Одобриха проекта на община Червен бряг „Бъдеще за децата от община Червен бряг“

Одобриха проекта на община Червен бряг „Бъдеще за децата от община Червен бряг“Подаденият от Община Червен бряг проект BG05SFPR0002-2.003-0065 „Бъдеще за децата от община Червен бряг“, процедура BG05SFPR0002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд плюс, е сред одобрените на национално ниво.

Целта на проекта е подобряване развитието на децата в ранна възраст, повишаване на информираността и здравната култура сред родителите на деца в ранна възраст в общината по отношение на здравната профилактика и превенция, достъп до здравни грижи и услуги. Акцентът е поставен върху важността на ранното детско развитие и ранното идентифициране на затрудненията при децата.

По проекта ще бъдат предоставяни услуги за ранна детска интервенция, насочени към деца в ранна възраст с увреждания и затруднения в развитието, или риск от развиване на такива.

Услугите за семейно – ориентирана ранна детска интервенция ще се предоставят от новоназначен и обучен екип от специалисти към Община Червен бряг, с цел подобряване качеството на живот и осигуряване социалното включване на децата и техните семейства.

Ще бъдат назначени и здравни медиатори, които ще работят основно с фокус малките населени места на територията на общината. Медиаторите ще си взаимодействат с екипа за ранна детска интервенция и други услуги на територията на общината. Ще провеждат дейности за информиране, консултиране, посредничество и насочване сред ромските общности в селата и градовете от община Червен бряг.

Проект BG05SFPR0002-2.003 – 0065 „Бъдеще за децата от община Червен бряг“ ще надгради проект № BG05M9OP001-2.018-0046 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“, финансиран от ОП РЧР и ОП НИОР и реализиран в последните 2 години, съвместно с още четири партньори, включително и от маргинализирани общности, като ромите.

Дейностите, които ще се изпълняват по настоящият проект, включват: предоставяне на услуги за ранно детско развитие и семейно-ориентирана ранна детска интервенция; идентифициране на деца с увреждания и затруднения в развитието и промотиране на услугата в общността; мерки за превенция, профилактика и информираност в ромската общност.

Проектът е на стойност 390 040.00 лв. и с продължителност от 26 месеца.

Adblock test (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico