Разрешение за строеж №45/07.11.2018 год.

Разрешение за строеж №45/07.11.2018 год.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №45/07.11.2018 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Преустройство на съществуващи сгради в Питейно заведение „Кафе-аперитив“ в УПИ II-77, кв.3 по плана на с.Рупци, строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „г“ от ЗУТ и чл.11 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: Петър Валериев Стаменов

Настоящето Разрешение за строеж подлежи  на обжалване чрез Главния архитект на община Червен бряг, пред Началника на Регионален отдел за „НСК“- Плевен при Регионална дирекция за национален строителен контрол–северозападен район гр.Враца в 14-дневен срок от съобщаването.

С уважение,

Арх.Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 07.11.2018 год.
Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico