Tag Archives: Новините ни

Община Червен бряг обявява конкурс за длъжността „Финансов контрольор“

Община Червен бряг обявява конкурс за длъжността „Финансов контрольор“

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Червен бряг със седалище и адрес : 5980, гр. Червен бряг, ул. „ Антим I“ №1,  на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-09-349/15.08.2022 г. на Кмета на Община Червен бряг

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител при следните условия:

 1. Конкурсът се обявява за длъжността „Финансов контрольор“, в общинска администрация Червен бряг – 1 щатна бройка.
 2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
 • Минимална образователна степен: Магистър;
 • Професионален опит – 2 години и/или ранг IV младши;
 • Професионално направление на висшето образование – икономика, счетоводство, правни науки и финанси.
 1. Кратко описание на длъжността:
 • Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл). Експертна длъжност е, която има за цел: да осъществява предварителен финансов контрол върху процесите и дейностите, свързани с приходите и разходите на Община Червен бряг, както и всички решения и действия, които имат пряко финансово изражение, при командироване на общинските служители в страната и чужбина, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, както й при тяхната продажба, при назначаването на нови служители в администрацията на Община Червен бряг. Финансовия контрольор се произнася /дава мнение/ по отношение на законосъобразността при поемане на задълженията и/или извършването на разходите на основата на осъществен предварителен контрол. Проверява верността на първичните счетоводни документи, правилното изчисляване на количествата и сумите в тях, достоверното и точно отразяване на информационното съдържание на стопанската операция, съответствие с поетото задължение и компетентността на лицето, разпоредило извършването на разхода.
 1. Допълнителни изисквания и компетенции за заемане на длъжността:
 • Познаване на действащата законодателно уредба в РБ и програмни документи в областта на финансово-контролната дейност; познаване на следните нормативни актове: Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и всички указания и методически насоки към него; Закона за местното самоуправление и местната администрация; Закона за администрацията; Закона за защита на класифицираната информация; Закона за защита на личните данни; Закона за обществените поръчки; Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки.
 • Познаване на вътрешно нормативната уредба /Устройствен правилник на общинска администрация Червен бряг, Наредбите на Общински съвет – Червен бряг, Етичен кодекс и др./
 • Необходими компетентности:
 • Ориентация към резултатите;
 • Работа в екип;
 • Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 • Комуникативна компетентност;
 • Професионална компетентност;
 • Аналитична компетентност;
 • Компютърна грамотност – Офис пакет за MS Windows (Word, Excel, Power Point), Интернет, правно-информационни продукти и електронна поща.
 1. Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда в два етапа:

 • Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
 • Интервю.
 1. Минимален размер на основната заплата:
 • 720 лева /основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи възнаграждението/

* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

 1. Необходими документи:
 • Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл –
  Приложение 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • Копие от документи за образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж
  (Tрудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
 • Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такъв);
 • Автобиография;
 • Други документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации по преценка на кандидата.
 • Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 1. Място и срок за подаване на документите:
 • Документите се подават лично или чрез пълномощник (с оригинал на нотариално заверено пълномощно) в срок до 14 дни от публикуване на обявлението за конкурса в Център за административно обслужване /ЦАО/, находящ се на партерен етаж в сградата на община Червен бряг, с адрес: гр. Червен бряг, ул.“ Антим І “ № 1, всеки работен ден от 8,30-17,00 ч.
 • Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписват трите имена на кандидата, длъжността за която кандидатства. За всяко постъпило заявление се издава входящ номер на подателя му, датата и часът на приемането му.
 • Документите може да се подадат по електронен път, на e-mail: [email protected], като в този случай Заявлението и Декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис, а останалите документи заверени „Вярно с оригинала“ от кандидата.
 • Телефон и лице за контакт: 0659/92020 и 0659/92708 – Антоанета Костадинова – секретар на община Червен бряг.
 • Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документи.
 1. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса:

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати, както и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват публично на информационното табло в ЦАО на Община Червен бряг, с адрес: гр. Червен бряг, ул. „ Антим I“ № 1 и официалната страница на Община Червен бряг в интернет (https://www.chervenbryag.bg),  в раздел  „ Конкурси“- Конкурси за държавни служители.

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

Adblock test (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico

Самодейците от община Червен бряг се представиха успешно на Събора в Копривщица

Самодейците от община Червен бряг се представиха успешно на Събора в КопривщицаС грамоти и медали се завърнаха всичките състави, представили червенобрежкия фолклор на Националния събор в Копривщица, информират от Община Червен бряг.

Най-високото отличие – златен медал, бе присъдено на Групата за автентичен фолклор при НЧ „Христо Ботев 1889” от гр. Койнаре, с ръководител Таня Кировска. Те представиха обичая Кумичене така, както се е правил в селището в далечното минало. Благодарение на невероятните носии, предоставени от личната колекция на г-жа Кировска, младите момичета и момчета предизвикаха небивал интерес и от страна на множество фотографи, чиито снимки вече са поместени в социалните мрежи и в редица публикации, свързани със Събора. Запомнящо ще остане и вдъхновяващото присъствие на г-жа Красимира Манева от Червен бряг в ролята й на жената, напътстваща младите момичета при хвърлянето на нишаните и венчетата в реката.

Със сребърен медал от Събора бе отличена Коледарската група на село Телиш. Телишките коледари участват дълги години на Националния събор, но този път те се представиха с изцяло обновен и подмладен състав. Дългата благословия изпълни Станиникът Илийчо Василев – син на секретаря на Читалището. От Телиш бе регистрирана и най-малката участничка от Плевенска област – осемгодишната Силвия Владова. Тя участваше в Групата за автентичен фолклор при НЧ „Развитие – 1897”, която представи обичая Ладуване. На тях журито присъди бронзов медал и почетна грамота.

Заслужени отличия за труда и всеотдайността на самодейците от с. Ракита. Групата за автентичен фолклор при НЧ „Н. Й. Вапцаров 1871” завоюва бронзов медал с възстановката на обичая Дойлада.

Националният събор на българското народно творчество в Копривщица съществува от 1965 г. От 2016 г. е вписан в Регистъра на добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.

Организира се от Министерството на културата, Община Копривщица, областна администрация на Софийска област, Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (ИЕФЕМ – БАН).

Adblock test (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico

Отново победа за СКЛА Спринт – Червен бряг

Отново победа за СКЛА Спринт – Червен бряг

На 20.07.2022 година, след спечелен конкурс за повишаване, в длъжност  встъпи  прокурор Анна Баракова. Актът за встъпване бе връчен от г-н Владимир Николов – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен, който ѝ п …Adblock test (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico

Традиционният оброк на Св. Илия събра в местността „ Езерото” в Червен бряг множество граждани

Традиционният оброк на Св. Илия събра в местността „ Езерото” в Червен бряг множество гражданиТрадиционният оброк на Св. Илия и тази година събра в местността „ Езерото” в Червен бряг хората, дошли с надеждата да измолят пред светията благополучие, хубаво време и плодородие.

Илинденският оброк е възстановен преди повече от 20 години и местните вярват, че това пази града от градушки и водни стихии. С курбан, осветен от местните свещеници и благодарствен молебен, събралите се почетоха светеца-закрилник. С приветствени думи към присъстващите се обърна кметът д-р Цветан Костадинов „Тук на това място е старото поселище на Червен бряг, тук нашите предци са поставили оброчния камък и са давали курбан на този ден. Продължавайки традицията ние – техните следовници, за сетен път се обръщаме към Св. пророк Илия с надеждата да закриля селището ни от беди.” – каза кметът и спомни за миналогодишната градушка, когато всички видяхме колко малък е човека пред природните стихии.

Д-р Костадинов пожела здраве и добруване на всички жители на града и изрази надежда, че традицията да се събират хората в тази местност на Илинден ще е жива много години и в бъдеще.

Традиционно на този ден Общината, с подкрепата на спонсори, даде курбан за здравето и благоденствието на жителите на града.

Информация и снимки: Община Червен бряг

Adblock test (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico

feed | infoPleven

feed | infoPleven


feed | infoPleven https://infopleven.com
Актуални новини от политика, икономика, култура, спорт, образование, здравеопазване от Плевен и регион Плевен
Thu, 28 Apr 2022 12:56:04 +0000
bg-BG

hourly


1

https://wordpress.org/?v=6.0.1

Педиатър от болница „Сърце и Мозък“ – Плевен ще бъде лектор в практикум за родители на тема „По-здрави деца“ https://infopleven.com/%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%be%d1%82-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%80%d1%86%d0%b5-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b7%d1%8a%d0%ba-%d0%bf%d0%bb%d0%b5/

  <creator></creator>
  <pubdate>Thu, 28 Apr 2022 12:56:04 +0000</pubdate>
      <category></category>
  <category></category>
  <guid ispermalink="false">https://infopleven.com/?p=196923</guid>

        <description>Практикум за родители на тема „По-здрави деца“ с лектор д-р Лилия Николова – педиатър в болница „Сърце и Мозък“ – Плевен, е поредната инициатива с]]></description>    <enclosure url="https://infopleven.com/wp-content/uploads/2022/04/практикум-за-родители.jpg"></enclosure>
</item>
  <item>
  <title>С устройство за лечение на заекването при децата разполага Центърът за ранна интервенция на уврежданията</title>
  <link>https://infopleven.com/%d1%81-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be/

  <creator></creator>
  <pubdate>Thu, 10 Feb 2022 13:10:50 +0000</pubdate>
      <category></category>
  <category></category>
  <category></category>
  <guid ispermalink="false">https://infopleven.com/?p=196108</guid>

        <description>В Центъра за ранна интервенция на уврежданията – Плевен,  вече разполагат с Устройство за забавяне на обратната слухова връзка – School DAF (Delayed auditory feedback),]]></description>    <enclosure url="https://infopleven.com/wp-content/uploads/2022/02/IMG-96a8621c1960d4124ed011503f2e7ab8-V.jpg"></enclosure>
</item>
  <item>
  <title>Четири момчета помогнаха за потушаването на пожар в Козар Белене</title>
  <link>https://infopleven.com/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bc%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%83%d1%88%d0%b0%d0%b2%d0%b0/

  <creator></creator>
  <pubdate>Fri, 02 Oct 2020 14:41:30 +0000</pubdate>
      <category></category>
  <category></category>
  <guid ispermalink="false">https://infopleven.com/?p=191503</guid>

        <description>Даниел Тихомиров Цветанов, Ангел Евгениев Богомилов, Илиян Цветомиров Златковски и Тони Петков Минчев – са четирите момчета, които безстрашно се втурват да гасят пожар, избухнал в района]]></description>    <enclosure url="https://infopleven.com/wp-content/uploads/2020/10/козар-белене-пожар-помощ.jpg"></enclosure>
</item>
  <item>
  <title>По-различен Първи юни организира тази година МЦ КИРМ – Плевен</title>
  <link>https://infopleven.com/%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%b7%d0%b8/

  <creator></creator>
  <pubdate>Mon, 18 May 2020 13:07:18 +0000</pubdate>
      <category></category>
  <category></category>
  <category></category>
  <category></category>
  <guid ispermalink="false">https://infopleven.com/?p=188475</guid>

        <description>За 11-та поредна година МЦ КИРМ – Плевен ще отбележи Деня на детето. Поради създалата се ситуация в страната, тази година празникът ще е по-различен.]]></description>    <enclosure url="https://infopleven.com/wp-content/uploads/2015/05/празник-балони.jpg"></enclosure>
</item>
</channel>

Adblock test (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico