Monthly Archives: май 2019

Общинска сграда в Червен бряг бе обновена по ОП „Региони в растеж”

Общинска сграда в Червен бряг бе обновена по ОП „Региони в растеж”

Днес в Община Червен бряг  се проведе  заключителната пресконференция по Проект BG16RFOP001-2.001-0163-C01 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинска сграда „Социална служба“ на територията на гр. Червен бряг”, по процедура №BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Пресконференцията беше открита от Диана Димитрова, ръководител на проекта, която и приветства всички гости, изпълнителите на CМР дейностите, медиите и гражданите, които присъстваха на събитието.

В  своята презентация Диана Димитрова постави акцент върху основните фази и дейности, свързани с изпълнението на проекта, чрез които се осъществи  устойчиво подобряване на енергийната ефективност на  общинската сграда. Изпълнението на  проекта  осигури заетост и  създаването на нови работни места за местните малки и средни предприятия от строителния сектор; увеличи енергийната сигурност и подпомогна адаптирането на градската среда към очакваните климатични промени. Проектът  допринесе  за осигуряване на рентабилната експлоатация на обществената сграда и за нейното устойчиво управление и поддръжка. Успешната реализация на проекта подобри качеството на социалните услуги, свързани с публичната инфраструктура в гр. Червен бряг, един от опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система, чрез изпълнение на дейности за увеличаване на енергийна ефективност в общинска сграда „Социална служба“ – Червен бряг. Общата  стойност на роекта е  689 649,00 лева, от които, финансиране от Европейски фонд за регионално развитие – 586 201,66 лева и  национално финансиране – 103 447,34  лева.

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

Патронажна грижа

Патронажна грижа

На 30.05.2019 г. в Министерство на труда и социалната политика, ВрИД Кметът на Община Червен бряг – г-жа Вергиния Василева,  и ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ заместник-министър Зорница Русинова, подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ №: BG05M9OP001-2.040-0092-С01 на стойност 254 467,04  лв., в изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Червен бряг“.

Финансирането на проекта е по процедура BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Чрез дейностите по проекта ще се подобри качеството на живот на 91 лица и ще се осигури заетост в сектора на здравно-социалните услуги на жителите от Община Червен бряг.

Целеви групи по проекта са възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания и техните семейства и служители на социални и здравни услуги.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда или в общността и изграждане на капацитет за предоставянето им.

Специфичните цели са:

– Изграждане на модел за пряка грижа и подкрепа на възрастните хора и лица с увреждания за самостоятелен и активен живот в собствения дом;

– Превенция на социалната изолация и институционализацията и надграждане на грижата за възрастните и хората с увреждания.

– Повишаване на разбирането за необходимостта от интегриране на базовите публични услуги (здравни, социални и др.);

– Принос към планирането на дългосрочни интегрирани услуги за хората с увреждания и възрастните хора и изграждането на среда за тяхното предоставяне (нормативна, професионална, социална).

Чрез изпълнението на проекта ще се повиши информираността на местната общност относно възможностите, които предоставя Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, в подкрепа на възрастните хора и хората с увреждания.

Заместник-министър Зорница Русинова, изтъкна че общините, подписали своите договори за финансиране през месец май 2019 г., са сред първите общини, одобрени по процедурата, а това е и групата на отличниците в България, което е чест за Община Червен бряг.
Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “МИЛА РОДИНО” „ МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ – БАБА, ДЯДО И АЗ“

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “МИЛА РОДИНО” „ МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ – БАБА, ДЯДО И АЗ“Н А Ц И О Н А Л Е Н    К О Н К У Р С

                                             “МИЛА РОДИНО”

„ МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ – БАБА, ДЯДО И АЗ“

ОРГАНИЗАТОР  :НЧ ”ВАСИЛ ХРИСТОВ 1927”- с. РУПЦИ

                                ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА  ЧЕРВЕН БРЯГ

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА:

Мултимедийни  презентации:

II – ра възрастова група

1 място и специална награда –„Писмо до баба и дядо“

                 Цветомира Маринова Цанкова и Петьо Петьов Петров    ПГТМ „Христо Ботев“ гр.Ботевград

              – плакет ,статуетка и грамота

1 място  – „Никой не е по-голям от хляба“

                 Християна Стоянова Вангелова – Професионална гимназия по туризъм гр.Велико Търново

  • статуетка и грамота

2 място:  „Дървото на Живота „

                  Ивайло Йорданов Йорданов – СУ „П.К Яворов“   гр.Стралджа

  • статуетка и грамота

Стихотворение и есе

I – ва възрастова група:

