З А П О В Е Д № РД-09-41/05.02.2019г.

З А П О В Е Д № РД-09-41/05.02.2019г.З А П О В Е Д

№ РД-09-41/05.02.2019г.

        На основание чл. 44, ал.2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно заповед № РД-01-42/04.02.2019г. на Директора на Регионална здравна инспекция-Плевен

                                                  НАРЕЖДАМ:

ОТМЕНЯМ въведените с моя заповед № РД-09-30/25.01.2019г. противоепидемични мерки по отношение на грип и остри респираторни заболявания, на територията на община Червен бряг, считано от 05.02.2019г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

        На основание на чл.72, ал.1, във връзка с чл. 66 от АПК, заповедта да се оповести публично чрез местните средства за масово осведомяване.

инж. Данаил Вълов   /п/

Кмет на община Червен бряг
Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico