През 2023 година близо 1.7 пъти разходите за обработка на битовите отпадъци и за чистотата в Плевен ще превишават приходите от такси

През 2023 година близо 1.7 пъти разходите за обработка на битовите отпадъци и за чистотата в Плевен ще превишават приходите от таксиОбщинската администрация публикува съобщение, съгласно което на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Информация относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 година и Размера на …

Powered by WPeMatico