ВиК в Плевен получава новоизградени обекти по проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”

ВиК в Плевен получава новоизградени обекти по проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”vodoprovodna mrezha proektВъв връзка с чл. 4.4 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги Община Плевен като член на Асоциацията по ВиК започна процедура по предаване на новоизградените публични активи, публична общинска собственост, придобити от Община Плевен чрез изпълнението на обектите: „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на Ясен, община Плевен, (етап І)” и „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на Буковлък, община Плевен, (етап І)” по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”. Обектите са напълно завършени, тествани по изискуемите правила и въведени в експлоатация. Към момента тече едногодишният им гаранционен срок, който се поддържа от изпълнителите. За цялостната експлоатация и надеждна поддръжка на създадените мрежи и съоръжения е необходимо предаването на новоизградените активи на „ВиК” ЕООД – Плевен в качеството му на експлоатационното дружество, поддържащо обектите в Асоциациата по водите – Плевен.
Съгласие за осъществяване на процедурата по предаване активите на двата обекта даде Общински съвет – Плевен, със свое влязло в сила Решение № 172/16.04.2020 г. В рамките на обекта „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на Ясен, община Плевен, (етап І)” бяха изпълнени рехабилитация на главни водопроводни клонове с дължина 2786 м, изграждане на нова второстепенна водопроводна мрежа с дължина 1640 м и рехабилитация на второстепенна водопроводна мрежа с дължина 4489 м, включително и сградни водопроводни отклонения към мрежите; изграждане на битова канализация с главни канализационни клонове с дължина 4195 м и второстепенни канализационни клонове с дължина 9364 м, включително и сградни канализационни отклонения; изграждане на нова Канализационна помпена станция (КПС) и довеждаща инфраструктура към нея, както и напорен канализационен колектор с дължина 4636 м от КПС – Ясен до съществуващ колектор (Опанец) от Плевен към ПСОВ – Божурица.
През първия етап за Агломерация Буковлък за обект: „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на Буковлък, община Плевен (І етап)“ бяха осъществени: рехабилитация на главни водопроводни клонове с дължина 3478 м, изграждане на нова второстепенна водопроводна мрежа с дължина 229 м и рехабилитация на второстепенна водопроводна мрежа с дължина 7409 м, включително и сградни водопроводни отклонения към мрежите; изграждане на битова канализация с главни канализационни клонове с дължина 2774 м и второстепенни канализационни клонове с дължина 7 632,00 м, включително и сградни канализационни отклонения.
Със същата процедура на Асоциацията по ВиК ще бъдат предадени активите и на други два обекта, изградени в рамките на проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” – „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежи на Долна Митрополия и довеждащ колектор до ПСОВ” и „Изграждане на канализационна и водопроводна мрежа на Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап IА“.

Powered by WPeMatico