Правителството одобри е промени в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Правителството одобри е промени в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

София. Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ). Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Законопроектът цели да въведе в националното законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/1160 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС по отношение на трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране („Директива (ЕС) 2019/1160“), както и въвеждането на мерките по прилагането на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1156 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за улесняване на трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране („Регламент (ЕС) 2019/1156“) и на Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („Регламент (ЕС) 2019/2088“).

Предвидено е въвеждането на нормативна уредба на презграничните предварителни предлагания на алтернативни инвестиционни фондове (АИФ), които се провеждат без уведомления до компетентния орган от държавата членка по произход, или до компетентния орган на държавата членка, в която такова предлагане се извършва. Също така се въвежда хармонизирана процедура, по реда на която предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ), които са изпратили уведомление за предлагане в дадена държава членка, могат да прекратят предлагането на територията на Република България (когато ПКИПЦК или АИФ е с произход от друга държава членка) или в друга държава на даден фонд (когато ПКИППЦК или ЛУАИФ е с произход от Република България). Законът регламентира преодоляването на различията при прилагането на правилата за маркетинговите съобщения при предлагане на дялове или акции на ПКИПЦК и ЛУАИФ, което се постига чрез въвеждането на изискванията от чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/1156. На следващо място, с Регламент (ЕС) 2019/2088, се въвеждат хармонизирани правила за оповестяване на информация във връзка с устойчивостта от определените в регламента участници на финансовите пазари и финансовите съветници, с цел осигуряване на прозрачност за инвеститорите и подобряване на съпоставимостта на финансовите продукти. Регламентът изисква от участниците на финансовите пазари и финансовите съветници преддоговорно и текущо оповестяване на информация на крайните инвеститори, когато те действат като агенти на тези крайни инвеститори. В тази връзка, с изменението на ЗДКИСДПКИ, се предлагат мерки в съответното секторно национално законодателство, които осигуряват условия за ефективно прилагане на Регламент (ЕС) 2019/2088 от страна на участниците на финансовите пазари и финансовите съветници.

© 2021 Всички права запазени. Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации без предварителното съгласие на Информационна агенция “Фокус”!

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico