Разрешение за строеж №44/07.11.2018 год.

Разрешение за строеж №44/07.11.2018 год.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №44/07.11.2018 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Преустройство на съществуваща сграда и навеси в ресторант-лятна градина“ по чл.53 от ЗУТ с идентификатор 80501.801.183 по КК и КР на гр.Червен бряг и в имот с пл.№162 в парцел I, кв. 134 по ПУП-ПРЗ на гр. Червен бряг, строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, б. “г“ от ЗУТ и чл.11 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: Н-ци Йото Маринов Йотов, Андрей Петров Андреев, Бистра Добрева Маринова, Фани Любомирова Вутова и Стефка Петрова Туйкова.

Настоящето Разрешение за строеж подлежи  на обжалване чрез Главния архитект на община Червен бряг, пред Началника на Регионален отдел за „НСК“- Плевен при Регионална дирекция за национален строителен контрол–северозападен район гр.Враца в 14-дневен срок от съобщаването.

С уважение,

Арх.Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 07.11.2018 год.
Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico