Относно заповед на ДГ „Пролет“ – Койнаре за класиране на участник за избор на доставчик на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“.

Относно заповед на ДГ „Пролет“ – Койнаре за класиране на участник за избор на доставчик на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“.ДЕТСКА ГРАДИНА”ПРОЛЕТ” гр.КОЙНАРЕ общ.ЧЕРВЕН БРЯГ

Ул.”Гоце Делчев” № 3, тел: 0879597566

З А П О В Е Д

№ 347/08.05.2019г.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.13,ал.3 от ,,Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения- Схема ,,Училищен плод“ и ,Схема ,,Училищно мляко“

Н А Р Е Ж Д А М:

  • УТВЪРЖДАВАМ резултатите от работата на комисията за избор на доставчик на продукти по Схема ,,Училищен плод“ и  Схема ,,Училищно мляко“, назначена със Заповед №342/02.05.2019г.,отразени в протокол №1/08.05.2019г.и Решение от заседание на комисията.
  • ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО НА участниците:

     Първо място- ,,ГЕРИ-81“ ЕООД

  • ОПРЕДЕЛЯМ класираният на първо място участник ,,ГЕРИ-81“ ЕООД за изпълнител на доставката
  • ПЕРИОДА за доставка е три учебни години /2019/2020;2020/2021;2021/2022г./  като доставките по по Схема,,Училищен плод“ са 46 броя за една година и  Схема ,,Училищно мляко“ – 50 броя за една година

Настоящата  заповед да се доведе до знанието на всички участници и да се публикува на страницата на сайта на общината.

Директор

На ДГ,,Пролет“

Гр.Койнаре

………………..   

        /Галина Белякова/

    <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Let's block ads!</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>