждане на търговете по населени места на територията на Община Червен бряг.
 2. Тръжна документация, както следва:

– Условия за провеждане на търга;

– Заявление за участие в търга;

– Декларация за оглед на обекта и запознаване с тръжните правила;

– Декларация за липса на задължения към НАП и държавата;

– Ценова оферта;

– Проекто – договор за наем.

На основание чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ и въз основа на извършеното разпределение, съгласно Приложение № 2, комисията предлага на кмета на Община Червен бряг да сключи договори за наем за срок от 5 стопански години и анекси към действащите договори, след заплащане на наемната цена в размер на 8,00 лв./дка, съгласно Решение № 1188/27.02.2019 г. на Общински съвет – Червен бряг.

Настоящият протокол по чл. 37и, ал. 6 и ал. 8 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 4 от ППЗСПЗЗ да се обяви в кметството на съответното землище и да се публикува на интернет страницата на Община Червен бряг. Същият може да се обжалва от заинтересованите по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районен съд – Червен бряг.

Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.

Настоящият протокол се състави и подписа в един еднообразен екземпляр.

КОМИСИЯ:

Председател: инж. Бойко Бойков – нач. отдел ОбС и СД ……………………

Юрист: Ивайло Коловски ……………………

Членове: 1. Десислава Михайлова – гл. специалист ОбС и СД ……………………

 1. Николай Димитров – общински съветник ……………………
 2. Атанас Атанасов – общински съветник ……………………
 3. Явор Бакърджиев – общински съветник ……………………
 4. Радко Георгиев – общински съветник ……………………
 5. Татяна Кръстева – гл. експерт ОСЗ – Червен бряг ……………………
 6. Атанаска Иванова – кмет на с. Бресте ……………………
 7. Момчил Митов – кмет на с. Горник …………………….
 8. Данаил Тоновски – кмет на гр. Койнаре ……………………
 9. Яница Мишева – кмет на с. Лепица ……………………
 10. Петьо Йотов – кмет на с. Радомирци ……………………
 11. Нинчо Иванов – кмет на с. Ракита ……………………
 12. Георги Георгиев – кмет на с. Рупци ……………………
 13. Христинка Димитрова – кмет на с. Сухаче ……………………
 14. Нели Дакова – кмет на с. Телиш ……………………
 15. Димчо Бешовишки – кмет на с. Чомаковци ……………………
 16. Мито Митов – кмет на с. Реселец ……………………
 17. Тихомир Минков – кмет на с. Глава ……………………

19. Галин Янчев – кмет на с. Девенци ……………………


Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3
]]>Уведомително писмо относно припознаванеhttps://chervenbryag.bg/bg2/2019/04/23/%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%bc%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0/ Tue, 23 Apr 2019 12:27:26 +0000http://chervenbryag.bg/bg2/?p=43549230419-до костова припознаване
]]>
Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи, на 23.04.2019 г. нарушено водоснабдяване ще има в V-ти квартал на гр. Червен бряг и в с. Телиш.https://chervenbryag.bg/bg2/2019/04/23/%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d1%81-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be-73/ Tue, 23 Apr 2019 07:28:21 +0000http://chervenbryag.bg/bg2/?p=43546Continue reading »]]>“В и К“ ЕООД гр. Плевен
Район „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ 

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи, на 23.04.2019 г. нарушено водоснабдяване ще има в V-ти квартал на гр. Червен бряг и в с. Телиш.

Водоподаването ще бъде нормализирано в рамките на същия ден.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!
]]>ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИТЕ В ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГhttps://chervenbryag.bg/bg2/2019/04/22/%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b5-4/ Mon, 22 Apr 2019 17:22:47 +0000http://chervenbryag.bg/bg2/?p=43533Държавен-план-прием-на-територията-на-Община-Червен-бряг-към-15.09.2017-г – Sheet1
]]>
Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

Премахват временния мост край Червен бряг

Премахват временния мост край Червен брягВременният военен мост, който в началото на януари Агенция „Пътна инфраструктура“ предостави на Червен бряг, трябва да бъде премахнат заради покачване на нивото на р. Искър край село Чомаковци.

С покачването на нивото на реката, след снеготопенето, се налага премахване на временното съоръжение, тъй като се застрашава животът и здравето на пътуващите.

Съоръжението беше поставено временно, за да се осигури връзка на жителите от региона след аварирането на моста при село Горник, част от общинската пътна мрежа.

