Заповед №02/06.02.2019 год. към Разрешение за строеж №02/11.01.2018 г. по чл.154, ал.5 от ЗУТ

Заповед №02/06.02.2019 год. към Разрешение за строеж №02/11.01.2018 г. по чл.154, ал.5 от ЗУТС Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадена Заповед №02/06.02.2019 год. към Разрешение за строеж №02/11.01.2018 г. по чл.154, ал.5 от ЗУТ от Главния архитект на общината за:

„Изменение на одобрен работен инвестиционен проект за обект „Реконструкция и модернизация на общински пазар-Червен бряг, ЦГЧ-ІІ етап в УПИ I, кв.5 по плана на гр. Червен бряг с идентификатор 80501.801.41 по КК и КР, строеж от IV категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „б“ от ЗУТ и чл.8, ал.2, б.“б“, т.3 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, във връзка със ситуационното завъртане, допиране и изместване на обект „9“ и обект „8“

Възложител: Община Червен бряг

Настоящата Заповед към Разрешение за строеж подлежи на обжалване чрез Главния архитект на община Червен бряг, пред Началника на Регионален отдел за „НСК“- Плевен при Регионална дирекция за национален строителен контрол–северозападен район гр.Враца в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх.Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 14.02.2019 год.
Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico