Завършва ремонтът на Северния обходен път „Маркова могила – Пети квартал“ в Червен бряг

Завършва ремонтът на Северния обходен път „Маркова могила – Пети квартал“ в Червен бряг

Кметът на Община Червен бряг д-р Цветан Костадинов и народният представител Пламен Тачев провериха как върви ремонтът на Северния обходен път „Маркова могила – Пети квартал“, информират от Пресцентъра на Община Червен бряг.

До средата на м. октомври се предвижда да приключи рехабилитацията пътя като в стойността е включено и изграждане на нови тротоари – 4358 кв.м , както и отводнителни канавки от местността „Маркова могила“ до Пети квартал. Стойността на проекта е 1 792 641,16 лв., с дължина на рехабититирания участък 25 099, 52 кв. м.

Това е първи етап от мащабния проект на Общината „Насърчаване на социалното включване и икономическо развитие чрез реконструкция и рехабилитация на общинските пътища на територията на Община Червен бряг” .

Той се финансира по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Проектът е одобрен и финансиран от Държавен фонд земеделие.

Договорът за отпускане на финансова помощ, сключен с Държавен фонд земеделие, е по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico