Обновяват административните сгради на кметствата в Ракита, Реселец и Сухаче

Обновяват административните сгради на кметствата в Ракита, Реселец и Сухаче

Проектът „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни сгради – кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на Община Червен бряг“ е одобрен за изпълнение по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Става въпрос за ремонт на кметствата на селата Ракита, Реселец и Сухаче. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 550 783,82 лв., представляващ 100% от одобрените инвестиционни разходи.

Целите на проекта изцяло съответстват на главната цел на процедурата: насърчаване на социално приобщаване, намаляване на бедността и икономическото развитие в селските райони.

Реализацията на проекта ще допринесе до ограничаването на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването на селските райони.

Проектът цели създаване на устойчива, естетична и безопасна жизнена среда, допринасяща по-високо качество на живот, по-голяма сигурност за населението и създаваща предпоставки за ускорено социално-икономическо развитие и по-високо ниво на инвестиции.

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico