Съобщение за издадени разрешения за строеж

Съобщение за издадени разрешения за строеж

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 НА СПЕЦИАЛНОТО ВНИМАНИЕ НА:

  1.  АЛИЯНА ИЛИЕВА КУНЧЕВА
  2. ИВАНЧО ДАНОВ КУНЧЕВ

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадени Разрешение за строеж №25/26.06.2019 год. и Разрешение за строеж №26/26.06.2019 год. от Главния архитект на общината за обекти:

-“ЛЯТНА КУХНЯ И НАВЕС“-допълващо застрояване по чл.42, ал.1 и ал.2 от ЗУТ с РЗП 43.19 м2, находящи се в УПИ ХІV-534, кв.81 по плана на с. Ракита, община Червен бряг, строеж от V (пета), съгласно чл.137, ал.1, т.5, б. „а“ и б. “в“ от ЗУТ във връзка чл.10, ал.1 и ал.3 от изменената Наредба №1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи;

-„БАНЯ, ТОАЛЕТНА И НАВЕС“-допълващо застрояване по чл. 42, ал.1 и ал.2 от ЗУТ с РЗП 37.61 м2, находящи се в УПИ VІІІ-535, кв.81 по плана на с. Ракита, община Червен бряг, строеж от V (пета), съгласно чл.137, ал.1, т.5, б. „а“ и б. “в“ от ЗУТ във връзка чл.10, ал.1 и ал.3 от изменената Наредба №1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи;

Настоящите Разрешения за строеж подлежат на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Одобрените инвестиционни проекти и Разрешенията за строеж са на разположение в сградата на Общинска администрация – Червен бряг, стая 204 за запознаване от заинтересованите лица, определени по чл.131 от ЗУТ, при условията и реда на чл.61 от АПК.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 05.07.2019 год.
Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico