Представиха в детайли отчета на Бюджет 2019 на Община Червен бряг на публично обсъждане

Представиха в детайли отчета на Бюджет 2019 на Община Червен бряг на публично обсъжданеПо инициатива на Председателя на Общинския съвет, Петьо Костов, на 17 юни в Червен бряг се проведе публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Общината за миналата година.

Поканата за участие в обсъждането беше отправена към гражданите, представители на местния бизнес, синдикати и неправителствени организации. Въпреки предварителната разгласа, за поредна година, интерес от страна на гражданите към събитието липсваше. В залата бяха кметът на община Червен бряг д-р Цветан Костадинов и неговият заместник – Иван Новкиришки, представители на администрацията, кметове от няколко от селищата на червенобрежко и общински съветници.

Пред присъстващите, Председателят на Общинския съвет представи в цифри как са разходвани средствата от общинската хазна през бюджетната 2019 година.

Сборният бюджет на Общината за 2019 година е в размер на 22 240 480 лв. Средствата за финансиране на „Делегирани от държавата дейности“ са 14 949 278 лв., а за финансиране на „Местни дейности“ и „Дофинансиране на делегирани от държавата дейности“ – 7 291 202 лв.

В изпълнението на приходната част обаче прави впечатление множеството позиции с отрицателен знак – плащания по заеми към фонд Флаг и Фонда за енергийна ефективност, временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки и пр.

Дори отчетеният преходен остатък от 2018 година, в размер на 1 298 918 лв., не се дължи на добрата финансова политика на предходното ръководство на Общината, а на постъпилите в края на годината средства от Правителството, за ремонт на улиците в Червен бряг.

В разходната част на Бюджета традиционно най-много са средствата за функция „Образование“. Извършените и разплатени разходи за тази дейност за годината са общо 10 296 432 лв.

За възнаграждения и осигуровки на служителите от общинската администрация са изразходвани – 1 338 620 лв.

Функция „Отбрана и сигурност” – 110 904 лв.

Възнаграждения, осигуровки и издръжка във функция „Здравеопазване” – 543 107 лв.

За персонала, нает по Програмите за временната заетост – 208 113 лв.

За издръжката на Дневния център за лица с увреждания, Центъра за обществена подкрепа, Защитеното жилище и Центъра за настаняване от семеен тип – общо – 551 058 лв.

Субсидията за 15-те читалища на територията на общината е в размер на 284 700 лв.

Що се касае до Инвестиционната програма, в отчета на бюджета за 2019 година тя е била обезпечена с 3 130 965 лв. От тях 1 016 035 лева са отишли за ремонтиране и укрепване на моста над р. Искър към с. Горник, за СМР на блок 6 в ЖК „Победа” – 327 406 лв., а за енергоефективна реконструкция на сградата на Болницата – 184 280 лв.

За проекта за основен ремонт, укрепване и реконструкция на сградата на ОУ „Хр. Ботев” в с. Рупци – 11 400 лв.

Значителни средства са инвестирани и в основния ремонт на покрива на Читалището в Чомаковци – 54 866 лв.

И не на последно място – за реконструкция и изграждане на проблемния Общински пазар в града – 1 289 266 лв.

Отчетът за изпълнението на Бюджета на Община – Червен бряг към 31.12.2019 г., съгласно чл. 51, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на Бюджета, са публикувани на интернет страницата на Община – Червен бряг.

„Истината е, че наследих един небалансиран бюджет, с просрочени задължения от 1 452 483 лв.”, каза Кметът на Общината.

„Стремежът ми е никога да не допуснем такова нарушаване на принципите на бюджетната дисциплина през нито една година от мандата ми.„ – с тези думи се обърна към присъстващите д-р Цветан Костадинов.

Той си пожела да работят съвместно – Изпълнителната и Законодателната власт в града, така че занапред да представят едни балансирани бюджети, които да не водят до големи дефицити и да се приемат с пълно съгласие в ОбС.

„Защото подобни дефицити обезличават възможностите на Общината и ОбС да развиват политики, в полза на гражданите. И не на последно място, да се стремим да бъдем чисти и прозрачни при залагане на бюджетните параметри!” каза в заключение д-р Костадинов.

Информация и снимки: Община Червен бряг, Пресцентър

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico