Ясни са условията в новата процедура за отдаване под наем на Летния театър

Ясни са условията в новата процедура за отдаване под наем на Летния театърKajlaka leten teatarОбщинският съвет на Плевен реши да бъде обявена нова процедура за отдаване под наем на Летния театър в парк „Кайлъка“. Решението бе прието във връзка с изтичане срока на договора, с който имотът – публична общинска собственост, е предоставен под наем през 2014 г.
След подробен оглед и запознаване със състоянието на общинския имот и извършените от наемателя подобрения, изчисленият нов месечен наем е в размер на 521 лв. без ДДС. Съгласно Закона за общинската собственост части от имоти – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем след решение на Общинския съвет за срок до 10 години.
Съгласно приетото решение отдаването под наем на Летния театър ще се извърши чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в общинската администрация при изчислената от лицензирания оценител първоначална наемна цена. До участие в конкурса ще се допускат кандидати, които отговарят на съответните изисквания:
– да са физически или юридически лица, учредени и регистрирани в съответствие с действащото българско или приложимо чуждестранно законодателство като търговци или регистрирани по друг закон с право да извършват стопанска дейност;
– чуждестранните лица да са със седалище или гражданство от държава – членка на Европейския съюз;
– да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация съобразно съответното законодателство;
– да нямат задължения към Община Плевен;
– да не са неизправна страна по договори, сключени с Община Плевен;
– да запази предназначението на имота
Конкурсните критерии за отдаване под наем на Летния театър – коефициент на тежест за наемна цена 60%, за размер на инвестицията за поддръжка и подобряване на общинския имот – 40 %. Договорът за наем ще бъде за срок от 5 години при първоначална наемна месечна цена от 550 лв. без ДДС. Съветниците гласуваха и допълнителен текст, в който се посочва, че Община Плевен ще има право да ползва безвъзмездно имота за провеждането на определен брой мероприятия, за които наемателят ще бъде уведомяван месец предварително.

Powered by WPeMatico