1 място: стихотворение – “Ден без интернет“ – Николай Милков ,ОУ „Елисавета Багряна „гр.Сливен-    статуетка и грамота

1 място: есе –„Баба, дядо и аз „– Лилия Ганева, СУ „Цветан Радославов“ гр.Свищов

                        статуетка и грамота

2 място: стихотворение – „Златно детство с баба и дядо“ – Петя  Добромирова Димитрова

ОУ“ Иван Вазов“ гр.Русе –   статуетка и грамота

2 място: стихотворение„Подарък от баба и дядо“  – Калоян Милков Хаджистойчев ;

ОУ“ Елисавета Багряна“ гр.Сливен- статуетка и грамота

3 място: стихотворение –„ Славна дружина „-  Мадлена Миленова Кирилова,

ОУ „Константин Фотинов“ гр.Лом- статуетка и грамота

3 място: есе – Никол Димитрова

ОУ „Св.СВ. Кирил и Методий“ гр.Габрово- статуетка и грамота

II – ра възрастова група

1 място: ЕСЕ – Хакан Хасан Чирак – ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров„ ,гр.Севлиево-

              – статуетка и грамота

1 място: ЕСЕ –  Таня Николаева Хитрова СУ“ Васил Левски“ гр.Троян

             – статуетка и грамота

2 място: ЕСЕ – Захари Свиленов Тодоров СУ „Проф.Никола Маринов“     гр.Търговище

             –статуетка и грамота

              

3 място:  СТИХОТВОРЕНИЕ – Памила Росенова Атанасова –СУ „Бачо Киро“  гр.Павликени

  • Статуетка и грамота 

                                           Рисунки

I – ва възрастова група:

1 място: Ангел Николаев Хаджиангелов – Арт ателие „Огледало“ – гр.Варна

                статуетка и грамота

1 място: Калоян Милков Хаджистойчев – ОУ „ Елисавета Багряна“ гр.Сливен

               статуетка и грамота

2 място: Селия Алиева Бозева – школа „Арт Попово“ –гр.Попово

               статуетка и грамота

3 място: Лилия Христова Христова –ЦРД гр.Червен бряг-статуетка и грамота

3 място: Диана Емилианова Желязкова –ЦРД гр.Червен бряг-статуетка и грамота

3 място:- Даниела Цанкова Цанева , Школа „Шарена палитра“ към Общински детски комплекс гр.Стражица- статуетка и грамота

Специална награда на НЧ „ВАСИЛ ХРИСТОВ 1927” с.РУПЦИ

и  ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ – ПЛАКЕТ  И ГРАМОТА

  – на Ивана Димитрова Тошкова – ОУ „Алеко Константинов“ гр.Червен бряг

 II – ра възрастова група

1 място: и специална награда Виктория Христова Денчева –

Школа „Арт Попово“ ,гр. Попово–   плакет, статуетка и грамота       –

2 място: Камелия Андрианова Илиева –  ЦРД – Червен бряг

             – статуетка и грамота

       Наградите ще бъдат връчвани след 1 юни 2019г.

Можете да получите  и чрез куриер на посочения от Вас адрес.

 

 Изказваме нашата ОГРОМНА БЛАГОДАРНОСТ и пожелания за бъдещи успехи!!!

До нови срещи в „Мила Родино“2020!

01.06.2019г.                                              Председател ЧН: Диана Цветанова

с.Рупци        
Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico

Внимание пчелари! Третират царевица срещу плевели

Внимание пчелари! Третират царевица срещу плевелиpcheliПлощи с царевица ще бъдат третирани с хербициди срещу плевели, съобщават от общинската администрация. Ще бъдат използвани препаратите „Екип” и „Димбо 480 СЛ”. Дейностите ще се извършват от в седмицата 1 до 6 юни 2019 година от 8 до 22 часа. Терените, които подлежат на обработване, са в землището на Плевен – в местностите Липачката, Чаира, Габровец, Тръстара, Бъчвата, Нежовец, Къшински дол и Смильовец – имоти с №№ 56722.221.1; 56722.176.10; 56722.159.10; 56722.175.19; 56722.159.1; 56722.155.10; 56722.172.1; 56722.465.141; 56722.146.2; 56722.140.1; 56722.170.1; 56722.156.3; 56722.159.3; 56722.252.1; 56722.250.10; 56722.201.4; 56722.207.4 и 56722.217.10.
Информацията за третирането е в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. За организирането и провеждането им отговаря Симеон Тинев. Телефонът за връзка е 0882/112 623.

Powered by WPeMatico