В края на февруари общината завърши ремонта на моста край с. Горник и движението по него беше възстановено за междуселищните и ученическите автобуси, както и за превозните средства до 5 тона.

След това мостът беше оставен за ползване докато водите на р. Искър са ниски.

Припомняме, че на 24 октомври беше обявено бедствено положение в Червен бряг заради аварирал мост при село Горник, който свързва околните населени места с града.

След това жителите излязоха на протест, след като писмата им до всички възможни институции не получаваха отговор.

Над 2 хиляди души с подписка поискаха да имат поне временен мост над река Искър.

На 27 ноември по повод постъпили сигнали в президентството, Румен Радев разговаря по телефона с военния министър Красимир Каракачанов за бързото възстановяване на транспортните връзки между Червен бряг и Чомаковци.

Временният мост беше пуснат за движение в началото на януари тази година, като се предвиждаше по него да се пропускат само превозни средства до 20 тона.

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

Реал предлага невероятни условия на Азар

Реал предлага невероятни условия на Азар,,

Транферът на Еден Азар в отбора на Реал Мадрид изглежда е въпрос на време. 

Според последните информации, белгиецът е получил примамливо предложение от „кралския клуб“ за  400 000 паунда (462 000 евро) седмична заплата, съобщи „Дейли Мейл“. Ако Азар приеме тази оферта, ще стане един от най-скъпоплатените футболисти в Европа.

Челси иска 100 млн. евро за звездата си, като сделката трябва да бъде финализирана след края на сезона. 

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

Ето я родната къща на Преслава! Фолк певицата е отраснала в село Царевец (СНИМКИ)

Ето я родната къща на Преслава! Фолк певицата е отраснала в село Царевец (СНИМКИ)

В скромен дом в с. Царевец, разположено само на 12 км от Добрич, са родени и пораснали Преслава и три години по-голямата ѝ сестра – народната певица Ивелина Иванова, разбра HotArena.

 

 

Това разкри читател на „Уикенд” от родното село на звездите, управлявано от БСП кмета Маргарита Стоянова. В Царевец днес живеят по-малко от 500 човека, тюхка се нашият читател.

 

 

С двете си ръце и помощта на приятели къщата построил таткото на Преслава – Кольо Иванов, когото всички тук познават като Кольо Каручката. В изблик на патриотизъм, човекът дори забол националния флаг на покрива, да се знае, че тук живеят истински българи.

 

 

На тази тиха улица Петя, каквото е рожденото име на фолк звездата, и кака ѝ си играеха на криеница и скачаха на въже. Бяха много кротки момичета, личеше си, че се възпитават от строги родители, каквито са Кольо Каручката и жена му Янка”, върна лентата информаторът.

 

 

За бай Кольо се знае, че е един от фанатизираните фенове на позабравеното „техническо недоразумение” от ГДР – „Трабант”. Бащата на красавицата най-редовно може да бъде засечен на парада на ретро автомобили в Сливен, където винаги се появява със своя трабант, считан за най-стария представител на ГДР марката у нас. „Трабантът ми е голяма гордост. С него возя и внучето, и щерка ми”, щастлив е таткото на звездата на фолка. 

 

 

Хората в село Царевец знаят, че Кольо Каручката цял живот си е изкарвал прехраната с честен труд като шофьор. От професията му останала и страстта към автомобилите, особено с надпис Made in DDR. „Бай Кольо много пъти е разправял в селския хоремаг, че заради любовта си към „картонения звяр” спестявал дълги години, за да си купи най-стария модел у нас. „Горд съм с него, и Петя му се радва”, щастлив е Кольо Иванов.

 

 

Освен че пили гуми на източногерманската легенда из Царевец и Добрич, Кольо Каручката се пускал и в състезания, където биел конкуренцията и вече натрупал толкова отличия, колкото гласовитата му щерка заслужила на сцената. 

 

 

Родителят на най-оборотната певица в чалгата сам признава, че влага много средства, за да поддържа трабанта в добра кондиция, да го тунингова и поправя. Докато работел често се случвало да профуква цялата си шофьорска заплата за скъпото хоби. 

 

 

Още я помним Петя как се учеше на шофира именно с тоя трабант. Може днес да има автопарк за милион, ама още помни как ѝ тракаха зъбите в двутактовия мъник”, смее се читателят на „Уикенд”.

 

 

 

Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico