Проект за повишаване и укрепване на общинския капацитет започва в община Червен бряг

Проект за повишаване и укрепване на общинския капацитет започва в община Червен брягНа 13.02.2023 г. беше подписан Административен договор с Регистрационен номер BG05SFPR002-2.002-0057-C01, между Община Червен бряг и Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, в изпълнение на проект BG05SFPR002-2.002-0057-С01 „Укрепване на общинския капацитет в община Червен бряг“, със срок за изпълнение от 15 месеца /13.02.2023 г. – 13.05.2024 г./.

Проектът е насочен към улесняване на прехода при въвеждане на нови механизми в системата от социални услуги, предоставящи се на територията на община Червен бряг, чрез създаване на две работни места (фронт-офис), в изпълнение на правомощията на Община Червен бряг по Закона за социалните услуги, Закона за хора с увреждания и Закона за личната помощ, което ще позволи плавното въвеждане на реформи в областта на социалните услуги и личната помощ, и ще създаде предпоставки за предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи на населението.

Основна цел на проекта е да бъде подкрепено реформирането на социалните услуги, предоставящи се на територията на община Червен бряг, в изпълнение на задълженията и отговорностите по Закона за социалните услуги, Закона за хора с увреждания и Закона за личната помощ.

Специфични цели на проекта са:

– Гарантиране на качество и ефективност при осъществяване на дейностите по управление на социалните услуги;

– По-добра обществена информираност относно видовете социални услуги и условията за кандидатстване;

– Подпомагане работата на общинските служители, които са пряко ангажирани с управлението, организацията и предоставяне на конкретни социални услуги;

– По-голяма удовлетвореност на лицата, желаещи да ползват социални услуги, от гледна точна на правилното насочване към конкретна услуга, съобразно индивидуалните им потребности от подкрепа.

Дейностите предвидени в проект BG05SFPR002-2.002-0057-С01 „Укрепване на общинския капацитет в община Червен бряг“ са насочени пряко към 44 служители на Община Червен бряг, които са ангажирани с: реализирането на политиките в социалната сфера на територията на общината; изпълнение на дейности за подкрепа на лицата за превенция и/или преодоляване на социалното изключване; реализиране на права и подобряване качеството на живот на потребителите, като се основават на социална работа и се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата; осъществяване на дейности в съответствие с новото законодателство в областта на социалните услуги и хората с увреждания, както следва:

– Служители от Община Червен бряг, които са пряко ангажирани с предоставянето на социалните услуги: Механизъм лична помощ, „Асистентска подкрепа“, Домашен социален патронаж; ръководителите на Център за обществена подкрепа – гр. Червен бряг, Дневен център за деца и/или младежи с увреждания – град Червен бряг, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания- гр. Червен бряг, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – гр. Червен бряг, V-ти квартал.

– Служителите на длъжност „Сътрудник социални дейности“, които ще бъдат назначен в рамките на проекта и ще подпомагат работата на отговорните служители в посочените социални услуги.

По проект BG05SFPR002-2.002-0057 „Укрепване на общинския капацитет в община Червен бряг“ е предвидено в Община Червен бряг да бъдат разкрити работни места за длъжност: „Сътрудник социални дейности (община)“, които ще имат следните задължения и отговорности:

– Информиране на лицата относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване;

– Съдействие и консултиране на лицата за избор на подходящи за тях социални услуги;       – Провеждане на разяснително-информационна дейност;

– Извършване на мониторинг на Механизма за „Личната помощ“;

– Посещения на място в домовете на потребителите, като задължение на общината по ЗЛП и ЗХУ.

Дейностите по проект BG05SFPR002-2.002-0057 „Укрепване на общинския капацитет в община Червен бряг“ са насочени към изграждането на капацитет в Община Червен бряг по прилагането на Закона за социалните услуги, Закона за хора с увреждания, както и по Закона за личната помощ и предоставяне на качествени и достъпни социални услуги на всички нуждаещи се лица.

Общата стойност на проекта е: 125 999,00 лв.

Очаквани резултати:

  1. Назначени служители на длъжност „Сътрудник социални дейности“ в създадения фронт-офис;
  2. Проведени текущи обучения на персонала на общината предоставящ услуги по ЗСУ, ЗЛП, ЗХУ;
  3. Провеждане на текуща супервизия на персонала на общината предоставящ услуги по ЗСУ, ЗЛП, ЗХУ;
  4. Изготвяне на анализ на потребностите от социалните услуги, след извършване на проучвания;
  5. Разработване на програма за развитие на качеството на социалните услуги в общината;
  6. Проведени разяснително-информационни кампании по предоставянето на личната помощ, социалните и интегрирани здравно-социални услуги, както и извършена информираност на обществото на местно ниво относно възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания.

https://www.chervenbryag.bg/bg/1677145743.html

Adblock test (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico